20. marts, 2019, Trešdiena

Made, Irbe

skatīties video
Jaunākais video no youtube.com

Salacgrīvas novads stiprinās darbu ar jaunatni

07.03.2018 15:00

Salacgrīvas novads un vēl 6 Latvijas pašvaldības iesaistījušās Eiropas projektā, lai stiprinātu darbu ar jaunatni savā novadā. Jaunatnes starptautisko programmu aģentūra (JSPA), turpinot pagājušajā gadā uzsākto stratēģiskās partnerības projektu „Europe Goes Local: Supporting Youth Work in Municipal Level”, ir uzsākusi īstenot starptautiskas apmācības 4 modeļu ietvaros, iesaistot tajās septiņas Latvijas pašvaldības: Liepājas pilsētas, Viļānu, Beverīnas, Vecumnieku, Valkas, Jēkabpils un Salacgrīvas novadu pašvaldības.

Tā kā atsaucība no pašvaldībām iesaistīties projektā jau otro gadu bija liela, arī šogad JSPA organizēs konferenci, uz kuru aicinās visu Latvijas pašvaldību pārstāvjus, kas ikdienā īsteno jaunatnes politiku. Plānotais pasākuma laiks – maijs.

Projekta „Europe Goes Local: Supporting Youth Work in Municipal Level” mērķis ir sniegtatbalstu darba ar jaunatni pašvaldībās stiprināšanai, attīstīšanai un pilnveidošanai. Projekta laikā katra no iesaistītajām pašvaldībām saņems individuālu atbalstu, kā arī iespēju papildināt savas zināšanas par darbu ar jaunatni starptautiskā dimensijā. Dalībnieki piedalīsies starptautiskā konferencē Portugālē, izzinās mobilā darba ar jaunatni iespējas, kā arī stiprinās savas zināšanas par lobiju darbā ar jaunatni.

Pirmā moduļa apmācības par jaunatnes politikas plānošanu un sasaisti ar citām politikas jomām ir jau notikušas no 28. februāra līdz 2. martam.

“Ir neizsakāms gandarījums, ka esam to septiņu pašvaldību skaitā, kurās norisināsies projekta “Darba ar jaunatni kvalitātes celšana pašvaldībā” aktivitātes. Pirmajās apmācībās esam uzzinājuši esošās situācijas darbā ar jaunatni novados, definējuši aktuālās jomas, kā arī profesionālu ekspertu un mentora vadībā izstrādājuši darba plānu. Vērtīgi bija iepazīties ar citu pašvaldību labās prakses piemēriem, iepazīties ar savas jomas profesionāliem speciālistiem un nodibināt kontaktus, kas palīdzēs veidot kopīgu sadarbību,” pirmajos iespaidos pēc apmācībām dalās Liene Eglīte, Salacgrīvas novada jaunatnes iniciatīvu centra „BĀKA” vadītāja.

Salacgrīvas novada pašvaldība šajā projektā iesaistījās, jo vēlējās uzlabot darba ar jaunatni kvalitāti, veicināt un nodrošināt saskaņotu darbību jaunatnes politikas īstenošanā, īstenot plānveida ilgtermiņa darbu ar jaunatni un pilnveidot darba ar jaunatni sistēmu Salacgrīvas novadā. “Salacgrīvas novada jaunatnes politikas attīstības programma 2010. – 2014. gadam” statuss beidzies jau 2014. gadā. Pašreiz atsevišķas sadaļas par darbu ar jaunatni integrētas pašvaldības attīstības programmā “Salacgrīvas novada attīstības programma 2015. – 2021”. Saskatām nepieciešamību veikt darba ar jaunatni izvērtējumu pašvaldībā, uz kuru pamatojoties, izstrādāt rīcības virzienus darba ar jaunatni attīstīšanai. Lai uzlabotu darbu ar jaunatni visā novadā vienmērīgi un veicinātu regulāru informācijas apmaiņu, nepieciešams izveidot novadu aptverošu sistēmu sadarbībai ar jauniešiem (katrā pagastā vai lielākā apdzīvotā vietā apzināt koordinatoru sadarbībai). Gan augstākminētajos jautājumos, gan citās jomās, kuras esam izvirzījuši kā pilnveidojamas novadā, piemēram, brīvprātīgā darba sistēmas izveide, finansējuma piesaiste izsludinātajos projektu konkursos Jaunatnes politikas valsts programmā un “Erasmus+: Jaunatne darbībā”, kurus Latvijā administrē JSPA, ļoti būtiska būtu jaunatnes jomas ekspertu konsultācijas un vadība pozitīvu pārmaiņu veicināšanai,” pozitīvajos ieguvumos, kurus saskata piedaloties šajā ilgtermiņa projektā, dalās L. Eglīte.

Šis ir jau otrais gads, kad JSPA īsteno stratēģiskās partnerības projektu„Europe Goes Local: Supporting Youth Work in Municipal Level”. 2017. gadā šī projekta ietvarosatbalsts tika sniegts citām septiņām Latvijas pašvaldībām - Auces novadam, Brocēnu novadam, Dundagas novadam, Kocēnu novadam, Limbažu novadam, Saulkrastu novadam un Valmieras pilsētai.

Minētais stratēģiskās partnerības projekts ilgs līdz 2019. gada pavasarim. JSPA turpinās iesākto darbu, iesaistot aktivitātēs vēl vairāk pašvaldības un jaunatnes jomas ekspertu, lai celtu darba ar jaunatni kvalitāti pašvaldībās.

Par Jaunatnes starptautisko programmu aģentūru

JSPA darbojas kopš 1999. gada. Tā ir izglītības un zinātnes ministra pakļautībā esoša tiešās pārvaldes iestāde, kuras mērķis ir veicināt jauniešu aktivitāti un mobilitāti, līdzdalību jaunatnes brīvprātīgajā darbā, neformālās izglītības un jaunatnes informācijas programmās un projektos, kā arī veicināt jauniešu neformālo izglītību saistībā ar mūžizglītību.

JSPA administrē dažādas starptautiskas un nacionālas programmas: “Erasmus+: Jaunatne darbībā”; Eiropas Komisijas informācijas tīklu jauniešiem “Eurodesk”, eTwinning, Izglītības un zinātnes ministrijas Jaunatnes politikas valsts programmu, Jauniešu garantijas projektu “PROTI un DARI!”. Kopējā summa, kas pieejama JSPA administrēto programmu projektu īstenošanai 2018. gadā ir vairāk nekā 6 miljoni eiro.

 

Papildu informācijai:

Kintija Bulava
Komunikācijas daļas vecākā referente
Jaunatnes starptautisko programmu aģentūra
Tālr.: 67356247, e-pasts: kintija.bulava@jaunatne.gov.lv