23. oktobris, 2021, Sestdiena

Daina, Dainida, Dainis

skatīties video
Jaunākais video no youtube.com

emblema_VILNITIS.jpg

Kārtība kādā rīkojas PII "Vilnītis" ar Covid - 19 inficēto personu kontaktpersonu noteikšanā

KĀRTĪBA, KĀDĀ TIEK NODROŠINĀTAS COVID – 19 INFEKCIJAS IZPLATĪBAS IEROBEŽOŠANAS PRASĪBAS PIRMSSKOLAS IZGLĪTĪBAS IESTĀDĒ “VILNĪTIS”

KĀRTĪBA, KĀDĀ TIEK ĪSTENOTI EPIDEMIOLOĢISKĀS DROŠĪBAS PASĀKUMI UN HIGIĒNAS PRASĪBAS COVID-19 INFEKCIJAS IZPLATĪBAS IEROBEŽOŠANAI NO 2021.GADA 1.SEPTEMBRA

Kārtība, kādā pirmsskolas izglītības iestādē “Vilnītis” ar filiālēm Korģenē un Svētciemā izglītojamie tiek uzņemti un atskaitīti no izglītības iestādes

Pirmsskolas izglītības iestāde “Vilnītis”

Adrese: Pērnavas iela 29, Salacgrīva, LV – 4033

Tālrunis 64041839

e–pasts salacgrivavilnitis@salacgriva.lv

Darba laiks: 7:00 – 18:00

PII “Vilnītis” filiāle Svētciemā

Adrese: Dārza iela 26, Salacgrīvas pagasts, LV – 4033

Tālrunis 64071701

e–pasts salacgrivavilnitis@salacgriva.lv

Darba laiks 7:30 – 17:30

PII “Vilnītis” filiāle Korģenē

Adrese: Zītaru iela 2, Korģene, Salacgrīvas pagasts, LV – 4054

Darba laiks 7:00 – 18:00

Iestādes vadītāja: Dace Vilemsone (t. 29134662)

Pieņemšanas laiki:

 • iestādē Salacgrīvā: P.8:15 – 13:00, O.13:00 – 17:30;
 • filiālē Svētciemā mēneša pirmajā ceturtdienā no plkst. 15:00 – 17:30;
 • filiālē Korģenē mēneša trešajā ceturtdienā no plkst. 15:00 – 17:30.

Iestādes vadītājas vietniece izglītības jomā Ligita Dambe (t. 29112156)

Pieņemšanas laiks iepriekš sazinoties.

Iestādes vadītājas vietniece saimnieciskajā jomā Valentīna Jēkabsone (t. 28609195).

Lietvede Valda Ābola.

Ēdienkartes pirmskolas izglītības iestādē "Vilnītis"

PII “Vilnītis” uzsāk bērnu uzraudzības pakalpojuma sniegšanu.

Pirmsskolas izglītības iestādes “Vilnītis” bērnu uzraudzības pakalpojuma sniegšanas DARBA KĀRTĪBAS NOTEIKUMI

Īslaicīga pakalpojuma sniegšanu pirmsskolas izglītības iestādē

Pilna laika uzraudzības pakalpojuma sniegšanu pirmsskolas izglītības iestādē

Bērnu uzraudzības pakalpojuma sniegšanas KĀRTĪBA

 Speciālais pedagogs

 Agne Berga Darba laiks filiālē Svētciemā:

 

 P. 10:00 – 15:30

 O. 9:00 – 12:00

 Logopēdi

 Guna Tazāne Darba laiks Iestādē Salacgrīvā:

 P. 8:30 – 17:30

 O. 9:00 – 13:00

 T. 9:00 – 13:00

 

 Agne Berga Darba laiks iestādē Salacgrīvā:

 T. 15:30 – 17:00

 Pk. 15:30 – 17:00

 

 Agne Berga Darba laiks iestādē Svētciemā:

 P. 15:30 – 17:00

 O. 15:30 – 17:00

PII Vilnītis pašnovērtējuma ziņojums 2019.-2020.gads

PII Vilnītis pašnovērtējuma ziņojums 2018.-2019.gads

Pielikums Nr.1 Izmantotās mācību metodes

Pielikums Nr.2 MA darbības atskaite

PII Vilnītis pašnovērtējuma ziņojums 2017.-2018.gads

Pielikms Nr.1 Pedagogu pašvērtējums

Pielikums Nr.2 MA gada atskaite

Pielikums Nr.3 Izmantotās mācību metodes un metodiskie paņēmieni

PII Vilnītis pašnovērtējuma ziņojums 2016.-2017.gads

Bērna uzņemšanai Iestādē nepieciešams:

 • bērna vecāka vai likumiskā pārstāvja personu apliecinošs dokuments;
 • vecāku iesniegums (aizpilda uz vietas);
 • bērna dzimšanas apliecības kopija;
 • bērna medicīniskā karte ar speciālistu slēdzieniem par bērna veselības stāvokli;
 • bērnam, kuram konstatēti fiziskās vai garīgās attīstības traucējumi, medicīniski pedagoģiskās padomes slēdziena kopija.

