23. jūnijs, 2024, Svētdiena

Līga

skatīties video
Jaunākais video no youtube.com

LIMBAŽU NOVADA PAŠVALDĪBAS SALACGRĪVAS NOVADA BĀRIŅTIESA

Tālrunis: 64071990

Mobilais tālrunis: 25436459, 28007713 (darba laikā)

E-pasts: barintiesa@salacgriva.lv

Adrese: Smilšu iela 9, Salacgrīva, Limbažu novads, LV-4033

Bāriņtiesas darbības teritorija: Salacgrīvas novada administratīvā teritorija (Salacgrīvas pilsēta, Ainažu pilsēta, Salacgrīvas pagasts, Ainažu pagasts, Liepupes pagasts)

Bāriņtiesas priekšsēdētāja: Maruta Pirro

Bāriņtiesas locekļi: Ginta Jēkabsone, Dina Bantersone, Ināra Karlsone, Ligita Dambe.

Bāriņtiesas sekretāre: Dina Bantersone

SALACGRĪVAS NOVADA DOMES institūciju sadarbības grupas bērnu tiesību aizsardzībā NOLIKUMS

Latvijas Bāriņtiesu darbinieku ētikas kodekss

DARBA LAIKS

 Pirmdienās

 8:00-13:00  14:00-18:00

 Otrdienas

 Trešdienās

 Ceturtdienās

 8:00-13:00  14:00-17:00

 Piektdienās

 8:00-13:00  14:00-16:00

Lai saņemtu bāriņtiesas (notariālos) apliecinājumus, lūgums iedzīvotājiem pirms ierašanās bāriņtiesā klātienē iepriekš pieteikties pa tālruņiem:
• 64071990 vai 25436459 (Salacgrīvā);
• 28007713 (Liepupes pagasta pārvaldē, Ainažu pilsētas pārvaldē),
vai e-pastā - barintiesa@salacgriva.lv 

BĀRIŅTIESAS KONTAKTI UN PIEŅEMŠANAS LAIKI

 Maruta

Pirro

 priekšsēdētāja

 Pirmdien,

 8:00-13:00

 14:00-18:00

 Otrdien,

 8:00-9:00

 Smilšu ielā 9, Salacgrīvā

 25436459

 maruta.pirro@salacgriva.lv

 Ginta

Jēkabsone

 locekle

 Pirmdien,

 8:00-13:00

 14:00-18:00

 Trešdien,

 8:00-13:00

 „Mežgravas”,

 Liepupes pagastā

 28007713

 ginta.jekabsone@salacgriva.lv

 Ginta

Jēkabsone

 locekle

Ceturtdien,

8:30-13:00

 Parka ielā 16, Ainažos

 28007713

 ginta.jekabsone@salacgriva.lv 

Bērnu interešu nodrošināšanā pieņemšana iespējama bāriņtiesas darba laikā (ārpus pieņemšanas laika), ierašanos saskaņojot telefoniski vai elektroniski.

 

Informācija par iedzīvotāju rīcību neatliekamās situācijās ārpus bāriņtiesas darba laika

Informāciju par bērna dzīvības vai veselības apdraudējumu var sniegt bāriņtiesā. Ārpus bāriņtiesas darba laika jāzvana Valsts policijai pa tālruni 110 vai neatliekamajai medicīniskajai palīdzībai pa tālruni 113.

 

VADLĪNIJAS VECĀKIEM BĒRNU APRŪPES NODROŠINĀŠANAI APVIENOTAJĀ KARALISTĒ

Infografiks

 

VALSTS NODEVAS PAR BĀRIŅTIESAS PAKALPOJUMIEM

Darījuma akta projekta sagatavošana11.38EUR

Darījuma apliecināšana 7.11 EUR

Testamenta sastādīšana vai atsaukšana 18.50 EUR

Testamenta pieņemšana glabāšanā 34.15 EUR

Pilnvaras sagatavošana 4.27 EUR

Pilnvaras apliecināšana 2.85 EUR

Paraksta apliecināšana 2.85 EUR

Izraksta sastādīšana un izsniegšana 1.42 EUR

Noraksta vai izraksta sastādīšana 1.42 EUR

Noraksta, izraksta vai kopijas apliecināšana 0.43 EUR

Paziņojuma izsniegšana 4.27 EUR

Apliecības izsniegšana par izsniegto paziņojumu 4.27 EUR

Nostiprinājuma lūguma sastādīšana 7.11 EUR

Paraksta apliecināšana uz nostiprinājuma lūguma 4.27 EUR

Mantojuma saraksta sastādīšana 48.38 EUR

Cita veida dokumentu sastādīšana 4.27 EUR

Saskaņā ar Salacgrīvas novada domes 2010. 19.maija lēmumu Nr.285 „Par saistošo noteikumu Nr. 17 „Par valsts nodevas atvieglojumu bāriņtiesas pakalpojumam” apstiprināšanu”, noteikts valsts nodevas atvieglojums par paraksta apliecināšanu parakstu vākšanai tautas nobalsošanas ierosināšanai 75% apmērā. 

BĀRIŅTIESAS VISPĀRĪGIE PIENĀKUMI:

Aizstāvēt bērna vai aizgādnībā esošās personas  personiskās un mantiskās intereses un tiesības.

