29. jūnijs, 2022, Trešdiena

Paulis, Pauls, Pāvils, Pēteris

skatīties video
Jaunākais video no youtube.com


Novada pasākumi

Finanšu komitejas sēde

Kad: 

21. jūlijā, 2021, plkst: 13:00

Kur: 

Limbažu novads

21. jūlijā plkst.13.00 notiks Limbažu novada domes Finanšu komitejas sēde. Sēde notiks klātienē Limbažu Galvenajā bibliotēkā Parka ielā 23, Limbažos.

Darba kārtībā:

 1. Par Limbažu novada pašvaldības saistošo noteikumu „Grozījumi Limbažu novada pašvaldības 2021. gada 28. janvāra saistošajos noteikumos Nr. 3 „Par Limbažu novada pašvaldības 2021. gada budžetu laikā no 2021. gada 1. janvāra līdz 2021. gada 31. decembrim” apstiprināšanu.
 2. Par Limbažu novada pašvaldības Salacgrīvas administrācijas un tās pārziņā esošo iestāžu 2021.gada budžetu.
 3. Par papildus finansējuma piešķiršanu Limbažu Valsts ģimnāzijai ventilācijas tīrīšanai un pārbaudei.
 4. Par degvielas limitiem Limbažu novada pašvaldības vadības dienesta transportlīdzekļiem.
 5. Par papildus finansējuma piešķiršanu Limbažu novada pašvaldības Vidrižu pagasta pārvaldei Bīriņu skolas projekta un energoaudita izstrādei.
 6. Par līdzfinansējumu uzturēšanās izdevumiem Limbažos.
 7. Par grozījumiem Limbažu pilsētas un pašvaldības īpašumu apsaimniekošanas nodaļas 2021. gada budžetā.
 8. Par Limbažu novada pašvaldības konkursa „Atbalsts komercdarbības uzsākšanai Limbažu novadā 2021. gadā” granta piešķiršanu.
 9. Par Limbažu Konsultatīvā bērnu centra maksas pakalpojumu izcenojumiem.
 10. Par rūpnieciskās pašpatēriņa zvejas tiesību nomas Baltijas jūras piekrastes ūdeņos, kas robežojas ar Limbažu novada administratīvo teritoriju, atklāto izsoli.
 11. Par grozījumiem Salacgrīvas novada domes 2019.gada 23.janvāra lēmumā Nr.40 “Par Salacgrīvas novada domes struktūrvienību un iestāžu štatu un amatalgu sarakstu”.
 12. Par papildus finansējuma piešķiršanu Salacgrīvas administrācijai stāvlaukuma un gājēju celiņa izbūvei Salacgrīvā.
 13. Par finansējuma piešķiršanu biedrībai „Ainažu Brīvprātīgo ugunsdzēsēju biedrība”.
 14. Par papildus finansējuma piešķiršanu Salacgrīvas administrācijas Liepupes pagasta pārvaldei autonomas pakalpojumiem.
 15. Par finansējuma pārvirzīšanu Sporta un atpūtas kompleksam “Zvejnieku parks” volejbolu laukumu izbūvei.
 16. Par zemes vienības ar kadastra apzīmējuma 66640030890, Limbažu pagastā, Limbažu novadā, iznomāšanu.
 17. Par zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 6664 003 0632, Ābeļu iela 6, Limbažu pagastā, Limbažu novadā, iznomāšanu.
 18. Par zemes vienības ar kadastra apzīmējuma 66760133293, Skultes pagastā, Limbažu novadā, daļas iznomāšanu.
 19. Par apbūvēta zemesgabala ar kadastra apzīmējumu 6680 001 1573, „Garumi 30”, Umurgas pagastā, Limbažu novadā, iznomāšanu.
 20. Par zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 6680 001 0449, Umurgas pagastā, Limbažu novadā, daļas 0,0082 ha platībā, iznomāšanu.
