29. maijs, 2024, Trešdiena

Raivis, Raivo, Maksis

skatīties video
Jaunākais video no youtube.com

Rūpnieciskās zvejas – komerciālās zvejas tiesību nomas Rīgas jūras līča piekrastes ūdeņos slēgtās izsoles nolikums

28.01.2013 10:45

I. Vispārējā informācija par izsoli 

1. Izsoles pamatnoteikumi. 

1.1. Šis nolikums nosaka kārtību, kādā izsludināma un rīkojama slēgtā izsole komerciālās zvejas nomas tiesību Rīgas jūras līča piekrastes ūdeņos piešķiršanai.

1.2. Izsole tiek rīkota, pamatojoties uz Zvejniecības likuma 11.panta sesto un septīto daļu un 7.panta sesto daļu, Ministru kabineta 11.08.2009. noteikumu Nr. 918 „Noteikumi par ūdenstilpju un rūpnieciskās zvejas tiesību nomu un zvejas tiesību izmantošanas kārtību” 13., 33., 43. – 50.punktu. 

 

2. Izsoles rīkotājs. 

2.1. Izsoles rīkotājs ir ar Salacgrīvas novada domes ar 2012.gada 25.janvāra lēmumu Nr. 6 ar grozījumiem 2013.gada 23.janvāra lēmumu Nr.4 apstiprinātā rūpnieciskās zvejas tiesību nomas izsoles komisija.

3. Izsoles mērķis, ņemot vērā to, ka nomas iesniegumu skaits komerciālai zvejai Rīgas jūras līča piekrastes ūdeņos pārsniedz komerciālās zvejas tiesību nomas iespējas,

3.1. nodrošināt juridiskām personām, kurām ir iepriekš noslēgts rūpnieciskās zvejas tiesību nomas līgums vai kuras ir iesniegušas rūpnieciskās zvejas tiesību nomas iesniegumus un kurām saskaņā ar Zvejniecības likuma 7.panta sesto daļu ir priekšrocības uz rūpnieciskās zvejas tiesību nomu, priekšroku veikt komerciālo zveju Rīgas jūras līča piekrastes ūdeņos;

3.2. nodrošināt brīvu konkurenci starp izsoles dalībniekiem, kā arī vienlīdzīgu un taisnīgu attieksmi pret tiem;

3.3. nodrošināt izsoles procedūras atklātumu. 

4. Izsoles objekts: 

4.1. Komerciālās zvejas nomas tiesības uz šādiem zvejas rīkiem :

4.1.1.  11 (vienpadsmit) zivju tīkli (garāks par 50 m, bet nepārsniedz 100 m),

4.1.2.   1 (viens) reņģu, brētliņu un salaku tīkls (garāks par 50 m, bet nepārsniedz 100 m).

Zvejas tiesību lietošanas termiņš - ne ilgāk kā uz 10 gadiem (atbilstoši pretendenta rūpnieciskās zvejas tiesību nomas iesniegumā norādītajam termiņam vai spēkā esošajam rūpnieciskās zvejas tiesību nomas līguma termiņam). 

5. Izsoles pretendenti. 

5.1. Izsolē var piedalīties zemnieku, zvejnieku saimniecība, komercsabiedrība vai individuālais komersants, kuram ir iepriekš noslēgts rūpnieciskās zvejas tiesību nomas līgums vai kurš ir iesniedzis Salacgrīvas novada domē rūpnieciskās zvejas tiesību nomas iesniegumu un, kurš savu uzņēmējdarbību reģistrējis Salacgrīvas novada pašvaldības administratīvajā teritorijā, ir saistīts ar komerciālo zveju vai nodarbojas ar zivju resursu atražošanu un pavairošanu, ir ievērojos zveju regulējošos noteikumus un saņēmis speciālo atļauju (licenci) komercdarbībai zvejniecībā Baltijas jūras un Rīgas jūras līča piekrastes ūdeņos. 