Izskatīt iesniegumus un sūdzības, to skaitā iesniegumus un sūdzības par vecāku, aizbildņa, aizgādņa vai audžuģimenes rīcību.

Piedalīties lietas izskatīšanā tiesā un sniegt atzinumu, ja likums nosaka vai tiesa atzīst bāriņtiesas piedalīšanos lietas izskatīšanā par nepieciešamu.

Sniegt tiesai informāciju, kurai ir nozīme lietā par personas rīcībspējas ierobežošanu, pagaidu aizgādnības nodibināšanu un rīcībspējas ierobežojuma pārskatīšanu (piemēram, dokumentus par personas viedokli attiecībā uz rīcībspējas ierobežošanu, par dzīves apstākļu pārbaudi, par citu personu viedokli, par ziņām no sociālā dienesta, ārstējošā ārsta, ārstniecības, sociālās aprūpes un rehabilitācijas iestādes, par kredītiestādē veiktajiem darījumiem un kontu atlikumiem).

Sadarboties ar citām bāriņtiesām, ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūcijām, veselības aprūpes un izglītības iestādēm, sociālajiem dienestiem, policijas iestādēm un Valsts probācijas dienestu, lai nodrošinātu bērna vai citas rīcībnespējīgas personas tiesību un interešu aizstāvību.

Informēt pašvaldības sociālo dienestu vai citu atbildīgo institūciju par ģimenēm, kurās netiek pietiekami nodrošināta bērna attīstība un audzināšana un kurām nepieciešama palīdzība.

Neizpaust informāciju, kas jebkādā veidā varētu kaitēt bērnam vai citai rīcībnespējīgai personai.

Sniegt palīdzību bērnam vai citai rīcībnespējīgai personai, kura pēc palīdzības vērsusies bāriņtiesā.

Uzklausīt aizgādnībā esošo personu ikvienā jautājumā, kas skar šīs personas intereses.

Kriminālprocesa likumā noteiktajos gadījumos pārstāvēt bērnu vai citu rīcībnespējīgu personu kriminālprocesā.

Informēt vecāku, aizbildni, audžuģimeni vai viesģimeni par iespējamo apdraudējumu bērnam un par personas sodāmības faktu šā likuma 44.1 pantā noteiktajos gadījumos, kā arī informēt pašvaldības sociālo dienestu par vecākiem, aizbildņiem, audžuģimenēm vai viesģimenēm, kuras ir informētas šā likuma 44.1 pantā noteiktajā kārtībā.

Pārstāvēt audžuģimenē ievietota bērna personiskās un mantiskās intereses un tiesības.

Bāriņtiesa lietas izskata un lēmumus pieņem koleģiāli bāriņtiesas sēdē. Sēdi vada bāriņtiesas priekšsēdētājs vai bāriņtiesas priekšsēdētāja nozīmēts bāriņtiesas loceklis un tajā piedalās vismaz divi bāriņtiesas locekļi.

Bāriņtiesas sēdes notiek gan Salacgrīvā, gan Ainažos, gan Liepupes pagastā,- to nosaka, vadoties pēc tā, kuras teritorijas iedzīvotāji ir konkrētā administratīvā procesa dalībnieki.

KĀRTĪBA, KĀDĀ ADMINISTRATĪVĀ PROCESA DALĪBNIEKI VAR IEPAZĪTIES AR LIETAS MATERIĀLIEM

1. Ar bāriņtiesas lietvedībā esošajiem konkrētās lietas materiāliem var iepazīties administratīvā procesa dalībnieki un lietā pieaicināts tulks (turpmāk tekstā – personas), ja no personām saņemts attiecīgs iesniegums.

2. Ar lietas materiāliem personas var iepazīties bāriņtiesas telpās bāriņtiesas priekšsēdētāja vai bāriņtiesas locekļa klātbūtnē apmeklētāju pieņemšanas laikā vai citā bāriņtiesas darba laikā, iepriekš saskaņojot to ar attiecīgo bāriņtiesas darbinieku un uzrādot personu apliecinošu dokumentu.

3. Personām tiek nodrošināta iespēja izrakstīt no lietas materiāliem nepieciešamo informāciju vai par pašvaldības noteiktu samaksu izgatavot nepieciešamo dokumentu kopijas. 

4. Ja iesnieguma saņemšanas dienā iepazīšanās ar lietas materiāliem nav iespējama, bāriņtiesa vienojas ar personām par laiku, ne vēlāku par 3 (trīs) darbadienām, kad ar materiāliem iespējams iepazīties.

5. Par iepazīšanos ar lietā esošajiem dokumentiem un to izsniegšanu tiek izdarīta atzīme lietas uzziņas lapā.

6. Dienā, kad lietu izskata bāriņtiesas sēdē, iepazīšanās ar lietas materiāliem netiek nenodrošināta.

KĀRTĪBA, KĀDĀ IZSNIEDZ DOKUMENTUS

1. Kārtība, kādā bāriņtiesa izsniedz dokumentu izrakstus, norakstus vai kopijas notiek augstāknorādītajā kārtībā.

2. Atbildīgais par izrakstu, norakstu vai kopiju izsniegšanu ir bāriņtiesas sekretārs vai cits bāriņtiesas priekšsēdētāja norīkots bāriņtiesas loceklis.

     12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930