 21. Par nekustamā īpašuma “Sauldārzi”, Limbažu pagastā, Limbažu novadā, iznomāšanas termiņa pagarinājumu.
 22. Par nekustamā īpašuma “Sauldārzi”, Limbažu pagastā, Limbažu novadā atsavināšanu.
 23. Par nekustamā īpašuma Niedres 25, Umurgas pagastā, Limbažu novadā atsavināšanu.
 24. Par nekustamā īpašuma “Niedru iela 3”, Limbaži, Limbažu novadā atsavināšanu.
 25. Par projekta „Limbažu Dūņezera ūdensaugu aizauguma samazināšanas 2. kārta” līdzfinansējumu un priekšfinansējumu.
 26. Par grozījumu veikšana Limbažu novada domes 2020.gada 23.jūlija lēmumā “Par projekta „Limbažu Dūņezera ūdensaugu aizauguma samazināšana” līdzfinansējumu un priekšfinansējumu” (protokols Nr.15, 27.§).
 27. Par apbūvēta zemes gabalu Ostas iela 12A, Ostas iela 12B un Ostas iela 12C, Salacgrīvā, Limbažu novadā iznomāšanu un nomas līgumu slēgšanu.
 28. Par apbūvēta zemes gabala Krasta ielā 1, Salacgrīvā, Limbažu novadā iznomāšanu un nomas līguma slēgšanu.
 29. Par Salacgrīvas administrācijas nolikuma apstiprināšanu.
 30. Par Salacgrīvas administrācijas iepirkumu komisijas nolikuma apstiprināšanu.
 31. Par nomas tiesību izsoles rezultātu apstiprināšanu lauksaimniecībā izmantojamiem zemes gabaliem Liepupes pagastā, Limbažu novadā.
 32. Par grozījumu Salacgrīvas novada domes 2014.gada 30.jūlija lēmumā Nr.263 “Par Salacgrīvas novada Teritorijas plānojuma 2016.-2027.gadam izstrādes uzsākšanu”.
 33. Par pašvaldības līdzfinansējuma piešķiršanu dzīvojamo māju pieslēgšanai centralizētai kanalizācijas sistēmai.
 34. Par Salacgrīvas administrācijas Finanšu nodaļas nolikuma apstiprināšanu un lēmumu pieņemšanas deleģējumu.
 35. Par nekustamā īpašuma “Ķīšupītes”, Pāles pagastā, Limbažu novadā, kadastra Nr. 66680030096, izsoles organizēšanu, sākumcenas un izsoles noteikumu apstiprināšanu.
 36. Par pašvaldības nekustamā īpašuma Jaunā iela 7, Salacgrīvā, Limbažu novadā pārdošanu par izsolē nosolīto cenu.
 37. Par pašvaldības piekrišanu īpašuma Tērces ielā 22, Salacgrīvā, Limbažu novadā sadalīšanai, jaunu nekustamo īpašumu izveidošanai.
 38. Par pašvaldības nekustamā īpašuma Krišjāņa iela 9, Salacgrīvā, Limbažu novadā pārdošanu.
 39. Par 2016.gada 1.augustā noslēgtā īres līguma Nr. 8-2.6/33 pagarināšanu īpašumā Tūjas muiža, Liepupes pagastā.
 40. Par grozījumu Salacgrīvas novada domes 2021.gada 17.februāra lēmumā Nr. 53 “Par nekustamā īpašuma Matīšu ceļš, Ainažu pagastā, Salacgrīvas novadā nodošanu valstij”.
 41. Par ceļa servitūta nodibināšanu nekustamam īpašumam Miera ielā 3, Ainažos, Limbažu novadā.
 42. Par pašvaldības nekustamā īpašuma Grīvas iela 4, Salacgrīvā, Limbažu novadā pārdošanu par izsolē nosolīto cenu.
 43. Par saskaņojumu Limbažu novada Sporta skolai neplānotu iepirkumu veikšanai.
 44. Par finansējuma piešķiršanu tilta pār Salacu a/c A01 Rīga – Ainaži km 88,20 būvprojekta izstrādei.
 45. Informācijas.
  12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
27282930