16. septembris, 2019, Pirmdiena

Dārgs, Asja, Asnate, Dāgs

skatīties video
Jaunākais video no youtube.com

Salacgrīvas novada domes sēde

20.05.2019 17:31

Salacgrīvas novada domes sēde

Salacgrīvas novada domes sēde 2019.gada 22.maijā plkst. 15.00 Salacgrīvas novada domes sēžu zālē, Smilšu ielā 9, Salacgrīvā, Salacgrīvas novadā, DARBA KĀRTĪBA:

1. Par sadzīves atkritumu apsaimniekošanas maksas apstiprināšanu
2. Par saistošo noteikumu Nr.7 „Par kārtību kādā tiek izsniegta atļauja vīna, raudzēto dzērienu, starpproduktu vai pārējo alkoholisko dzērienu ražošanai Salacgrīvas novada administratīvajā teritorijā” apstiprināšanu

3. Par grozījumiem Salacgrīvas novada domes 2014.gada 30.jūnija lēmumā Nr.263 “Par Salacgrīvas novada Teritorijas plānojuma 2016.-2027.gadam izstrādes uzsākšanu”

4. Par Salacgrīvas novada Teritorijas plānojuma līdz 2030.gadam papildinātās redakcijas un vides pārskata papildinātās redakcijas nodošanu publiskajai apspriešanai un institūciju atzinumu saņemšanai
5. Par 2013.gada 6.jūnija Deleģēšanas līguma Nr.3-25.3/320 un 2013.gada 6.jūnija Patapinājuma līguma Nr.3.25-3/321 vienpusēju laušanu
6. Par 2014.gada 21.augusta Deleģēšanas līguma Nr. 3-25.3/514 un 2014.gada 21.augusta Patapinājuma līguma Nr.3.25-3/515 vienpusēju laušanu
7. Par nomas tiesību izsoles rezultātu apstiprināšanu zemes gabalam “Mālupes”, Liepupes pagastā, Salacgrīvas novadā
8. Par pašvaldības nekustamā īpašuma Liedaga iela 4-3, Tūjā, Liepupes pagastā, Salacgrīvas novadā pārdošanu par nosacīto cenu
9. Par pašvaldības nekustamā īpašuma “Tūjas iecirknis 4”-1, Liepupes pagastā, Salacgrīvas novadā nodošanu atsavināšanai, nosacītās cenas un atsavināšanas paziņojuma apstiprināšanu
10. Par pašvaldībai piederošo zemes gabalu Kapu ielā 2 un Pērnavas ielā, Salacgrīvā nomas tiesību izsoles rīkošanu laika posmā no 2019.gada 26.jūlija līdz 27.jūlijam un izsoles noteikumu apstiprināšanu
11. Par pašvaldības nekustamā īpašuma “Nemēzijas”, Liepupes pagastā, Salacgrīvas novadā nosacītās cenas un izsoles noteikumu apstiprināšanu
12. Par pašvaldības nekustamā īpašuma “Lociņi”, Liepupes pagastā, Salacgrīvas novadā nosacītās cenas un izsoles noteikumu apstiprināšanu
13. Par pašvaldības nekustamā īpašuma “Muižas parks”, Liepupes pagastā, Salacgrīvas novadā atsavināšanu, nosacītās cenas un izsoles noteikumu apstiprināšanu
14. Par pašvaldības nekustamā īpašuma domājamās daļas Valdemāra ielā 56, Ainažos, Salacgrīvas novadā atsavināšanu
15. Par apbūves tiesību izsoles rīkošanu, izsoles sākumcenas un izsoles noteikumu apstiprināšanu zemes gabala daļai Ganību ielā 4, Salacgrīvā
16. Par neizpirktās lauku apvidus zemes nomas līguma slēgšanu pašvaldībai piekritīgiem zemes gabaliem „Lazdmalas” un “Lazdiņas”, Salacgrīvas pagastā
17. Par lauku apvidus zemes nomas līgumu pagarināšanu zemes gabaliem “Vībotnes” un “Pīlāgi”, Salacgrīvas pagastā, Salacgrīvas novadā
18. Par zemes iznomāšanu un nomas līgumu pagarināšanu Dārza ielā 10, Krišjāņa Barona ielā 1, Ainažos un Ezera ielā 8, “Liellapes” un Rīgas ielā 7, Liepupes pagastā
19. Par speciālās atļaujas komercdarbībai zvejniecībā iekšējos ūdeņos izsniegšanu Sabiedrībai ar ierobežotu atbildību “Aļģes 1”
20. Par speciālās atļaujas komercdarbībai zvejniecībā iekšējos ūdeņos izsniegšanu individuālajam komersantam “Gobulauki”
