18. aprīlis, 2019, Ceturtdiena

Laura, Jadviga

skatīties video
Jaunākais video no youtube.com

Salacgrīvas novada domes sēde

15.04.2019 12:21

Salacgrīvas novada domes sēde

Salacgrīvas novada domes sēde, 2019.gada 17.aprīlī plkst. 15.00, Salacgrīvas novada domes sēžu zālē, Smilšu ielā 9, Salacgrīvā, Salacgrīvas novadā DARBA KĀRTĪBA:

1. Par pašvaldības nekustamā īpašuma – apbūvēta zemesgabala Atlantijas iela 26, Salacgrīvā, Salacgrīvas novadā pārdošanu par nosacīto cenu
2. Par pašvaldības nekustamā īpašuma – dzīvokļa „Krogi” - 1, Liepupes pagastā, Salacgrīvas novadā pārdošanu par nosacīto cenu

3. Par pašvaldības nekustamā īpašuma Liedaga iela 4-3, Tūjā, Liepupes pagastā, Salacgrīvas novadā nodošanu atsavināšanai, nosacītās cenas un atsavināšanas paziņojuma apstiprināšanu

4. Par pašvaldības nekustamā īpašuma “Mazpurvi 1”, Liepupes pagastā, Salacgrīvas novadā atsavināšanu, nosacītās cenas un izsoles noteikumu apstiprināšanu
5. Par pašvaldības nekustamā īpašuma Mehanizācijas iela 2, Svētciemā, Salacgrīvas pagastā Salacgrīvas novadā nosacītās cenas un izsoles noteikumu apstiprināšanu
6. Par pašvaldības nekustamā īpašuma Kāpu ielu 4, Salacgrīvas pagastā, Salacgrīvas novadā nosacītās cenas un izsoles noteikumu apstiprināšanu
7. Par pašvaldībai piekritīga zemes gabala “Mālupes”, Liepupes pagastā, Salacgrīvas novadā nomas tiesību izsoles rīkošanu, izsoles sākumcenas un izsoles noteikumu apstiprināšanu
8. Par zemes gabalu piekritību Salacgrīvas novadā un to ierakstīšanu zemesgrāmatā uz pašvaldības vārda
9. Par pašvaldības nekustamā īpašuma Pērnavas ielā 55A, Salacgrīvā nodošanu valdījumā Salacgrīvas novada domes iestādei Salacgrīvas ostas pārvaldei
10. Par lauku apvidus zemes nomas līgumu pagarināšanu Ainažu pagastā un Salacgrīvas pagastā, Salacgrīvas novadā
11. Par zemes iznomāšanu un nomas līgumu pagarināšanu Dārza ielā 10, Krišjāņa Barona ielā 1, Ainažos un Rīgas ielā 7, Tūjā, Liepupes pagastā
12. Par grozījumiem Salacgrīvas novada domes 2019.gada 23.janvāra lēmumā Nr.17 “Par zemes iznomāšanu un nomas līguma slēgšanu zemes gabalam “Cepļi”, Ainažu pagastā”
13. Par apbūves tiesību piešķiršanu zemes gabala daļai Ganību ielā 4, Salacgrīvā, Salacgrīvas novadā
14. Par apbūves tiesību piešķiršanu zemes gabala daļai Pērnavas ielā 57B, Salacgrīvā, Salacgrīvas novadā
15. Par nedzīvojamo telpu Dārza ielā 26, Svētciemā, Salacgrīvas pagastā nodošanu bezatlīdzības lietošanā
16. Par palīdzību dzīvokļa jautājuma risināšanā
17. Par likvidēto juridisko personu nekustamā īpašuma nodokļa pārmaksu dzēšanu
18. Par likvidētās sabiedrības ar ierobežotu atbildību ”BME Trading” nekustamā īpašuma nodokļa parāda un nokavējuma naudas dzēšanu
19. Par likvidētās sabiedrības ar ierobežotu atbildību ”Up Group” nekustamā īpašuma nodokļa parāda un nokavējuma naudas dzēšanu
20. Par grozījumiem Salacgrīvas novada domes 2017.gada 28.decembra lēmumā Nr.411 „Par Salacgrīvas novada domes bilancē esošā autotransporta izmantošanu”
21. Par grozījumiem Salacgrīvas novada domes 2017.gada 28.decembra lēmumā Nr.412 “Par Salacgrīvas novada domes patapinātā autotransporta izmantošanu”
22. Par konkursa nolikuma „Salacgrīvas novada sakoptākais īpašums 2019” apstiprināšanu
23. Par Salacgrīvas novada bērnu un jauniešu nometņu projektu konkursa nolikuma apstiprināšanu
24. Par izmaiņām Salacgrīvas novada domes darījumu ar lauksaimniecības zemi izvērtēšanas komisijas sastāvā
25. Par atļauju Salacgrīvas ostas valdes loceklei Inesei Birziņai savienot valsts amatpersonas amatu ar citu amatu
26. Par ārzemju komandējumu uz sadraudzības pašvaldību Gori, Gruzijā
27. Par Salacgrīvas vidusskolas telpu nomas un pakalpojumu maksu apstiprināšanu
28. Par Salacgrīvas vidusskolas telpu nomas maksas apstiprināšanu pasākuma „POSITIVUS 2019” laikā no 2019.gada 26.jūlija līdz 27.jūlijam
29. Par ieejas biļešu tirgošanas cenu noteikšanu Reņģēdāju festivālam 2019.gada 25.maijā
30. Par maksas par ielu tirdzniecības organizēšanas nodrošināšanu un atsevišķu objektu un laukumu izmantošanas maksas noteikšanu Reņģēdāju festivālā
31. Par Salacgrīvas novada kultūras centra telpu nomas maksas, pakalpojumu un pasākumu ieejas biļešu maksas noteikšanu
32. Par grozījumiem Salacgrīvas novada domes 2015.gada 29.jūlija lēmumā Nr.263 “Par Salacgrīvas novada bibliotēkas sniegto pakalpojumu maksas apstiprināšanu”
33. Par pabalsta piešķiršanu no Ziedojumiem bērniem ar īpašām vajadzībām
34. Par RO “Lielsalacas evanģēliski luteriskā draudze” projekta “Baznīcas ēkas energoefektivitātes uzlabošana” līdzfinansēšanu
35. Par finansiālu atbalstu apvienotā sastāva jauniešu deju kolektīva “Liepupīte” un vidējās paaudzes deju kolektīva “Ulubele” koncertbraucienam uz Budapeštu, Ungārijā no 2019.gada 19. līdz 24.augustam
36. Par grozījumiem Salacgrīvas novada domes 2019.gada 23.janvāra lēmumā Nr.31 “Par pašvaldības finansējumu Limbažu un Salacgrīvas novadu sporta skolai 2019.gadā”
37. Par izmaiņām pašvaldības centrālās administrācijas struktūrā
38. Par Salacgrīvas novada domes Finanšu nodaļas nolikuma apstiprināšanu un lēmumu pieņemšanas deleģējumu
39. Par grozījumiem Salacgrīvas novada būvvaldes nolikumā
40. Par saistošo noteikumu Nr.6 „Grozījums Salacgrīvas novada domes 2016.gada 28.decembra saistošajos noteikumos Nr.12 „Salacgrīvas novada pašvaldības nolikums”” apstiprināšanu
41. Par Salacgrīvas novada domes darba samaksas un sociālo garantiju nolikuma apstiprināšanu
42. Par grozījumiem Salacgrīvas novada domes 2018.gada 19.decembra lēmumā Nr.419 “Par Salacgrīvas novada izglītības iestāžu darba samaksas un sociālo garantiju nolikuma apstiprināšanu”
43. Par Salacgrīvas novada domes iestādes “Veco ļaužu mītne “Sprīdīši”” darba samaksas un sociālo garantiju nolikuma apstiprināšanu
44. Par noteikumu „Noteikumi par Tautas mākslas kolektīvu vadītāju, interešu kolektīvu vadītāju, deju kolektīvu repetitora, kormeistara un koncertmeistaru darba samaksu” apstiprināšanu
45. Par grozījumiem Salacgrīvas novada domes 2019.gada 23.janvāra lēmumā Nr.40 „Par Salacgrīvas novada domes struktūrvienību un iestāžu štatu un amatalgu sarakstu”
46. Par Salacgrīvas novada domes iestādes “Veco ļaužu mītne “Sprīdīši”” darbinieku amatu un amatalgu saraksta saskaņošanu

