23. jūlijs, 2024, Otrdiena

Magda, Magone, Mērija, Magdalēna

skatīties video
Jaunākais video no youtube.com

 Saistošie noteikumi Par bērnu uzņemšanas un atskaitīšanas kārtību Limbažu novada pašvaldības izglītības iestādēs, kas īsteno pirmsskolas izglītības programmas

Iesniegums par bērna reģistrāciju uzņemšanai pirmskolas izglītības iestādē

Iesniegums par izmaiņām pieteikumā par bērna reģistrāciju uzņemšanai pirmskolas izglītības iestādē

KĀRTĪBA, KĀDĀ TIEK ĪSTENOTI EPIDEMIOLOĢISKĀS DROŠĪBAS PASĀKUMI UN HIGIĒNAS PRASĪBAS COVID-19 INFEKCIJAS IZPLATĪBAS IEROBEŽOŠANAI NO 2021.GADA 1.SEPTEMBRA

Pirmsskolas izglītības iestāde “Vilnītis”

Adrese: Pērnavas iela 29, Salacgrīva, LV – 4033

Tālrunis 64041839

e–pasts salacgrivavilnitis@salacgriva.lv

Darba laiks: 7:00 – 18:00

PII “Vilnītis” filiāle Svētciemā

Adrese: Dārza iela 26, Salacgrīvas pagasts, LV – 4033

Tālrunis 64071701

e–pasts salacgrivavilnitis@salacgriva.lv

Darba laiks 7:30 – 17:30

PII “Vilnītis” filiāle Korģenē

Adrese: Zītaru iela 2, Korģene, Salacgrīvas pagasts, LV – 4054

Darba laiks 7:00 – 18:00

Iestādes vadītāja: Dace Vilemsone (t. 29134662)

Pieņemšanas laiki:

  • iestādē Salacgrīvā: P.8:15 – 13:00, O.13:00 – 17:30;
  • filiālē Svētciemā mēneša pirmajā ceturtdienā no plkst. 15:00 – 17:30;
  • filiālē Korģenē mēneša trešajā ceturtdienā no plkst. 15:00 – 17:30.

Iestādes vadītājas vietniece izglītības jomā Ligita Dambe (t. 29112156)

Pieņemšanas laiks iepriekš sazinoties.

Iestādes vadītājas vietniece saimnieciskajā jomā Valentīna Jēkabsone (t. 28609195).

Lietvede Valda Ābola.

PII “Vilnītis” uzsāk bērnu uzraudzības pakalpojuma sniegšanu.

Pirmsskolas izglītības iestādes “Vilnītis” bērnu uzraudzības pakalpojuma sniegšanas DARBA KĀRTĪBAS NOTEIKUMI

Īslaicīga pakalpojuma sniegšanu pirmsskolas izglītības iestādē

Pilna laika uzraudzības pakalpojuma sniegšanu pirmsskolas izglītības iestādē

Bērnu uzraudzības pakalpojuma sniegšanas KĀRTĪBA

 Speciālais pedagogs

 Agne Berga Darba laiks filiālē Svētciemā:

 

 P. 10:00 – 17:30

 O. 8:00 – 15:00

 Logopēdi

 Guna Tazāne Darba laiks Iestādē Salacgrīvā:

 P. 8:30 – 17:30

 O.8:30 – 13:00

 T. 8:30 – 13:00

 

 Agne Berga Darba laiks iestādē Salacgrīvā:

 T. 15:30 – 17:00

 Pk. 15:30 – 16:30

 

 Agne Berga Darba laiks iestādē Svētciemā:

 Pk. 10:00 - 14:00

Bērnu reģistrācija uzņemšanai izglītības iestādē notiek, iesniedzot iesniegumu :

