24. jūnijs, 2018, Svētdiena

Jānis

skatīties video
Jaunākais video no youtube.com

03.04.2018 08:53

Paziņojums par detālplānojuma publisko apspriešanu

Paziņojums par detālplānojuma publisko apspriešanu nekustamajam īpašumam „Pelmas”, Ainažos, Salacgrīvas pagastā, Salacgrīvas novadā. Pamatojoties uz Ministru kabineta 2014.gada 14.oktobra noteikumu Nr.628 „Noteikumi par pašvaldību teritorijas attīstības plānošanas dokumentiem” 109.punktu,

Lasīt vairāk →

04.01.2018 12:16

Paziņojums par detālplānojuma publisko apspriešanu

 

Pamatojoties uz Ministru kabineta 2014.gada 14.oktobra noteikumu Nr.628 „Noteikumi par pašvaldību teritorijas attīstības plānošanas dokumentiem” 109.punktu, informējam, ka 2017.gada 28.decembrī Salacgrīvas novada dome pieņēmusi lēmumu Nr.418 (protokols Nr.16, 17.§) “Par detālplānojuma nekustamā īpašuma „Pelmas” Ainažos, Salacgrīvas novadā (kadastra Nr. 66050010077) zemes vienībā ar kadastra apzīmējumu 66050010096, publisko apspriešanu”.

Publiskās apspriešanas sanāksme notiks 2018.gada 2.februārī plkst. 15:00 Ainažu kultūras nama Baltajā zālē, Valdemāra ielā 50, Ainažos, Salacgrīvas novadā.

Lasīt vairāk →

28.04.2017 15:42

Paziņojums par detālplānojuma projektu

Nnekustamajos īpašumos „Roņi” (kadastra Nr. 6660 013 0026), „Roņi” (kadastra Nr. 6660 013 0024), „Roņi 2” (kadastra Nr. 6660 013 0025), Liepupes pagastā, Salacgrīvas novadā nodošanu publiskajai apspriešanai

Lasīt vairāk →

05.01.2017 08:22

Paziņojums par detālplānojuma uzsākšanu

Ar Salacgrīvas novada domes 19.10.2016. lēmumu Nr.394 tiek uzsākta detālplānojuma izstrāde nekustamajos īpašumos "Roņi", (kadastra Nr.66600130026), "Roņi" (kadastra Nr.66600130024) un "Roņi 2" (kadastra Nr.66600130025) Liepupes pagastā, Salacgrīvas novadā.

Lasīt vairāk →

21.11.2016 11:04

Uzsākta detālplānojuma izstrāde nekustamajā īpašumā „Pelmas” (kadastra Nr. 6605 001 0077), Ainažos, Salacgrīvas novadā

Salacgrīvas novada dome 2016.gada 16.novembrī pieņēmusi lēmumu Nr.415 „Par detālplānojuma izstrādes uzsākšanu nekustamajā īpašumā „Pelmas” (kadastra Nr. 6605 001 0077), Ainažos, Salacgrīvas novadā. Detālplānojuma izstrādes mērķis – izvērtēt un pamatot nekustamo īpašumu zemes robežu pārkārtošanu, piekļūšanu, īpašuma attīstīšanu, aizsargājamo teritoriju zonējumu, aizsargjoslas.

Lasīt vairāk →

16.11.2016 23:13

Uzsāktie detālplānojumi

Detālplānojums nekustamajā īpašumā "Pelmas" (kadastra Nr. 6605 001 0077), Ainažos, Salacgrīvas novadā.

Uzsākts: 16.11.2016.

Lēmums: Nr.415

Ierosinātāja: Ingrīda Linda Sūrmane

Izstrādātājs: SIA "Vidzemes mērnieks"

Detālplānojums, nekustamajos īpašumos "Roņi" (kadastra Nr. 66600130026), "Roņi" (kadastra Nr. 66600130024), "Roņi 2" (kadastra Nr. 66600130025) Liepupes pagastā, Salacgrīvas novadā

Uzsākts: 19.03.2014.

Lēmums: Nr.86

Ierosinātājs: SIA "ZS Invest", Gunta Razumeja

Izstrādātājs: SIA "Pils M"

31.03.2014 08:53

Uzsākta detālplānojuma izstrāde nekustamajos īpašumos „Roņi” (kadastra Nr. 66600130026), „Roņi” (kadastra Nr. 66600130024), „Roņi 2” (kadastra Nr. 66600130025) Liepupes pagastā, Salacgrīvas novadā

Salacgrīvas novada dome 2014.gada 19.martā pieņēmusi lēmumu Nr.86 „Par detālplānojuma izstrādes uzsākšanu nekustamajos īpašumos „Roņi” (kadastra Nr. 66600130026), „Roņi” (kadastra Nr. 66600130024), „Roņi 2” (kadastra Nr. 66600130025) Liepupes pagastā, Salacgrīvas novadā. Detālplānojuma izstrādes mērķi – izvērtēt un pamatot nekustamo īpašumu zemes robežu pārkārtošanu, piekļūšanu, īpašuma attīstīšanu, aizsargājamo teritoriju zonējumu, aizsargjoslas.

Detālplānojuma izstrādātājs ir SIA „Pils M”. Detālplānojuma izstrādes vadītāja Salacgrīvas novada domes teritorijas plānotāja - Vineta Krūze. Plašāku informāciju par detālplānojumu iespējams saņemt Salacgrīvas novada domē, Smilšu ielā 9, Salacgrīvā, Salacgrīvas novadā.