03. aprīlis, 2020, Piektdiena

Daira, Dairis

skatīties video
Jaunākais video no youtube.com

emblema_VILNITIS.jpg

Salacgrīvas novada pirmsskolas izglītības iestāžu 2018.gadā pēc naudas plūsmas uzskaitītie izdevumi un pirmsskolas izglītības iestāžu kopējais pamatlīdzekļu nolietojums

Pirmsskolas izglītības iestāde “Vilnītis”

Adrese: Pērnavas iela 29, Salacgrīva, LV – 4033

Tālrunis 64041839

e–pasts salacgrivavilnitis@salacgriva.lv

Darba laiks: 7:00 – 18:00

PII “Vilnītis” filiāle Svētciemā

Adrese: Dārza iela 26, Salacgrīvas pagasts, LV – 4033

Tālrunis 64071701

e–pasts salacgrivavilnitis@salacgriva.lv

Darba laiks 7:30 – 17:30

PII “Vilnītis” filiāle Korģenē

Adrese: Zītaru iela 2, Korģene, Salacgrīvas pagasts, LV – 4054

Darba laiks 7:00 – 18:00

Iestādes vadītāja: Dace Vilemsone (t. 29134662)

Pieņemšanas laiki:

  • iestādē Salacgrīvā: P.8:15 – 13:00, O.13:00 – 17:30;
  • filiālē Svētciemā mēneša pirmajā ceturtdienā no plkst. 15:00 – 17:30;
  • filiālē Korģenē mēneša trešajā ceturtdienā no plkst. 15:00 – 17:30.

Iestādes vadītājas vietniece izglītības jomā Ligita Dambe (t. 29112156)

Pieņemšanas laiks iepriekš sazinoties.

Iestādes vadītājas vietniece saimnieciskajā jomā Valentīna Jēkabsone (t. 28609195).

Lietvede Valda Ābola.

 Speciālais pedagogs

 Agne Berga Darba laiks Iestādē Salacgrīvā:

 

 O. 8:00 – 17:00

 C. 11:00 – 17:00

 

 Darba laiks filiālē Svētciemā

 T. 10:00 – 10:30

 Logopēdi

 Guna Tazāne Darba laiks Iestādē Salacgrīvā:

 P. 9:00 – 14:00

 O. 9:00 – 13:00

 T. 9:00 – 13:00

 

 Agne Berga Darba laiks iestādē Svētciemā:

 

 O. 9:00 – 11:00

Pašvērtējuma ziņojums Salacgrīva 2019

Pielikums Nr.1 Izmantotās mācību metodes

Pielikums Nr.2 MA darbības atskaite

PII Vilnītis pašnovērtējuma ziņojums 2017.-2018.gads

Pielikms Nr.1 Pedagogu pašvērtējums

Pielikums Nr.2 MA gada atskaite

Pielikums Nr.3 Izmantotās mācību metodes un metodiskie paņēmieni

PII Vilnītis pašnovērtējuma ziņojums 2016.-2017.gads

Bērna uzņemšanai Iestādē nepieciešams:

  • vecāku iesniegums (aizpilda uz vietas);
  • bērna dzimšanas apliecības kopija;
  • bērna medicīniskā karte ar speciālistu slēdzieniem par bērna veselības stāvokli;
  • bērnam, kuram konstatēti fiziskās vai garīgās attīstības traucējumi, medicīniski pedagoģiskās padomes slēdziena kopija.

Par bērna uzturēšanos Iestādē ar vecākiem slēdz līgumu, kurā atrunātas Iestādes darbinieku, bērnu un vecāku tiesības, pienākumi un Iekšējie kārtības noteikumi.

Iestādē (2018./2019.m.g.) darbojas 8 bērnu vecuma grupas, kuras komplektē pēc bērnu vecuma īpatnībām:

1) Mazbērnu grupa (bērniem līdz 3 gadu vecumam) “Mārītes”;

2) 3 – 4 gadīgo bērnu grupa “Saulītes”;

3) 3 – 4 gadīgo bērnu grupa “Zaķēni”;

4) 4 – 5 gadīgo bērnu grupa “Bitītes”;

5) 4 – 5 gadīgo bērnu grupa “Saulītes”;

6) 5 - 7 gadīgo bērny grupa "Taurenīši";

7) 6 – 7 gadīgo bērnu grupa “Vāverēni”;

8) Jaukta vecuma grupa “Pelēni” filiālē Korģenē;

9) Jaukta vecuma grupa (1,5 līdz 7 gadiem) “Snīpīši” filiālē Svētciemā;

Iestādē realizē vispārējo pirmsskolas izglītības programmu, kods 01011111. Mācību darbu organizē noteiktā kārtībā dienas gaitā pirmsskolai raksturīgās darba formās –rotaļnodarbībās (gan atsevišķu priekšmetu, gan integrētās), rotaļās, spēlēs frontāli, pa apakšgrupām un individuāli.

Tiek īstenota speciālā izglītības programma, kods 01015611 izglītojamiem ar jauktiem attīstības traucējumiem.

Iestāde realizē interešu izglītības programmu: “Džimbas skola”, kur izglītojamie apgūst dažādus drošības jautājumus skolotājas Agnes Bergas vadībā iestādē Salacgrīvā un Ilgas Ūdres vadībā filiālē Korģenē.

Esam iesaistījušies nodibinājuma “Centrs Dardedze” un SOS Bērnu ciemati Latvija organizētajā projektā “Bērnam drošs un draudzīgs bērnudārzs ”, kura mērķis ir stiprināt iestādes personāla kapacitāti, uzlabojot savstarpējo sapratni un sadarbību, veicināt agrās brīdināšanas un preventīvās sistēmas izveidi sociāli – psiholoģisku problēmu agrīnai identificēšanai un risināšanai pirmsskolas izglītības iestādē.

Galvenie mācību un audzināšanas darba virzieni 2018./ 2019.m.g.:

  1. Kvalitatīvas izglītības principu aktualizēšana, mācīšanās vides, kas sekmē ikviena izglītojamā labsajūtu, pilnveidošana.
  2. Izglītojamo tikumiskās audzināšanas veicināšana, izkopjot vērtības un tikumus, iedzīvinot tos savstarpējās attiecībās, pilnveidoju vērtību sistēmu.
  3. Pirmsskolas izglītības iestādes un ģimenes sadarbība izglītojamo labsajūtas sekmēšanā un personības attīstībā.

Šajā mācību gadā piedalāmies Lauku atbalsta dienesta organizētajā izglītības iestāžu apvienotajā apgādē ar augļiem, dārzeņiem un pienu.

Iestādes tradīcijas:

Atkalredzēšanās svētki; Miķeļi; Mārtiņi; Latvijas dzimšanas diena; Rūķu darbnīcas Adventa laikā; Ziemassvētki; Ģimeņu dziedāšanas svētki; Pasaku mēnesis; Lieldienas; Putnu dienas; Mātes diena; Izlaidums; Jāņi.