21. Par grozījumiem Salacgrīvas novada domes 2017.gada 28.decembra lēmumā Nr.411 „Par Salacgrīvas novada domes bilancē esošā autotransporta izmantošanu”
22. Par grozījumiem Salacgrīvas novada domes 2017.gada 28.decembra lēmumā Nr.412 “Par Salacgrīvas novada domes patapinātā autotransporta izmantošanu”
23. Par konsolidētā Salacgrīvas novada pašvaldības 2018.gada pārskata apstiprināšanu
24. Par Salacgrīvas novada pašvaldības centrālās administrācijas izveidošanu un nolikuma apstiprināšanu
25. Par nolikuma „Par kārtību, kādā tiek finansiāli atbalstīti Salacgrīvas novada tautas mākslas un interešu kolektīvi” apstiprināšanu
26. Par izmaiņām Salacgrīvas novada domes dzīvojamo māju privatizācijas komisijas sastāvā
27. Par grozījumiem Salacgrīvas novada domes 2018.gada 21.marta lēmumā Nr.85 “Par Salacgrīvas novada domes konsultatīvās Sporta padomes sastāva apstiprināšanu”
28. Par biedrības „Sports Salacgrīvas novadam” projekta „Autonomā teritorijas apgaismojuma un celiņu izbūve” līdzfinansēšanu
29. Par biedrības „Ainaži” projekta „Roku rokā izdejosim savu mūžu” līdzfinansēšanu
30. Par biedrības „Mēs - sabiedrībai” projekta „Mūzikas instrumenti pūtēju orķestrim “Enkurs”” līdzfinansēšanu
31. Par grozījumiem Salacgrīvas novada domes 2018.gada 19.decembra lēmumā Nr.434 ”Par finansiālu atbalstu biedrībai ”Mēs Korģenei ”
32. Par grozījumiem Salacgrīvas novada domes 2018.gada 19.septembra lēmumā Nr.322 “Par Kr.Valdemāra Ainažu pamatskolas un pirmsskolas audzēkņu ēdināšanas pakalpojumu cenas, vecāku ēdināšanas maksas un domes dotācijas daļas apstiprināšanu”
33. Par grozījumiem Salacgrīvas novada domes 2019.gada 17.aprīļa lēmumā Nr.189 “Par Salacgrīvas novada domes darba samaksas un sociālo garantiju nolikuma apstiprināšanu”
34. Par grozījumiem Salacgrīvas novada domes 2019.gada 17.aprīļa lēmumā Nr.191 “Par Salacgrīvas novada domes iestādes “Veco ļaužu mītne “Sprīdīši”” darba samaksas un sociālo garantiju nolikuma apstiprināšanu”
35. Par Salacgrīvas novada domes amatpersonu (darbinieku) koplīguma apstiprināšanu
36. Par saistošo noteikumu Nr. B–7 “Grozījumi Salacgrīvas novada domes 2019.gada 17.aprīļa saistošajos noteikumos Nr. B-6 “Par Salacgrīvas novada pašvaldības 2019. gada pamata un speciālo budžetu”” apstiprināšanu
37. Par administratīvi teritoriālo reformu
38. Papildus darba kārtības jautājumi:
38.1.Par projekta iesniegšanu LR Ārlietu ministrijas izsludinātajā granta projektu konkursā “Atbalsts attīstības sadarbības projektiem Latvijas Republikas noteiktajās saņēmējvalstīs”

Salacgrīvas novada domes priekšsēdētājs Dagnis Straubergs

Andris Zunde – Salacgrīvas novada pašvaldības izpilddirektors
Dita Lejniece – Salacgrīvas novada domes padomniece juridiskos jautājumos
Ilze Bendrāte – Salacgrīvas novada domes Finanšu nodaļas vadītāja
Ināra Lazdiņa – Salacgrīvas novada domes ekonomiste -budžeta plānotāja
Digna Būmane – Salacgrīvas novada domes pašvaldības nekustamo īpašumu speciāliste
Guna Paegle – Salacgrīvas novada domes zemes lietu speciāliste
Gunta Kristiņa – Salacgrīvas novada domes personāla speciāliste
Pārsla Dzērve – Salacgrīvas novada kultūras centra direktore
Liene Some-Tiesnese – Salacgrīvas novada domes attīstības un teritorijas plānotāja

 

      1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
30