5.2. Piedalīšanās izsolē ir brīvas gribas izpausme. Izsoles noteikumi visiem pretendentiem ir vienādi. 

6. Izsoles norises laiks un vieta. 

6.1. Izsoles norises vieta un laiks ir Salacgrīvas novada domes ēkā Smilšu ielā 9, Salacgrīvā, Salacgrīvas novadā 2013.gada 12.februārī plkst. 15:00. Reģistrēšanās no plkst. 10:30 līdz 12:30 Salacgrīvas novada domē, Salacgrīvā, Smilšu ielā 9, pie izsoles komisijas sekretāres Solvitas Kukanovskas. Izsoles dalībnieku reģistrācija beidzas 2012.gada 12.februārī pulksten 12:30. 

7. Izsoles komisijas tiesības un pienākumi

7.1. Izsoles komisijas tiesības.

7.1.1. Pieprasīt papildus informāciju no pretendentiem, kas piedalās izsolē;

7.1.2. Pieaicināt komisijas darbā speciālistus  vai ekspertus ar padomdevēja tiesībām;

7.1.3. Veikt citas darbības, kuras paredzētas nolikumā. 

7.2. Komisijas pienākumi:

7.2.1. Rīkot izsoli, ievērojot šī nolikuma noteikumus.

7.2.2. Pēc izsoles iesniegt izsoles protokolus Salacgrīvas novada domei apstiprināšanai. 

7.2.3. Informēt pretendentus par izsoles rezultātiem. 

8. Pretendentu tiesības un pienākumi.

8.1. Pretendentiem ir pienākums iepazīties ar izsoles nolikumu un ar parakstu apliecināt, ka tas ir iepazinies ar izsoles noteikumiem.

8.2. Pretendenta pienākums ir ievērot izsoles nolikuma prasības. 

9. Pretendentu reģistrācija un izvērtēšana. 

9.1. Piesakoties izsolei, pretendentam jāiesniedz šādus dokumentus:

9.1.1. komersanta, zemnieku, zvejnieku saimniecības reģistrācijas apliecības norakstu (kopija),

9.1.2. speciālo atļauju (licenci) komercdarbībai zvejniecībā Baltijas jūras un Rīgas jūras līča piekrastes ūdeņos (kopija).

9.2. Pretendenti un to pārstāvji reģistrējas komisijas sagatavotā reģistrācijas un dalībnieku sarakstā, kur norāda pretendenta nosaukumu, reģistrācijas numuru, pārstāvja vārdu, uzvārdu un personas kodu, kā arī personai jāuzrāda personu apliecinošs dokuments. 

9.3. Līdz izsoles sākumam komisija izvērtē pretendentu atbilstību šī nolikuma prasībām. 

9.4. Izsolē nedrīkst piedalīties pretendenti, kuri neatbilst šī nolikuma 5.1.punkta nosacījumiem.

9.5. Administratīvi sodītām personām par zvejas noteikumu pārkāpumiem netiks dotas tiesības piedalīties izsolē. 

9.6. Pretendenti, kuri atbilst šī nolikuma prasībām, tiek atzīti par izsoles dalībniekiem un tiem atļauts piedalīties izsolē.

10. Izsoles norise. 

10.1. Komisijas priekšsēdētājs paziņo komisijas sastāvu.

10.2. Katram no izsoles dalībniekiem izsniedz reģistrācijas kartīti ar  numuru, kas atbilst izsoles reģistrācijas un dalībnieku sarakstā norādītajam kārtas numuram. 

10.3. Izsoles laikā komisijas priekšsēdētājs nolasa izsoles dalībnieku sarakstu un paziņo, kuram no pretendentiem nav tiesību piedalīties izsolē. Šādam pretendentam izskaidro komisijas lēmumu. 

10.4. Personām, kuras vēlas vērot izsoli, bet nav izsoles dalībnieki, nav tiesības iejaukties izsolē vai kā citādi traucēt, vai ietekmēt izsoles gaitu. Personas, kuras neievēro noteikto kārtību, tiek izraidītas no telpas. 