Elektroniski Limbažu novada pašvaldības izglītības iestāžu, kas īsteno pirmsskolas izglītības programmas, vietu sadales komisijai, parakstot to ar drošu elektronisku parakstu un laika zīmogu, nosūtot uz e-pastu: pasts@limbazi.lv ;
Klātienē Limbažu novada pašvaldības Klientu apkalpošanas centrā, Rīgas ielā 16, Limbažos vai jebkurā citā Limbažu novada pašvaldības Klientu apkalpošanas centrā vai pagasta pārvaldē, kā arī iesniedzot iesniegumu ar pasta starpniecību.
Izglītības iestādes vadītājs 10 darba dienu laikā no lēmuma pieņemšanas brīža informē vecākus par iespēju bērnam apmeklēt izglītības iestādi.
Vecākiem jāiesniedz izglītības iestādes vadītājai:
• bērna vecāka vai likumiskā pārstāvja personu apliecinošs dokuments; pilnvarotajām personām – pilnvaras kopija, uzrādot oriģinālu.
• bērna medicīniskā karte ar speciālistu slēdzieniem par bērna veselības stāvokli (veidlapa 026/u);
• bērnam, kuram konstatēti fiziskās vai garīgās attīstības traucējumi, pedagoģiski medicīniskās padomes slēdziena kopija.
Par bērna uzturēšanos Iestādē ar vecākiem slēdz līgumu, kurā atrunātas Iestādes darbinieku, bērnu un vecāku tiesības, pienākumi un Iekšējie kārtības noteikumi.
Iestādē (2021./2022.m.g.) darbojas 9 bērnu vecuma grupas, kuras komplektē pēc bērnu vecuma īpatnībām:
1) 1,5 – 3 gadīgo bērnu grupa “Mārītes”;
2) 3 – 4 gadīgo bērnu grupa “Bitītes”;
3) 4 – 5 gadīgo bērnu grupa “Taurenīši”;
4) 5 – 6 gadīgo bērnu grupa “Vāverēni”;
5) 4 – 7 gadīgo bērnu grupa “Saulītes”;
6) 6 - 7 gadīgo bērnu grupa "Zaķēni";
7) Jaukta vecuma grupa (1,5 līdz 4 gadiem) “Snīpīši” filiālē Svētciemā;
8) Jaukta vecuma grupa (5 līdz 7 gadiem) “Snīpji” filiālē Svētciemā;
9) Jaukta vecuma grupa (1,5 līdz 7 gadiem) “Pelēni” filiālē Korģenē;

Iestādē realizē vispārējo pirmsskolas izglītības programmu, kods 01011111. Mācību darbu organizē atbilstoši kompetenču pieejai mācību procesā, iekļaujot mācību jomas kultūras izpratni un pašizaugsmi mākslā, veselību un fiziskās aktivitātes mācību procesā visas dienas garumā.
Tiek īstenota speciālā izglītības programma, kods 01015611 izglītojamiem ar jauktiem attīstības traucējumiem.

Iestāde realizē interešu izglītības programmas:
1) “Džimbas skola”, kur izglītojamie apgūst dažādus drošības jautājumus skolotājas Agnes Bergas vadībā iestādē Salacgrīvā un filiālē Svētciemā;
2) “Veselības vingrošanas pulciņš” bērniem ar stājas traucējumiem iestādē Salacgrīvā sporta skolotājas Līgas Šrenkas vadībā;
3) “Dejošanas pulciņš” filiālē Korģenē skolotājas Ingas Gobas vadībā;
4) Keramikas pulciņš bērniem no 3 gadu vecuma (maksas interešu izglītība) skolotājas Daces Asnes vadībā.
Turpinās skolvadības sistēmas E-KLASE ieviešana informācijas aprites nodrošināšanai ar vecākiem, mācību procesa organizēšanai.
Esam apguvuši nodibinājuma “Centrs Dardedze” un SOS Bērnu ciemati Latvija organizētajā projektā “Bērnam drošs un draudzīgs bērnudārzs ” programmu, kura mērķis ir stiprināt iestādes personāla kapacitāti, uzlabojot savstarpējo sapratni un sadarbību, veicināt agrās brīdināšanas un preventīvās sistēmas izveidi sociāli – psiholoģisku problēmu agrīnai identificēšanai un risināšanai pirmsskolas izglītības iestādē. Turpinām preventīvo darbu bērnu tiesību aizsardzības jomā pēc šīs programmas.

Galvenie mācību un audzināšanas darba virzieni 2020./ 2021.m.g.:
1. Kvalitatīvas izglītības principu aktualizēšana, kritērija MIJIEDARBĪBA ieviešana ikdienas darbā.
2. Vērtību un tikumu iekļaušana mācību procesā, vecumposmam atbilstošu noturīgu ieradumu mērķtiecīga audzināšana.
3. Pirmsskolas izglītības iestādes un ģimenes sadarbība izglītojamo labsajūtas sekmēšanā un personības attīstībā.

Šajā mācību gadā piedalāmies Lauku atbalsta dienesta organizētajā izglītības iestāžu atbalsta programmā "Piens un augļi skolai".

1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031