29. janvāris, 2022, Sestdiena

Valērijs, Aivars

skatīties video
Jaunākais video no youtube.com

Sabiedriskās kārtības nodaļa

Sabiedriskās kārtības nodaļa

Kārtībnieki: Gunita Bisniece, Anna Mundiciema

Saziņa: +37125636008, + 37126443894, +37164071973

E-pasts: gunita.bisniece@salacgriva.lvanna.mundiciema@salacgriva.lvdome@salacgriva.lv

Adrese: Smilšu iela 9, Salacgrīva, LV-4033

Darba laiks:

P 8:00-13:00 14:00-18:00

O 8:00-13:00 14:00-17:00

T 8:00-13:00 14:00-17:00

C 8:00-13:00 14:00-17:00

P 8:00-13:00 14:00-16:00

Periodā no 01.06 – 31.08 atkarībā no apstākļiem iespējams darba laiks brīvdienās un vakara stundās

Neatliekamos gadījumos ārpus darba laika jāzvana Valsts policijai pa tālruni 110 vai neatliekamajai medicīniskajai palīdzībai pa tālruni 113

Lasīt vairāk →

Salacgrīvas novada domes administratīvā komisija

Salacgrīva, Smilšu iela 9, LV - 4033, tel:64071969, 26551384

2009.gada 15.jūlijā domes sēdē apstiprināta Salacgrīvas novada domes administratīvā komisija

Administratīvās komisijas priekšsēdētāja - Dana Bušadana.busa@salacgriva.lvadministrativa.komisija@salacgriva.lv

Par Salacgrīvas novada domes administratīvās komisijas apstiprināšanu ar Lēmuma Nr.285 apstiprināt uz Salacgrīvas novada domes 2.sasaukuma pilnvaru laiku Salacgrīvas novada domes administratīvo komisiju 5 locekļu sastāvā: 

Komisijas priekšsēdētājs – Dana Buša

Atbildīgais sekretārs - Zane Paegle

Komisijas loceklis - Antra Paegle

Komisijas loceklis - Ilona Jēkabsone

Komisijas loceklis - Inga Ģēģere

 

NOVADA SABIEDRISKĀS KĀRTĪBAS NODAĻA 

Kārtībniece Gunita Bisniece - 26443894 gunita.bisniece@salacgriva.lv

kārtībniece Ilona Apele - 25636008 ilona.apele@salacgriva.lv  

 

Salacgrīvas novada domes Administratīvās komisijas darba pārskats par 2011.gadu.

Aizvadītajā gadā ir notikušas 11 Administratīvās komisijas sēdes, kurās tika pieņemti lēmumi 45 administratīvo pārkāpumu lietās. Četros gadījumos administratīvā lietvedība izbeigta, jo administratīvā pārkāpuma materiālos tika konstatēti procesuālo normu pārkāpumi. Četrpadsmit bērnu vecākiem ir piemērots sods par bērna aprūpes pienākumu nepildīšanu. Divpadsmit nepilngadīgas personas sodītas par smēķēšanu, bet par atrašanos alkohola reibumā sodīti pieci nepilngadīgie. Divos gadījumos nepilngadīgie sodīti par iekšējās kārtības noteikumu neievērošanu skolā. Vairākkārtīgi ir veiktas audzinoša rakstura pārrunas ar pārkāpumus izdarījušajiem nepilngadīgajiem un viņu vecākiem. Par elektroenerģijas patvaļīgu patērēšanu sodītas piecas personas, par patvaļīgu būvniecību viena persona. Administratīvā komisija ir izskatījusi 62 iesniegumus un sūdzības, kas vairumā gadījumu ir par dzīvnieku turēšanas un labturības prasību neievērošanu un klaiņojošiem, vai bez uzraudzības atstātiem suņiem. Par šāda rakstura administratīvajiem pārkāpumiem pie atbildības ir sauktas sešas personas, piecpadsmit personām izteikts rakstveida aizrādījums. Sadarbībā ar veterināro dienestu, tika organizēta vairāku fiziski traumētu un pamestu dzīvnieku eitanāzija. Uzlabojusies ir situācija Rīgas jūras līča krasta kāpu aizsargjoslā. Lai iedzīvotāji un novada viesi būtu informēti par transporta kustības ierobežojumiem kāpu aizsargjoslā, vasaras sezonas sākumā, visā piekrastes teritorijā tika izvietotas informatīvās zīmes, kā rezultātā ir ievērojami sarucis kāpu aizsargjoslā konstatēto pārkāpumu skaits. Visvairāk pārkāpumu ir konstatēti Tūjas ciemā par transportlīdzekļu apstāšanās un stāvēšanas noteikumu neievērošanu. Par šāda rakstura pārkāpumiem ir sodītas sešdesmit piecas personas. Kopumā aizvadītajā gadā ir iekasēta soda nauda 2625 latu apmērā.

