09. aprīlis, 2020, Ceturtdiena

Valērija, Žubīte, Alla

skatīties video
Jaunākais video no youtube.com

Aicina pieteikties pirmpirkuma tiesīgās personas zemes starpgabala Salacgrīvas novadā, Ainažos, Baznīcas ielā 3B iegādei

18.03.2020 11:30

Salacgrīvas novada pašvaldība nodod atsavināšanai, pārdodot mutiskā izsolē ar pretendentu atlasi Salacgrīvas novada pašvaldībai piederošo nekustamo īpašumu – zemes starpgabalu  Salacgrīvas novadā, Ainažos, Baznīcas ielā 3B, kadastra Nr. 6605 003 0073, zemes vienības kadastra apz. 6605 003 0069 (2367 kv.m platībā). Zemes starpgabals tiek atsavināts ar nosacījumu, ka tas pievienojams piegulošam nekustamam īpašumam.

Pirmpirkuma tiesīgajai personai pieteikums par zemes starpgabala pirkšanu jāiesniedz viena mēneša laikā no sludinājuma laikrakstā „Latvijas Vēstnesis” publicēšanas dienas.

Ja noteiktajā termiņā no vienas pirmpirkuma tiesīgās personas ir saņemts pieteikums par starpabala pirkšanu, izsole netiek rīkota un ar šo personu tiek slēgts pirkuma līgums par nosacīto cenu.

Ja noteiktajā termiņā no vairākām pirmpirkuma tiesīgām personām tiek saņemts pieteikums par starpgabala pirkšanu, tiek rīkota izsole starp šīm personām.

Izsoles objekta nosacītā cena – euro 2520,00

Izsoles solis – euro 250,00.

Ar izsoles noteikumiem var iepazīties mājas lapā: www.salacgriva.lv/sadaļā/ izsoles. Dalībnieku reģistrācija tiek veikta līdz 2020.gada 8.maija plkst.17.00. Izsole notiks 2020.gada 11.maijā plkst.11.00, Salacgrīvā, Smilšu ielā 9, 106 telpā, tālrunis uzziņām - 6 4071986.

Nekustamā īpašuma – zemes starpgabala Baznīcas ielā 3B, Ainažos, Salacgrīvas novadā izsoles noteikumi