47. Papildus darba kārtības jautājumi:
47.1. Par grozījumu Salacgrīvas novada domes 2017.gada 16.jūnija lēmumā Nr.210 “Par Salacgrīvas novada domes pastāvīgo komiteju izveidošanu un pastāvīgo komiteju locekļu ievēlēšanu”
48. Par saistošo noteikumu Nr.B–6 “Grozījumi Salacgrīvas novada domes 2019.gada 3.aprīļa saistošajos noteikumos Nr.B-5 “Par Salacgrīvas novada pašvaldības 2019. gada pamata un speciālo budžetu”” apstiprināšanu

Informācija
1. Par Salacgrīvas novada domes Informācijas nodaļas darbu

Salacgrīvas novada domes priekšsēdētājs Dagnis Straubergs
Andris Zunde – Salacgrīvas novada pašvaldības izpilddirektors
Dita Lejniece – Salacgrīvas novada domes padomniece juridiskos jautājumos
Ilze Bendrāte – Salacgrīvas novada domes Finanšu nodaļas vadītāja
Ināra Lazdiņa – Salacgrīvas novada domes ekonomiste -budžeta plānotāja
Digna Būmane – Salacgrīvas novada domes nekustamā īpašuma speciāliste
Guna Paegle – Salacgrīvas novada domes Nekustamā īpašuma nodaļas vadītāja
Valda Neimane – Salacgrīvas novada domes nodokļu speciāliste
Ilga Tiesnese - Salacgrīvas novada domes Informācijas nodaļas vadītāja
Liene Eglīte – Jaunatnes iniciatīvu centra “BĀKA” vadītāja
Gunta Kristiņa – Salacgrīvas novada domes personāla speciāliste
Pārsla Dzērve – Salacgrīvas novada kultūras centra direktore
Hedviga Inese Podziņa – Salacgrīvas novada bibliotēkas vadītāja