 

SALACGRĪVAS NOVADA ADMINISTRATĪVĀS KOMISIJAS DARBA PĀRSKATS PAR 2008 līdz 2011 GADU

GADS 2008 2009 2010 2011
Izskatītas sūdzības un iesniegumi 45 52 58 62
Izskatītas administratīvo pārkāpumu lietas 73 28 44 45
Pie administratīvās atbildības sauktas personas 89 56 85 121
Pašvaldības pilnvaroto amatpersonu sastādītie protokoli  39 30 88 80
Iekasēta soda nauda (Ls)  1235 1170 3135 2625

Informējam, ka sākot ar 2009.gada novembri, kontroli pār Salacgrīvas novada domes saistošo noteikumu ievērošanu veic SIA ‘’Apsardze Rīga’’ Salacgrīvas nodaļas darbinieki. Tālrunis visu diennakti – 64071528

Salacgrīvas novada domes
Administratīvās komisijas nolikums

Apstiprināts Salacgrīvas novada 2009.gada 21.oktobra domes sēdē. Lēmums Nr.289

1. VISPĀRĪGIE NOTEIKUMI

1.1. Salacgrīvas novada domes Administratīvā komisija (turpmāk – Administratīvā komisija) tiek izveidota uz domes pilnvaru laiku un ir pakļauta novada domei. Administratīvā komisija tiek uzturēta no Salacgrīvas novada pamatbudžeta.
1.2. Administratīvā komisija darbojas saskaņā ar spēkā esošiem Latvijas Republikas likumiem un citiem normatīviem aktiem, kas reglamentē Administratīvo komisiju darbību, Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksu, kā arī šo nolikumu.
1.3. Administratīvā komisija:
1.3.1. izskata un pieņem lēmumus administratīvo pārkāpumu lietās, pamatojoties uz sastādīto administratīvā pārkāpuma protokolu un citiem lietvedībā esošiem materiāliem par izdarīto administratīvo pārkāpumu;
1.3.2. savas kompetences ietvaros izskata Salacgrīvas novada domē iesniegtās sūdzības;

2. GALVENIE UZDEVUMI
2.1. Savlaicīgi, vispusīgi un objektīvi noskaidrot:
2.1.1. katra administratīvā pārkāpuma lietas apstākļus, izlemt lietu stingrā saskaņā ar spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem;
2.1.2.attiecīgās personas vainas pakāpi konkrētā administratīvā pārkāpuma izdarīšanā, vai šo personu var saukt pie administratīvās atbildības, vai ir atbildību mīkstinoši vai pastiprinoši apstākļi, vai ir nodarīts mantisks zaudējums, kā arī jānoskaidro citi apstākļi, kam ir nozīme lietas pareizā izlemšanā.
2.2. Kontrolēt un nodrošināt administratīvo pārkāpumu lietās pieņemto lēmumu pareizu un savlaicīgu izpildi.
2.3. Sniegt priekšlikumus juridiskajām un fiziskajām personām par izdarīto administratīvo pārkāpumu cēloņu un to veicinošo apstākļu novēršanu.
2.4. Apkopot, analizēt informāciju par administratīvo pārkāpumu cēloņiem un to dinamiku, informēt par to Salacgrīvas novada domi.
2.5. Sagatavot lēmuma projektus iesniegšanai Salacgrīvas novada domei jautājumos, kādi ir Administratīvās komisijas kompetencē.
2.6. Savas kompetences ietvaros izskatīt Administratīvajai komisijai adresētās iedzīvotāju sūdzības un iesniegumus, sniegt atbildes iesniedzējiem.
2.7. Sniegt informāciju un palīdzību Salacgrīvas novada iedzīvotājiem atbilstoši savai kompetencei.
2.8. Nodrošināt Salacgrīvas novada domes Administratīvās komisijas locekļu apmācību, veicot informatīvi metodisko darbu.

