23. jūlijs, 2024, Otrdiena

Magda, Magone, Mērija, Magdalēna

skatīties video
Jaunākais video no youtube.com

Paziņojums par detālplānojuma projektu

28.04.2017 12:42

Nnekustamajos īpašumos „Roņi” (kadastra Nr. 6660 013 0026), „Roņi” (kadastra Nr. 6660 013 0024), „Roņi 2” (kadastra Nr. 6660 013 0025), Liepupes pagastā, Salacgrīvas novadā nodošanu publiskajai apspriešanai

Pamatojoties uz Ministru kabineta 2014.gada 14.oktobra noteikumu Nr.628 „Noteikumi par pašvaldību teritorijas attīstības plānošanas dokumentiem” 111.punktu, Salacgrīvas novada dome paziņo, ka 2017.gada 19. aprīlī Salacgrīvas novada dome ir pieņēmusi lēmumu Nr. 139 (protokols Nr. 5, 26.§)“Par detālplānojuma nekustamajos īpašumos „Roņi” (kadastra Nr. 6660 013 0026), „Roņi” (kadastra Nr. 6660 013 0024), „Roņi 2” (kadastra Nr. 6660 013 0025), Liepupes pagastā, Salacgrīvas novadā nodošanu publiskajai apspriešanai un institūciju atzinumu saņemšanai”, nosakot publiskās apspriešanas termiņu no 2017. gada 24. aprīļa līdz 2017. gada 22. maijam.

Ar Detālplānojuma projektu var iepazīties Salacgrīvas novada domē, Smilšu ielā 9, Salacgrīvā, Salacgrīvas novadā, un Liepupes pagasta pārvaldē, “Mežgravas”, Liepupes pagastā, Salacgrīvas novadā, no 2017. gada 24. aprīļa līdz 2017. gada 22. maijam. Publiskās apspriešanas sanāksme notiks 2017.gada 16.maijā plkst.16.00 Liepupes pagasta tautas namā “Mežgravas”, Liepupes pagastā, Salacgrīvas novadā.

Ar Detālplānojuma projektu var iepazīties Salacgrīvas novada domes tīmekļa vietnē www.salacgriva.lv.

Rakstiskos priekšlikumus var iesniegt Detālplānojuma izstrādes vadītājai: Salacgrīvas novada būvvaldes vadītājai – galvenajai arhitektei Inetai Cīrulei Smilšu ielā 9, Salacgrīvā, Salacgrīvas novadā, LV-4033, tālr. 64071996 un 29343086.

Detālplānojuma izstrādes mērķis ir precizēt atļauto izmantošanu, trīs zemes vienību apvienošana vienā zemes vienībā un piekļuves nodrošināšana jaunizveidotajai zemes vienībai, apbūves noteikumu detalizācija, infrastruktūras plānošana.

Detālplānojuma izstrādes ierosinātājs ir nekustamo īpašumu „Roņi” (kadastra Nr. 6660 013 0026), „Roņi” (kadastra Nr. 6660 013 0024), „Roņi 2” (kadastra Nr. 6660 013 0025), Liepupes pagastā, īpašnieki SIA “ZS Invest”, reģ. Nr. 40103745984 un Gunta Razumeja.

Detālplānojuma izstrādātājs ir SIA “Pils M”, reģ. Nr. 47703002196.

pielikums Nr.1

pielikums Nr.2

pielikums Nr.3

pielikums Nr.4

1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031