Par bērna uzturēšanos Iestādē ar vecākiem slēdz līgumu, kurā atrunātas Iestādes darbinieku, bērnu un vecāku tiesības, pienākumi un Iekšējie kārtības noteikumi.

Iestādē (2020./2021.m.g.) darbojas 9 bērnu vecuma grupas, kuras komplektē pēc bērnu vecuma īpatnībām:

1) 1,5 – 3 gadīgo bērnu grupa “Mārītes”;

2) 3 – 4 gadīgo bērnu grupa “Taurenīši”;

3) 4 – 5 gadīgo bērnu grupa “Vāverēni”;

4) 5 – 6 gadīgo bērnu grupa “Zaķēni”;

5) 6 – 7 gadīgo bērnu grupa “Saulītes”;

6) 6 - 7 gadīgo bērnu grupa "Bitītes";

7) Jaukta vecuma grupa (1,5 līdz 4 gadiem) “Snīpīši” filiālē Svētciemā;

8) Jaukta vecuma grupa (5 līdz 7 gadiem) “Snīpji” filiālē Svētciemā;

9) Jaukta vecuma grupa (1,5 līdz 7 gadiem) “Pelēni” filiālē Korģenē;

Iestādē realizē vispārējo pirmsskolas izglītības programmu, kods 01011111. Mācību darbu organizē atbilstoši kompetenču pieejai mācību procesā, iekļaujot mācību jomas kultūras izpratni un pašizaugsmi mākslā, veselību un fiziskās aktivitātes mācību procesā visas dienas garumā.

Tiek īstenota speciālā izglītības programma, kods 01015611 izglītojamiem ar jauktiem attīstības traucējumiem.

Iestāde realizē interešu izglītības programmas:

1) “Džimbas skola”, kur izglītojamie apgūst dažādus drošības jautājumus skolotājas Agnes Bergas vadībā iestādē Salacgrīvā un filiālē Svētciemā;
2) “Veselības vingrošanas pulciņš”
bērniem ar stājas traucējumiem iestādē Salacgrīvā sporta skolotājas Līgas Šrenkas vadībā;
3) “Dejošanas pulciņš”
filiālē Korģenē skolotājas Ingas Gobas vadībā;
4) Keramikas pulciņš bērniem no 3 gadu vecuma
(maksas interešu izglītība) skolotājas Daces Asnes vadībā.

2020./2021. m. g. uzsākta skolvadības sistēmas E-KLASE ieviešana informācijas aprites nodrošināšanai ar vecākiem, mācību procesa organizēšanai.

Grupas “Pelēni” (filiālē Korģenē) un “Vāverēni” pirmsskolas izglītības skolotāju I. Ūdres un M.Meļķes vadībā uzsāk dalību E-Twinning programmā, kuras mērķis ir iesaistīt izglītības iestādes komunikācijā, sadarbībā, projektu īstenošanā, pieredzes apmaiņā ar Eiropas izglītības iestādēm.

Esam iesaistījušies nodibinājuma “Centrs Dardedze” un SOS Bērnu ciemati Latvija organizētajā projektā “Bērnam drošs un draudzīgs bērnudārzs ”, kura mērķis ir stiprināt iestādes personāla kapacitāti, uzlabojot savstarpējo sapratni un sadarbību, veicināt agrās brīdināšanas un preventīvās sistēmas izveidi sociāli – psiholoģisku problēmu agrīnai identificēšanai un risināšanai pirmsskolas izglītības iestādē.

Galvenie mācību un audzināšanas darba virzieni 2020./ 2021.m.g.:

 1. Kvalitatīvas izglītības principu aktualizēšana, vērtēšanas sistēmas kā mācību procesa sastāvdaļas ieviešana ikdienas darbā.
 2. Vērtību un tikumu iekļaušana mācību procesā, vecumposmam atbilstošu noturīgu ieradumu mērķtiecīga audzināšana.
 3. Pirmsskolas izglītības iestādes un ģimenes sadarbība izglītojamo labsajūtas sekmēšanā un personības attīstībā.

Šajā mācību gadā piedalāmies Lauku atbalsta dienesta organizētajā izglītības iestāžu atbalsta programmā "Piens un augļi skolai".

    123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031