3. TIESĪBAS
3.1. Pieprasīt un saņemt no Salacgrīvas novadā izveidotajiem uzņēmumiem, iestādēm, organizācijām un pašvaldību institūcijām nepieciešamo informāciju Administratīvās komisijas kompetencē esošo jautājumu risināšanai.

3.2. Pieprasīt un saņemt no valsts un pašvaldību iestādēm informāciju, kas nepieciešama administratīvās lietvedības nodrošināšanai.
3.3. Piedalīties Salacgrīvas novada domes sēdēs un aizstāvēt tajās Administratīvās komisijas viedokli jautājumos, kas ir Administratīvās komisijas kompetencē.
3.4. Ar Salacgrīvas novada domes pilnvarojumu pārstāvēt Administratīvās komisijas intereses tiesā, valsts, pašvaldību un sabiedriskajās institūcijās.

4. ADMINISTRATĪVĀS KOMISIJAS STRUKTŪRA
4.1. Administratīvo komisiju izveido 5 locekļu sastāvā: - komisijas priekšsēdētājs, atbildīgais sekretārs un pa vienai amatpersonai no Salacgrīvas, Liepupes un Ainažu administratīvajām teritorijām.
4.2. Administratīvās komisijas personālo sastāvu nosaka Salacgrīvas novada dome.
4.3. Administratīvās komisijas priekšsēdētāja amats ir algots.
4.4. Administratīvās komisijas priekšsēdētājs:
4.4.1. plāno, organizē un vada Administratīvās komisijas darbu;
4.4.2. sasauc un vada Administratīvās komisijas sēdes, apstiprina sēžu darba kārtību;
4.4.3. ja nepieciešams, iesniedz Salacgrīvas novada domē Administratīvās komisijas darba plānus un pārskatus;
4.4.4. pārstāv Administratīvo komisiju visās pašvaldības, valsts, tiesu un sabiedriskajās institūcijās;
4.4.5. nodrošina Administratīvās komisijas rīcībā nodoto materiālo vērtību saglabāšanu;
4.4.6. atbild par Administratīvās komisijas locekļu un darbinieku kvalifikācijas un profesionālā līmeņa paaugstināšanu;
4.4.7. koordinē Administratīvās komisijas, Salacgrīvas novada domes struktūrvienību un citu iestāžu un organizāciju sadarbību;
4.4.8. organizē Administratīvās komisijas pieņemto lēmumu izpildes kontroli;
4.4.9. organizē un nodrošina Administratīvās komisijas budžeta projekta priekšlikumu sagatavošanu un iesniedz to Salacgrīvas novada domes finanšu komitejā;
4.4.10. nosaka noteiktu Salacgrīvas novada iedzīvotāju pieņemšanas laiku, uzrādot pieņemšanas telpu Salacgrīvas novada domē;
4.4.11. organizē un nodrošina Salacgrīvas novada domes lēmumu projektu sagatavošanu jautājumos, kas ir Administratīvās komisijas kompetencē;
4.4.12. paraksta Administratīvās komisijas sēdes protokolu un lēmumu administratīvā pārkāpuma lietā;
4.4.13. nodod izpildei lēmumus par administratīvā soda uzlikšanu un kontrolē to pareizu un savlaicīgu izpildi;
4.4.14. savas kompetences ietvaros, pēc piekritības, organizē un nodrošina lietvedību administratīvo pārkāpumu lietās saskaņā ar spēkā esošiem normatīviem aktiem;
4.4.15. veic kontroli pār Salacgrīvas novada domes izdoto saistošo noteikumu ievērošanu.
4.5. Administratīvās komisijas atbildīgais sekretārs:
4.5.1. pilda Administratīvās komisijas priekšsēdētāja pienākumus Administratīvās komisijas priekšsēdētāja prombūtnes laikā vai viņa uzdevumā;
4.5.2. saskaņojot ar Administratīvās komisijas priekšsēdētāju, nosaka Administratīvās komisijas sēdes darba kārtībā iekļaujamos jautājumus;
4.5.3. sagatavo izskatīšanai Administratīvās komisijas sēdē administratīvo pārkāpumu lietas, kā arī pieaicina personas, kuru piedalīšanās Administratīvās komisijas sēdē ir nepieciešama;
4.5.4. protokolē Administratīvās komisijas sēdes gaitu;
4.5.5. paraksta Administratīvās komisijas sēdes protokolu un lēmumu administratīvā pārkāpuma lietā;
4.5.6. organizē Administratīvās komisijas dokumentu glabāšanu un nodošanu Salacgrīvas novada domes Arhīvā.
4.5.7. Ar Salacgrīvas novada domes priekšsēdētāja rīkojumu punktā 4.5.3. un 4.5.6 minētos pienākumus var uzdot pildīt Administratīvās komisijas priekšsēdētājam
4.6. Administratīvās komisijas locekļi piedalās Administratīvās komisijas sēdēs, pieņem lēmumus balsojot, iesniedz priekšlikumus Administratīvās komisijas darba uzlabošanai, kā arī pasākumu veikšanai administratīvo pārkāpumu un to veicinošu cēloņu novēršanā;
4.7. pilda Administratīvās komisijas priekšsēdētāja rīkojumus un uzdevumus jautājumos, kas ir Administratīvās komisijas kompetencē.

