01. aprīlis, 2020, Trešdiena

Dagne, Dagnis

skatīties video
Jaunākais video no youtube.com

IZSOLE ATCELTA ! zemes gabals Ainažos, Jāņa Asara iela 1

20.02.2020 15:25

Pārdod zemes gabalu  Ainažos, Jāņa Asara iela 1

Īpašuma kadastra Nr. 6605 002 0138, kas sastāv no zemes gabala ar kadastra apz. 6605 002 0138 (0,2403 ha platībā) – izsoles objekts.

Izsoles objekta nosacītā cena – eur 10 120,00.

Izsoles solis – EUR 1 000,00.

Izsolei jāpiesakās līdz 2020.gada 27.aprīļa plkst. 17.00, izsole notiks 2020.gada 28.aprīlī plkst.15.00 Smilšu ielā 9 (106.telpā), Salacgrīvā, Salacgrīvas novadā.

Izsoles pretendentiem jāieskaita Salacgrīvas novada domes kontā A/s SEB banka, kods UNLALV2X, konts LV71 UNLA 0013 0131 3084 8 dalības maksu – euro 10,00 (tai skaitā PVN 21%) un nodrošinājuma naudu 10% apmērā no izsoles objekta nosacītās cenas.

Ar izsoles noteikumiem var iepazīties mājaslapā www.salacgriva.lv, sadaļā/izsoles, saņemt informāciju un reģistrēties izsolei Salacgrīvas novada domē, Smilšu ielā 9, Salacgrīvā, tālr.64071986 un Ainažu pilsētas pārvaldē Parka ielā 16, Ainažos, tālr. 6 4071308.

Teritorijas plānojumā noteiktā atļautā izmantošana ir sabiedrisko objektu apbūves teritorija.

Nekustamā īpašuma Jāņa Asara iela 1, Ainažos izsoles noteikumi

(0.0 KB)