20. marts, 2019, Trešdiena

Made, Irbe

skatīties video
Jaunākais video no youtube.com

Sadzīves atkritumu apsaimniekošana

18.01.2018 14:36

Sadzīves atkritumu apsaimniekošana

Salacgrīvas novada dome novembrī saņēma SIA “ZAAO” vēstuli “Par sadzīves atkritumu apsaimniekošanas maksas noteikšanu” ar tai pievienotu atkritumu apsaimniekošanas maksas projektu 2018.gadam Salacgrīvas novadam.

Vēstulē norādīts, ka SIA „ZAAO” ir veikusi būtiskas investīcijas atkritumu dalītās vākšanas sistēmas izveidē un turpina attīstīt pakalpojuma pieejamības iespējas, kā arī aktīvi iesaistījusies iedzīvotāju informēšanas un izglītošanas pasākumu veikšanā, un nolūkā arī turpmāk nodrošināt pamatotu balansu starp pakalpojuma kvalitāti un maksas par pakalpojumu sniegšanas apmēru, SIA “ZAAO” ieskatā ir nepieciešams palielināt pakalpojuma maksas daļu par sadzīves atkritumu savākšanu, pārvadāšanu, pārkraušanu, šķirošanu un citām normatīvajos aktos noteiktajām darbībām, ko veic pirms atkritumu reģenerācijas un kas samazina apglabājamo atkritumu apjomu, uzglabāšanu, dalītās atkritumu savākšanas, pārkraušanas un šķirošanas infrastruktūras objektu uzturēšanu.

Vēstulē norādīts, ka šāda maksas palielināšanas nepieciešamība ir saistīta arī ar to, ka laikā, kopš iepriekš tika noteikta pirmā no norādītajām maksu veidojošām komponentēm, proti, kopš 2011.gada, ar precizējumiem 2015.gadā, ievērojami ir sadārdzinājušies dažādi maksājumi un izmaksas, kas tiešā veidā ir saistīti ar pakalpojuma sniegšanu, tajā skaitā ir būtiski pieaugusi un 2018.gadā ir plānots papildus minimālās darba samaksas pieaugums, kas tiešā veidā ietekmē 45% darbiniekus, ir palielinājušās degvielas izmaksas pamatā saistībā ar akcīzes nodokļa palielināšanos degvielai, attiecībā uz atkritumu savākšanā izmantotajiem transporta līdzekļiem ir ieviesta autoceļu lietošanas nodeva, kā arī ir pieaugušas izmaksas par transportlīdzekļu remonta pakalpojumiem, u.c.

Norādīto apstākļu dēļ SIA “ZAAO” ir spiesta lūgt pašvaldībai pārskatīt maksas par sadzīves atkritumu savākšanu apmēru, jo sabiedrības veiktā izmaksu optimizācija, kas vairāku gadu garumā ir ļāvusi sabalansēt ieņēmumus ar pieaugošiem izdevumiem, šobrīd nespēj sniegt nepieciešamo rezultātu.

Apkopojot iepriekš minēto, Vēstulē norādīts, ka maksa par sadzīves atkritumu apsaimniekošanu sākot no 2018.gada 1.janvāra būtu nosakāma 14.48 EUR, ko veido:

1) maksa par sadzīves atkritumu savākšanu, pārvadāšanu, pārkraušanu, šķirošanu un citām normatīvajos aktos noteiktajām darbībām, ko veic pirms atkritumu reģenerācijas un kas samazina apglabājamo atkritumu apjomu, uzglabāšanu, dalītās atkritumu savākšanas, pārkraušanas un šķirošanas infrastruktūras objektu uzturēšanu atbilstoši līgumam, kuru noslēgusi pašvaldība un atkritumu apsaimniekotājs – 9.18 EUR apmērā par 1 m3;

2) sabiedrisko pakalpojumu regulatora apstiprinātais tarifs par sadzīves atkritumu apglabāšanu atkritumu poligonā – 3.67 EUR apmērā par 1 m3;

3) dabas resursu nodoklis par atkritumu apglabāšanu normatīvajos aktos noteiktajā apmērā – 1.63 EUR apmērā par 1 m3.

Atkritumu apsaimniekošanas likuma 39.panta pirmā daļa noteic, ka nešķirotu sadzīves atkritumu apsaimniekošanas (izņemot sadzīves atkritumu reģenerāciju) maksas noteikšanas kārtību atkritumu radītājam vai valdītājam apstiprina pašvaldība ar saistošajiem noteikumiem. Pamatojoties uz saistošajos noteikumos paredzēto kārtību, pašvaldība ar lēmumu nosaka maksu par nešķirotu sadzīves atkritumu apsaimniekošanu (izņemot sadzīves atkritumu reģenerāciju), un to veido:

1) maksa par sadzīves atkritumu savākšanu, pārvadāšanu, pārkraušanu, šķirošanu un citām normatīvajos aktos noteiktajām darbībām,

2) sabiedrisko pakalpojumu regulatora apstiprinātais tarifs par sadzīves atkritumu apglabāšanu atkritumu poligonos;

3) dabas resursu nodoklis par atkritumu apglabāšanu normatīvajos aktos noteiktajā apmērā.

Ņemot vērā iepriekš minēto, kā arī Vēstulei pievienoto atkritumu apsaimniekošanas maksas projektu 2018.gadam Salacgrīvas novadam, un pamatojoties uz Atkritumu apsaimniekošanas likuma 39.panta pirmo daļu, Salacgrīvas novada dome decembra domes sēdē nolēma - Sākot ar 2018.gada 1.janvāri noteikt maksu par sadzīves atkritumu apsaimniekošanu Salacgrīvas novada pašvaldības administratīvajā teritorijā 14,48 EUR par 1 m3 atkritumu plus pievienotās vērtības nodoklis.