21. augusts, 2019, Trešdiena

Linda, Janīna

skatīties video
Jaunākais video no youtube.com

Salacgrīvas novada pašvaldības dienas kārtībā - jaunatnes joma

06.02.2019 16:39

Salacgrīvas novada pašvaldības dienas kārtībā - jaunatnes joma

Salacgrīvas novada pašvaldība 2018. gadā iesaistījās Jaunatnes starptautisko programmu aģentūras (JSPA) īstenotā stratēģiskās partnerības projektā “Europe Goes Local: Supporting Youth Work at the Municipal Level”. Projekta ietvaros Salacgrīvas novada pašvaldībā strādājošie jaunatnes jomas speciālisti uzlaboja savas zināšanas starptautiskā vidē un iedvesmojoties no starptautiskiem pieredzes stāstiem, anketēja jauniešus, lai noskaidrotu viņu brīvā laika pavadīšanas paradumus, tādējādi darbu ar jaunatni pašvaldībā pielāgojot tieši jauniešu vajadzībām un interesēm.

Projekts noris no 2016. gada. Katru gadu JSPA tajā iesaista 7 Latvijas pašvaldības. 2018. gada ietvaros iespēju iesaistīties projektā guva Liepājas pilsētas, Viļānu, Beverīnas, Vecumnieku, Valkas, Jēkabpils un Salacgrīvas novadu pašvaldības.

“Vislielākā vērtība, kas iegūta JSPA ilgtermiņa projektā, viennozīmīgi ir cilvēku resurss un dažādo pašvaldību un valstu pieredze darbā ar jaunatni, piedaloties mācību tikšanās reizēs, kā arī starptautiskajā konferencē Portugālē un studiju vizītē Austrijā. Iegūtās metodiskās zināšanas un bagātīgā pieredze projekta aktivitātēs ir tas, kas ne tikai personīgi, bet arī pašvaldībās līmenī palīdzēs plānot kvalitatīvu darbu arī turpmāk,” pārliecināta Marta Dance, Salacgrīvas novada jaunatnes iniciatīvu centra “Bāka” jaunatnes lietu speciāliste.

“Projekta gaitā esam realizējuši visaptverošu pētījumu, kura ietvaros veikta pašvaldībā dzīvojošo jauniešu vecumā no 13 līdz 25 gadiem aptauja par brīvā laika pavadīšanas interesēm un iespējām novadā, kā arī speciālistu aptauja saistībā ar darbu ar jaunatni Salacgrīvas novadā, ieskaitot pakalpojumu un aktivitāšu piedāvājumu un institūciju sadarbības sekmēšanu. Balstoties uz anketēšanas rezultātiem, definēti aktuālākie jautājumi jaunatnes nozarē pašvaldībā un izvirzīti uzdevumi darba ar jaunatni Salacgrīvas novadā pilnveidei. Tāpat esam gandarīti, ka esam veicinājuši jauniešu un darbā ar jaunatni iesaistīto speciālistu sadarbību novada mērogā, rīkojot informatīvās tikšanās novadu skolās, organizējot Starptautisko jaunatnes dienu, novada jauniešu konferenci un Salacgrīvas novada starpinstitūciju un starpnozaru sadarbības tikšanos darbā ar jaunatni iesaistītajiem speciālistiem. Papildus pievienotā vērtība ir projektā iesaistīto pašvaldību speciālistu tīklošanās, dalīšanās pieredzē un sadarbības iniciatīvas,” stāsta Liene Eglīte, Salacgrīvas novada jaunatnes iniciatīvu centra “Bāka” vadītāja

Dalībnieki projekta laikā saņēma individuālu atbalstu darba ar jaunatnes sistēmas pilnveidošanai savā novadā, kā arī piedalījās nacionālās un starptautiskās mācībās, piedalījās starptautiskā konferencē Portugālē, kurā stiprināja savas zināšanas par lobiju darbā ar jaunatni, kā arī iesaistījās Eiropas hartas darbam ar jaunatni izstrādē.

Šogad stratēģiskās partnerības projekts turpinās, tādēļ arī šogad pašvaldību pārstāvji varēs pieteikties dalībai JSPA ilgtermiņa projektā. JSPA projekta ietvaros turpinās sniegt atbalstu pašvaldībās strādājošajiem jaunatnes lietu speciālistiem un jaunatnes darbiniekiem, gan piedāvājot iespēju celt savu kvalifikāciju un nodrošināt pieredzes apmaiņu starptautiskā vidē, gan nodrošinot supervīzijas un padziļinātu konsultāciju atbalstu projektu pieteikumu sagatavošanas procesā. Informācija par iespējām tiks publicēta www.jaunatne.gov.lv.

Kopumā stratēģiskajā partnerībā “Europe Goes Local: Supporting Youth Work in Municipal Level” ir iesaistījušies ap 200 dalībnieku, kas pārstāv ap 120 pašvaldību un dažādu projektā iesaistīto, tostarp 22 “Erasmus+: Jaunatne darbībā” nacionālās aģentūras un to partnerus – Eiropas Jaunatnes forumu, POYWE tīklu, InterCity Youth tīklu un Eiropas Komisijas un Eiropas Padomes partnerību jaunatnes jomā.

Par Jaunatnes starptautisko programmu aģentūru

JSPA darbojas kopš 1999. gada. Tā ir izglītības un zinātnes ministra pakļautībā esoša tiešās pārvaldes iestāde, kuras mērķis ir veicināt jauniešu aktivitāti un mobilitāti, līdzdalību jaunatnes brīvprātīgajā darbā, neformālās izglītības un jaunatnes informācijas programmās un projektos, kā arī veicināt jauniešu neformālo izglītību saistībā ar mūžizglītību.

JSPA administrē dažādas starptautiskas un nacionālas programmas: “Erasmus+: Jaunatne darbībā”; “Eiropas Solidaritātes korpuss”, Eiropas Komisijas informācijas tīklu jauniešiem “Eurodesk”, eTwinning, Izglītības un zinātnes ministrijas Jaunatnes politikas valsts programmu, Jauniešu garantijas projektu “PROTI un DARI!”. Kopējā summa, kas pieejama JSPA administrēto programmu projektu īstenošanai 2019. gadā ir vairāk nekā 6 miljoni eiro.