01. aprīlis, 2020, Trešdiena

Dagne, Dagnis

skatīties video
Jaunākais video no youtube.com

IZSOLE ATCELTA ! Pašvaldība pārdod atklātā mutiskā izsolē Salacgrīvas pagastā, Madeiras.

03.02.2020 10:21

Salacgrīvas novada pašvaldība pārdod atklātā mutiskā izsolē ar augšupejošu soli īpašumu Salacgrīvas novadā, Salacgrīvas pagastā,Madeiras, kadastra Nr. 6672 007 0136, kas sastāv no divām zemes vienībām ar  kadastra apz. 6672 007 0136 (1,04 ha platībā) un zemes vienības ar kadastra apz. 6672 007 0464 (1,47 ha platībā) – izsoles objekts.

Izsoles objekta nosacītā cena – EUR 6160,00.

Izsoles solis – EUR 600,00.

Izsolei jāpiesakās līdz 2020.gada 23.marta plkst.17.00, izsole notiks 2020.gada 24.martā plkst.15.00 Smilšu ielā 9 (106.telpā), Salacgrīvā, Salacgrīvas novadā.

Izsoles pretendentiem jāieskaita Salacgrīvas novada domes kontā A/s SEB banka, kods UNLALV2X, konts LV71 UNLA 0013 0131 3084 8 dalības maksu – euro 10,00 (tai skaitā PVN 21%) un nodrošinājuma naudu 10% apmērā no izsoles objekta nosacītās cenas.

Ar izsoles noteikumiem var iepazīties mājaslapā www.salacgriva.lv, sadaļā/izsoles, saņemt informāciju un reģistrēties izsolei Salacgrīvas novada domē, Smilšu ielā 9, Salacgrīvā, tālr.64071986.