27. aprīlis, 2017, Ceturtdiena

Tāle, Raimonda, Raina, Klementīne

skatīties video
Jaunākais video no youtube.com

25.04.2017 08:36

Ēkas izsole

Salacgrīvas novada pašvaldība rīko nomas tiesību izsoli nedzīvojamai ēkai Liepupes pagastā “Sproģi”

1. Nomas objekts – nekustamais īpašums – ēka “Sproģi”, kadastra Nr. 6660 509 0016, reģistrēts Liepupes pagasta zemesgrāmatu nodalījumā Nr.100000559926, kas sastāv no būves ar kadastra apz. 6660 009 0037 001 197,2 kv.m platībā, objekta lietošanas mērķis – lauksaimniecība.

Lasīt vairāk →

Reklāmas laukuma izsole

Salacgrīvas novada pašvaldība rīko reklāmas laukuma izsoli Salacgrīvas pagastā, Svētciemā, Mehanizācijas ielā 2A, reklāmas laukums uz ēkas dienvidu fasādes 18 m2 platībā.

Lasīt vairāk →

Zemes gabalu izsole tirdzniecībai Positivuss festivāla laikā no 14.-16. jūlijam

Salacgrīvas novada pašvaldība rīko zemes nomas tiesību mutisku izsoli ar augšupejošu soli par daļu no zemes gabalu Salacgrīvā, Kapu ielā 2, zemes vienības kadastra apz. 6615 001 0079 un Pērnavas ielā, zemes vienības kadastra apz. 6615 001 0070 iznomāšanu laika posmā no 2017.gada 14.jūlija līdz 16.jūlijam.

Lasīt vairāk →

Pieteikšanās izsolēm

Pieteikties izsolēm iespējams klātienē vai nosūtot dokumentus un maksājuma uzdevumu uz e-pastu: digna.bumane@salacgriva.lv, tālr.  64071986.