17. jūlijs, 2024, Trešdiena

Aleksejs, Aleksis

skatīties video
Jaunākais video no youtube.com

PRIVĀTUMA ATRUNA
Šī privātuma atruna nosaka kārtību kā Salacgrīvas novada pašvaldība (turpmāk – Pašvaldība) veic personas datu apstrādi saskaņā ar Vispārīgās datu aizsardzības regulu Nr.2016/679 (turpmāk – Regula), Fizisko personu datu apstrādes likumu, likumu Par pašvaldībām, Pašvaldības saistošajiem noteikumiem, kā arī citiem Latvijā spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem.

 


Ar pilnu Pašvaldības struktūrvienību un iestāžu sarakstu var iepazīties interneta vietnē http://www.salacgriva.lv
Pašvaldība nodrošina personas datu konfidencialitāti un ir veikusi atbilstošus tehniskos un organizatoriskos pasākumus personas datu aizsardzības jomā. Pašvaldības pārskat atbildības nodrošināšanā piedalās personas datu aizsardzības speciālists.
Personas datu aizsardzības speciālists Uldis Sīpols ir sasniedzams rakstot uz datu.specialists@salacgriva.lv, vai zvanot pa tālruni +371 26658265.
Darām Jums zināmu, ka Pašvaldība var izmainīt šo Privātuma atrunu (turpmāk tekstā – Atruna), tāpēc pārbaudiet šo Atrunu, lai nodrošinātu, ka esiet informēti un esiet iepazinušies ar tās izmaiņām.
ŠĪ ATRUNA PĒDĒJOREIZ ATJAUNOTA 2018. GADA 15. DECEMBRĪ
Personas datu apstrādes mērķi, tiesiskie pamati
Pašvaldība veic valsts deleģētās funkcijas un uzdevumus, kuri ir noteikti likumā “Par pašvaldībām” un citos normatīvajos aktos, līdz ar to apstrādā lielu apjomu dažādu personas datu.
Pašvaldība apstrādā personas datus galvenokārt šādiem mērķiem:
• Tiesību aktos noteikto juridisko pienākumu izpildei;
• Līgumattiecību nodibināšanai un tā uzturēšanai ar datu subjektu;
• Īstenojot uzdevumus sabiedrības interesēs, realizējot Pašvaldībai piešķirtās pilnvaras;
• Personāla vadībai;
• Finanšu pārvaldībai;
• Sabiedrības drošībai.
Pašvaldības personas datu apstrādes tiesiskie pamati ir līguma izpilde (Regulas 6.panta pirmās daļas b) apakšpunkts), juridiska pienākuma izpilde (Regulas 6.panta pirmās daļas c) apakšpunkts), publisko tiesību funkciju veikšana (Regulas 6.panta pirmās daļas e) apakšpunkts), leģitīmā interese (Regulas 6.panta pirmās daļas f) apakšpunkts),  un atsevišķos gadījumos – datu subjekta piekrišana (Regulas 6.panta pirmās daļas a) apakšpunkts), un fiziskas personas vitāli svarīgu interešu aizsardzībai (Regulas 6. panta pirmās daļas d) apakšpunkts).
Informējam, ka šajā Privātuma atrunā ietvertais datu apstrādes mērķu uzskaitījums nav visaptverošs.

Videonovērošana un audioieraksti
Pašvaldība veic videonovērošanu ar vai bez audio ieraksta veikšanu novada domes teritorijā ar mērķi
• nodrošināt sabiedrisko kārtību un sabiedrības drošības apdraudējuma riska mazināšanu
• noziedzīgu nodarījumu novēršanai vai atklāšanai, saistībā ar īpašuma aizsardzību un personu vitāli svarīgu interešu, tai skaitā dzīvības un veselības aizsardzībai
• Identificēt un novērst nepiederošu personu klātbūtni
• uzraudzīt valsts amatpersonu un darbinieku darbības, veicot amata pienākumus, nodrošinot to tiesiskumu un realizējot publiskās varas uzdevumus, kuru veikšana uzdota Pašvaldībai.
Informācija par video novērošanu un audioierakstiem ir izvietota brīdinājuma zīmju veidā pirms video novērošanas zonas.
Informējam, ka videonovērošanas ierakstiem var piekļūt tikai Pašvaldības pilnvarotas personas saistībā ar personas datu apstrādes mērķu sasniegšanu.
Personas datu saņēmēji
No Pašvaldības personas datus var saņemt valsts un pašvaldības iestādes normatīvajos aktos noteiktā kārtībā, kā piemēram, Pilsonības un migrācijas lietu pārvalde, Valsts ieņēmuma dienests, Izglītības un zinātnes ministrija, Sociālo pakalpojuma sniedzēji, Valsts zemes dienests, Iekšlietu ministrijas Informācijas centrs, Pašvaldības darbinieki u.c.
Darām Jums zināmu, ka  nenododam personas datus trešajām personām bez tiesiska pamata, kā arī normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā reģistrējam personas, kuras ieguvušas informāciju no Pašvaldības.
Personas datu apstrādei varam izmantot arī personas datu apstrādātājus. Šādos gadījumos  veicam nepieciešamos pasākumus, lai nodrošinātu, ka šādi personas datu apstrādātāji veic personas datu apstrādi saskaņā ar Pašvaldības norādēm un atbilstoši piemērojamajiem normatīvajiem aktiem, pieprasot atbilstošu drošības pasākumu veikšanu.
Informējam, ka personas datus nav paredzēts nosūtīt uz trešo pasaules valsti vai starptautisko organizāciju.
Personas datu glabāšanas ilgums
Pašvaldība glabā personas datus atbilstoši definētajiem personas datu apstrādes mērķiem un personas datu apstrādes tiesiskajiem pamatiem, kamēr pastāv vismaz viens no šiem kritērijiem:
• pastāv juridisks pienākums datus glabāt;
• ir nepieciešams realizēt savas leģitīmās intereses;
• ir nepieciešams izpildīt uzņemtās līguma saistības;
• Ir spēkā datu subjekta piekrišana attiecīgai personas datu apstrādei;

Piekļuve saviem personas datiem un citas datu subjekta tiesības

• Lai saņemtu informāciju par personas datiem, kurus Pašvaldība apstrādā, personai ir tiesības normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā vērsties pie Pašvaldības un iegūt sev nepieciešamo informāciju.
• Fiziskai personai ir tiesības pieprasīt personas datu apstrādes ierobežošanu, iebilst pret personas datu apstrādi, lūgt personas datu labošanu kā arī atsevišķos gadījumos to dzēšanu, atbilstoši Regulas noteikumiem.
• Pašvaldība veic saziņu ar datu subjektu: personīgi klātienē, pirms tam datu subjektu identificējot; pa pastu, nosūtot sūtījumus uz personas norādīto  dzīves vietas adresi kā ierakstītu pasta sūtījumu; sazinoties ar e-pasta starpniecību, atbildot uz to pašu e-pastu, no kura datu subjekts ir sūtījis iesniegumu, kas parakstīts ar drošu elektronisko parakstu; saņemot iesniegumu caur tīmekļa vietni www.latvija.lv.
• Gadījumos, ja tiek konstatēti personas datu aizsardzības pārkāpumi vai pastāv aizdomas par iespējamu pārkāpumu, mēs Jūs aicinām vērsties pie Pašvaldības datu aizsardzības speciālista
• Sūdzības par personas datu aizsardzības pārkāpumiem var tikt iesniegtas arī personas datu uzraudzības iestādei – Datu valsts inspekcijai (adrese: Rīga, Blaumaņa iela 11/13-11, LV-1011).

 

1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031