5. ADMINISTRATĪVĀS KOMISIJAS DARBA ORGANIZĀCIJA
5.1. Administratīvā komisija darbojas Salacgrīvas novada domes pārraudzībā.
5.2. Administratīvā komisija sniedz pārskatu par savu darbību Salacgrīvas novada domei līdz katra gada 31.martam
5.3. Pēc Salacgrīvas novada domes pieprasījuma, Administratīvā komisija sniedz papildus pārskatu par savu darbību.
5.4. Administratīvās komisijas sēdes tiek sasauktas pēc vajadzības, ievērojot likumā noteiktos administratīvo pārkāpumu lietu izskatīšanas termiņus.
5.5. Administratīvā komisija savus lēmumus pieņem atklātās vai slēgtās sēdēs. Slēgtās sēdes var notikt, ja par to Administratīvā komisija pieņem motivētu lēmumu.
5.6. Administratīvā komisija ir tiesīga izskatīt administratīvā pārkāpuma lietu, ja sēdē piedalās ne mazāk kā puse no Administratīvās komisijas sastāva.
5.7. Administratīvā komisija izskata administratīvā pārkāpuma lietu trīsdesmit dienu laikā, skaitot no dienas, kad saņemts protokols par administratīvo pārkāpumu un citi lietas materiāli (ja Latvijas Republikas likumdošanas aktos nav paredzēti citi izskatīšanas termiņi).
5.8. Administratīvā komisija pieņem lēmumu ar klātesošo Administratīvās komisijas locekļu vienkāršu balsu vairākumu. Ja balsojumā ir vienāds balsu skaits, noteicošā balss ir Administratīvās komisijas priekšsēdētājam, vai priekšsēdētāja pienākumu izpildītājam. Sēdē pieņemto lēmumu paraksta Administratīvās komisijas priekšsēdētājs ( priekšsēdētāja pienākumu izpildītājs) un atbildīgais sekretārs.
5.9. Administratīvās komisijas lēmuma rezolutīvā daļa tiek paziņota tūlīt pēc administratīvā pārkāpuma lietas izskatīšanas. Lēmuma norakstu personai par kuru lēmums pieņemts, izsniedz triju darba dienu laikā liekot parakstīties, vai nosūta pa pastu ierakstītā pasta sūtījumā. Ja lēmuma norakstu nosūta, par to izdara attiecīgu ierakstu lietā.
5.10. Ja Administratīvā komisija, izskatot administratīvā pārkāpuma lietu, ir konstatējusi administratīvā pārkāpuma izdarīšanas cēloņus, kā arī apstākļus, kas veicina administratīvā pārkāpuma izdarīšanu, tā pieņem lēmumu un iesniedz attiecīgajām iestādēm, organizācijām, uzņēmumiem un amatpersonām priekšlikumus par veicamajiem pasākumiem to novēršanai. 

6. ADMINISTRATĪVĀ PĀRKĀPUMA LIETĀ PIEŅEMTĀ LĒMUMA PĀRSŪDZĒŠANAS KĀRTĪBA UN TERMIŅŠ
6.1. Salacgrīvas novada domes Administratīvās komisijas pieņemto lēmumu administratīvā pārkāpuma lietā var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā, likumā noteitajā kārtībā un termiņā

     12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
31