17. augusts, 2018, Piektdiena

Oļegs, Vineta

skatīties video
Jaunākais video no youtube.com

emblema_VILNITIS.jpg

Pirmsskolas izglītības iestāde “Vilnītis”

Adrese: Pērnavas iela 29, Salacgrīva, LV – 4033

Tālrunis 64041839

e–pasts salacgrivavilnitis@salacgriva.lv

Darba laiks: 7:00 – 18:00

PII “Vilnītis” filiāle Svētciemā

Adrese: Dārza iela 26, Salacgrīvas pagasts, LV – 4033

Tālrunis 64071701

e–pasts salacgrivavilnitis@salacgriva.lv

Darba laiks 7:30 – 17:30

PII “Vilnītis” filiāle Korģenē

Adrese: Zītaru iela 2, Korģene, Salacgrīvas pagasts, LV – 4054

Darba laiks 7:00 – 18:00

Iestādes vadītāja: Dace Vilemsone (t. 29134662)

Pieņemšanas laiki:

  • iestādē Salacgrīvā: P.8:15 – 13:00, O.13:00 – 17:30;
  • filiālē Svētciemā mēneša pirmajā ceturtdienā no plkst. 15:00 – 17:30;
  • filiālē Korģenē mēneša trešajā ceturtdienā no plkst. 15:00 – 17:30.

Iestādes vadītājas vietniece izglītības jomā Ligita Dambe (t. 29112156)

Pieņemšanas laiks iepriekš sazinoties.

Iestādes vadītājas vietniece saimnieciskajā jomā Valentīna Jēkabsone (t. 28609195).

Lietvede Valda Ābola.

 Logopēdi

 Anita Saulīte Darba laiks Iestādē Salacgrīvā:

 

 T. 8:00 – 14:00

 

 Guna Tazāne Darba laiks Iestādē Salacgrīvā:

 

 P. 8:30 – 14:50

 

 O. 8:30 – 14:50

 

 Darba laiks filiālē Svētciemā

 

 T. 8:30 – 13:00

Bērna uzņemšanai Iestādē nepieciešams:

  • vecāku iesniegums (aizpilda uz vietas);
  • bērna dzimšanas apliecības kopija;
  • bērna medicīniskā karte ar speciālistu slēdzieniem par bērna veselības stāvokli;
  • bērnam, kuram konstatēti fiziskās vai garīgās attīstības traucējumi, medicīniski pedagoģiskās padomes slēdziena kopija.

Par bērna uzturēšanos Iestādē ar vecākiem slēdz līgumu, kurā atrunātas Iestādes darbinieku, bērnu un vecāku tiesības, pienākumi un Iekšējie kārtības noteikumi.

Iestādē (2017./2018.m.g.) darbojas 9 bērnu vecuma grupas, kuras komplektē pēc bērnu vecuma īpatnībām:

1) Mazbērnu grupa (bērniem līdz 2 gadu vecumam) “Mārītes”;

2) 3 – 4 gadīgo bērnu grupa “Bitītes”;

3) 4 – 5 gadīgo bērnu grupa “Taurenīši”;

4) 5 – 7 gadīgo bērnu grupa “Vāverēni”;

5) 6 - 7 gadīgo bērnu grupa “Zaķēni”;

6) 2 – 3 gadīgo bērnu grupa “Saulītes”;

7) Jaukta vecuma grupa “Peļu skola” filiālē Korģenē;

8) Jaukta vecuma grupa (1,5 līdz 4 - gadiem) “Snīpīši” filiālē Svētciemā;

9) Jaukta vecuma grupa (5 – 7 gadiem) “Snīpji” filiālē Svētciemā;

Iestādē realizē vispārējo pirmsskolas izglītības programmu, kods 01011111. Mācību darbu organizē noteiktā kārtībā dienas gaitā pirmsskolai raksturīgās darba formās –rotaļnodarbībās (gan atsevišķu priekšmetu, gan integrētās), rotaļās, spēlēs frontāli, pa apakšgrupām un individuāli.

Tiek īstenota speciālā izglītības programma, kods 01015611 izglītojamiem ar jauktiem attīstības traucējumiem.

Iestāde realizē interešu izglītības programmu: “Džimbas skola”, kur izglītojamie apgūst dažādus drošības jautājumus skolotājas Agnese Zeimanes vadībā iestādē Salacgrīvā un Ilgas Ūdres vadībā filiālē Korģenē.

Esam iesaistījušies nodibinājuma “Centrs Dardedze” un SOS Bērnu ciemati Latvija organizētajā projektā “Bērnam drošs un draudzīgs bērnudārzs ”, kura mērķis ir stiprināt iestādes personāla kapacitāti, uzlabojot savstarpējo sapratni un sadarbību, veicināt agrās brīdināšanas un preventīvās sistēmas izveidi sociāli – psiholoģisku problēmu agrīnai identificēšanai un risināšanai pirmsskolas izglītības iestādē.

Galvenie mācību un audzināšanas darba virzieni 2017./ 2018.m.g.:

  1. Mācīšanas, mācīšanās un vērtēšanas procesu pilnveidošana, integrējot caurviju prasmes (pašizziņa un pašvadība, domāšana un radošums, sadarbība un līdzdalība, digitālā);
  2. Izglītojamo izpratnes veicināšana par dabas, apkārtējās vides aizsardzību un ilgtspējīgu attīstību;
  3. Pirmsskolas izglītības iestādes un ģimenes sadarbība izglītojamo drošības veicināšanā un personības attīstībā.

Šajā mācību gadā piedalāmies Lauku atbalsta dienesta organizētajā izglītības iestāžu apvienotajā apgādē ar augļiem, dārzeņiem un pienu.

Iestādes tradīcijas:

Atkalredzēšanās svētki; Miķeļi; Mārtiņi; Latvijas dzimšanas diena; Rūķu darbnīcas Adventa laikā; Ziemassvētki; Ģimeņu dziedāšanas svētki; Pasaku mēnesis; Lieldienas; Putnu dienas; Mātes diena; Izlaidums; Jāņi.