18. novembris, 2018, Svētdiena

Doloresa, Aleksandrs

skatīties video
Jaunākais video no youtube.com

Attīstības aktualitātes

13.04.2017 08:40

Attīstības aktualitātes

Ārtelpas apgaismojuma projekti Salacgrīvas novadā 2017. Gadā. Tehnisko projektu izstrādes termiņi ir dažādi, bet visus projektus paredzēts izbūvēt 2017. gada laikā, kam līdzekļi paredzēti šā gada budžetā .

“Izraksts no, iepirkuma rezultāta, noslēgtā līguma starp Salacgrīvas novada domi un SIA “KCE”
1.1. Pasūtītājs uzdod, un Izpildītājs apņemas:
1.1.1. izstrādāt un saskaņot būvprojektu objektam “Ielu apgaismojums Jūras ielā, Tūjā” (pirmā iepirkuma daļa);
1.1.2. izstrādāt un saskaņot būvprojektu objektam “Ielu apgaismojums Liepu ielā, Svētciemā” (otrā iepirkuma daļa);
1.1.3. izstrādāt un saskaņot būvprojektu objektam “Apgaismojums Svētciema parkā” (trešā iepirkuma daļa);
1.1.4. izstrādāt un saskaņot būvprojektu objektam “Gājēju pārejas izgaismošana pie veikala TOP Vidzemes ielā, Salacgrīvā” (ceturtā iepirkuma daļa);
1.1.5. izstrādāt un saskaņot būvprojektu objektam “Gājēju pārejas izgaismošana pie veikala MEGO Viļņu ielā, Salacgrīvā” (piektā iepirkuma daļa);
1.1.6. izstrādāt un saskaņot būvprojektu objektam “Gājēju pārejas izgaismošana pie Salacgrīvas vidusskolas Viļņu ielā, Salacgrīvā” (sestā iepirkuma daļa);
1.1.7. izstrādāt un saskaņot būvprojektu objektam “Ielu apgaismojums A1 šosejas un ceļa “Pagasta padome – Vangas” krustojumā”” (septītā iepirkuma daļa);
1.1.8. izstrādāt un saskaņot būvprojektu objektam “Ielu apgaismojums Mustkalnos” (astotā iepirkuma daļa);
1.1.9. izstrādāt un saskaņot būvprojektu objektam “Ielu apgaismojums Zītaru ielā, Korģenē” (devītā iepirkuma daļa);
1.1.10. izstrādāt un saskaņot būvprojektu objektam ““Apgaismojums robežas stāvlaukumam, Ainažos” (desmitā iepirkuma daļa),

Rīgas ielas pārbūve - Neskatoties uz pirmo neveiksmīgo iepirkumu / tas tika apstrīdēts /, dome pēc atkārtota iepirkuma ir noslēgusi Būvdarbu līgumu ar personu apvienību , kurā ietilpst SIA “Dakstiņa Jumti” un SIA “Ribetons ceļi” par Salacgrīvas pilsētas Rīgas ielas posmā no Jūras ielas līdz Sila ielai pārbūvi . Līguma izpildes termiņš -31.05.2017.

Rīgas ielas posma pārbūves rezultātā pilsēta iegūs modernu ielas posmu šajā kvartālā gan paredzot transporta līdzekļu ērtu novietošanu, gan gājējiem izbūvētu patīkamu, ērtu un drošu vidi. 
Ielas posma vizualizācija bija/ ir pieejama mājas lapā http://www.salacgriva.lv/lat/salacgrivas_novads/?text_id=38151  

Realizējot valsts programmu "Pamatpakalpojumi un ciematu atjaunošana lauku apvidos", Salacgrīvas novada dome ir izstrādājusi piecus tehniskos projektus lauku ceļu posmu pārbūvei. Izvēlētie ceļa posmi tika apspriesti Uzņēmēju konsultatīvajā padomē.

Salacgrīvas novada grants ceļu sakārtošanai ir atvēlēti 977 778-EUR, ES atbalsts 880 000 euro, pašvaldības līdzfinansējums 97 778 euro 

Divu nedēļu laikā tiks sagatavotas specifikācijas iepirkumam uz būvniecību un izsludināts iepirkums, lai, pēc iepirkuma ,tālāk iesniegtu pieteikumu Lauku atbalsta dienestā /LAD/ 
Zemāk- izstrādātie tehniskie projekti :
- Autoceļš „Lielā Zītaru iela” (Posmā no km 0.00 līdz km 0.69) /Korģene/,
- Autoceļš „Zītaru ielas sākums - Atvases” (Posmā no km 0.00 līdz km 3.11) /Korģene/,
- Autoceļš „Liepu iela - Jennas” (Posmā no km 0.00 līdz km 3.26) / Svētciems/,
- Autoceļš „Punči - Zālītes” (Posmā no km 0.00 līdz km 0.9) / Ainaži/,
- Autoceļš „Gulbīši – Liepupes muiža” (Posmā no km 0.00 līdz km 3.09) / Liepupe /

Salacgrīvas novada dome ir noslēgusi zemes nomas līgumu ar SIA “Pyrobaltic” par 2 ha zemes Svētciemā īpašumā “Lakači” nomāšanu uz 30 gadiem. Zeme iznomāta ar apbūves tiesībām.

SIA “Pyraobaltic” līdz 2019.gada decembrim apņemas uzcelt un nodot ekspluatācijā Līgumā paredzētās būves. Līgumā paredzēti noteikumi par iespējām vienpusēji lauzt zemes nomas līgumu, ja nomnieks nepilda līgumā paredzētos nosacījumus par būvniecības gaitu šo trīs gadu laikā. 
Prognozējamais darba vietu skaits pēc, Pirolīzes rūpnīcas nodošanas ekspluatācijā, – 15.

15.02.2017. Salacgrīvas novada domes sēdē pieņemts lēmums par zemes nomas līguma slēgšanu ar Igaunijas firmu MTÜ Kehtna Hooldekeskus par zemes gabala Dāla ielā 1, Ainažos 5648 kv.m. platībā nomāšanu ar apbūves tiesībām uz trīsdesmit gadiem. Uz zemes gabala plānots ne vēlāk kā līdz 2020.gada 31.decembrim uzcelt un nodot ekspluatācijā sociālo pakalpojumu centru. Līgumā paredzēti noteikumi par iespējām vienpusēji lauzt zemes nomas līgumu, ja nomnieks nepilda līgumā paredzētos nosacījumus par būvniecības gaitu šo trīs gadu laikā.

Pēc Sociālā pakalpojuma centra nodošanas ekspluatācijā , tajā plānotas ap 25 darba vietām.