10.5. Izsole notiek mutiski.

10.6. Izsolē tiesības noslēgt līgumu par komerciālās zvejas tiesību nomu Rīgas jūras līča piekrastes ūdeņos, iedalot 4.1. punktā minēto zvejas rīku/-us, piešķir ar augšupejošu cenu.

10.7 Katra zvejas rīka izsoles sākumcena tiek noteikta atbilstoši Ministru kabineta 2009.gada 11.augusta noteikumu Nr. 918 nosacījumiem, t.i., zivju tīkls (garāks par 50 m, bet nepārsniedz 100 m) LVL 15,00, reņģu, brētliņu un salaku tīkls (garāks par 50 m, bet nepārsniedz 100 m) – LVL 5,00.

10.8. Kopējais zvejas rīku limits tiek izsolīts atsevišķi, solot pa vienam zvejas rīkam. Katra zvejas rīka izsoles solis tiek noteikts LVL 10,- (desmit lati). 

10.9. Izsoles vadītājs paziņo katra zvejas rīka izsoles sākumcenu un izsoles soli, par kādu paaugstināms vienreizējais maksājums par tiesībām noslēgt līgumu par zvejas tiesību nomu, un iesāk un turpina solīšanas procesu ar jautājumu „Kurš sola izsoles soli?”.

10.10. Izsoles dalībnieki sola ar reģistrācijas kartītes palīdzību. Izsoles vadītājs paziņo izsolāmā zvejas rīka numuru, pirmā solītāja reģistrācijas numuru un piedāvāto cenu. Ja neviens no izsoles dalībniekiem augstāku cenu nepiedāvā, izsoles vadītājs trīs reizes atkārto pēdējo augstāko cenu un fiksē to ar āmura piesitienu. Pēdējais āmura piesitiens noslēdz pārdošanu. Dalībnieka reģistrācijas numurs un solītā cena tiek ierakstīta protokolā. Katrs izsoles dalībnieks, kurš nosolījis zvejas rīku limitu, apstiprina ar savu parakstu izsoles protokolā savu solīto cenu.

10.11. Ja izsoles dalībnieks, kurš nosolījis zvejas rīka limitu, atsakās parakstīties protokolā, tas zaudē tiesības slēgt zvejas tiesību nomas līgumu, tiek izslēgts no izsoles dalībnieku saraksta un viņam nav tiesību piedalīties turpmākajā izsolē.

10.12. Katra zvejas rīka izsole tiek sākta no 10.7.punktā noteiktā izsoles sākumcenas. Izsole turpinās līdz brīdim, kamēr notikusi solīšana par visiem 4.1. punktā minētajiem zvejas rīkiem. 

10.13. Viens izsoles dalībnieks izsoles rezultātā var iegūt vairākus zvejas rīkus. 

10.14. Maksu par zvejas tiesību nomu gadam izsoles dalībniekam jāmaksā ne vēlāk kā piecu darba dienu laikā pēc izsoles Salacgrīvas novada domes, reģ. Nr. 90000059796, kontā - a/s „SEB Banka”, konts Nr. LV55UNLA0013000142836. 

10.15. Ja izsoles dalībnieks, kurš izsoles rezultātā ieguvis tiesības slēgt zvejas tiesību nomas līgumu, šī nolikuma noteiktajā termiņā un kārtībā nav samaksājis solīto cenu, tas zaudē tiesības slēgt zvejas tiesību nomas līgumu. 

10.16. Izsoles komisija ne vēlāk kā sešu darba dienu laikā pēc izsoles apstiprina izsoles protokolu un izsoles dokumentus iesniedz Salacgrīvas novada domei. 

10.17. Salacgrīvas novada dome apstiprina izsoles rezultātus, pieņemot attiecīgu lēmumu.   

10.18. Sūdzības par izsoles rīkotāja darbībām var iesniegt Salacgrīvas novada domes priekšsēdētājam. 

  12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031