23. jūnijs, 2024, Svētdiena

Līga

skatīties video
Jaunākais video no youtube.com

Salacgrīvas novada bāriņtiesas 2017.gada pārskata ziņojums

16.02.2018 12:09

Aizgādība

Līdz pilngadības sasniegšanai bērns ir vecāku aizgādībā. Bāriņtiesa 2017.gadā ierosināja 12 lietas par aizgādības tiesību pārtraukšanu vecākiem. Sešas lietas tika izbeigtas un bērnu aizgādības tiesības vecākiem netika pārtrauktas, bet 14 bērnu deviņiem vecākiem tika pārtrauktas aizgādības tiesības, no tiem, piecām mātēm un četriem tēviem. Šajā skaitā ietilpst arī divi vienpersoniski pieņemti lēmumi. Salīdzinot ar 2016.gadu, vecāku skaits, kuriem pārtrauca aizgādības tiesības, ir samazinājies par 12.

Septiņi bērni palika otra vecāka aizgādībā, septiņi – ievietoti ārpusģimenes aprūpē, no tiem 3 bērniem nodibināta aizbildnība un 4 bērni ievietoti institūcijā. Trīs no institūcijā ievietotajiem bērniem ir atgriezušies ģimenē (Jelgavas novada bāriņtiesas lēmums) un vienu bērnu institūcijā ievietoja Alojas novada bāriņtiesa.

Ja gada laikā pārtrauktās aizgādības tiesības nav atjaunojamas, bāriņtiesai ir jāsniedz prasība tiesā par bērnu aizgādības tiesību atņemšanu vecākiem. 2017.gadā pārtrauktās aizgādības tiesības atjaunotas vienam tēvam, kuru 3 bērni atradās mātes aprūpē. Pārtrauktās aizgādības tiesības netika atjaunotas sešu bērnu četriem vecākiem.

Bāriņtiesa pieņēma 6 lēmumus par prasības iesniegšanu tiesā, aizgādības tiesību atņemšanai 8 vecākiem. Tiesa aizgādības tiesības atņēma trim mātēm un trim tēviem. Četru bērnu abiem vecākiem vēl notiek tiesvedība. Četri bāriņtiesas lēmumi ir pieņemti par bērnu ciemošanos pie vecākiem, kuriem ir pārtrauktas aizgādības tiesības.

Ārpusģimenes aprūpe

Ārpusģimenes aprūpē esošo bērnu skaits 2017.gada 31.decembrī bija 32 (34) bērni (iekavās aiz cipara skaits 2016.gada 31.decembrī). Aizbildnībā ir 19 (18) bērni, audžuģimenē - 11 (14) bērni, institūcijā - 2 (2) bērni.

Aizgādnība

 Bāriņtiesa, saskaņā ar tiesas nolēmumu par aizgādnības nodibināšanu, ieceļ aizgādņus. Salacgrīvas novadā ir 6 aizgādņi sešām pilngadīgām personām ar ierobežotu rīcībspēju, no tām 3 personām aizgādnība ir nodibināta 2017.gadā.

Bērnu manta

Bērnu mantu lietās ir pieņemti 6 lēmumi, t.sk. par bērnam piederošu transportlīdzekļu pārdošanu, atļauju bērnam ik mēnesi no sava konta noņemt zināmu naudas summu, nekustamo īpašumu pieņemšanu dāvinājumā, atļauju pieņemt mantojumu. Uz 2017.gada 31.decembri bāriņtiesā aktīva bija 31 mantu lieta.

Pieņemtie lēmumi

2017.gadā bāriņtiesā aktīvas bija 82 (88) lietas un notika 38 (40) sēdes, kurās pieņemts 61 (80) lēmums (iekavās aiz cipara skaits 2016.gadā). 5 (22) lēmumi pieņemti par aizbildņu iecelšanu/atlaišanu, 18 (22) – par aizgādības tiesību pārtraukšanu/atņemšanu/atjaunošanu, 6 (7) – par bērnu mantu, 6 (6) – par lietu izbeigšanu, 4 (5) – par ārpusģimenes aprūpē esoša bērna saskarsmi ar vecākiem, 1 (5) – ar adopcijas procesu saistīts lēmums, 7 (4) – par aizgādnību, 2 (3) – par bērnu izņemšanu/ievietošanu audžuģimenē, 2 (0) par bērnu ievietošanu/izņemšanu no institūcijas, 1 (3) – par bērna ievietošanu citā ģimenē, nepārtraucot vecākam aizgādības tiesības, 1 (1) – par ģimenes valsts pabalsta izmaksu personai, kura faktiski audzina bērnu, 4 (1) – par atzinuma sniegšanu tiesai bērna dzīvesvietas noteikšanu vai saskarsmi ar otru no vecākiem, sevišķa aizbildņa iecelšanu, 4 (1) - citi lēmumi.

Bāriņtiesa ir piedalījusies 15 tiesu sēdēs (2016.gadā – 8), kurās ir lemts gan par aizgādības tiesību atņemšanu, gan par bērnu dzīvesvietas noteikšanu un saskarsmi ar otru no vecākiem, gan par personas rīcībspējas ierobežošanu.

 

Bāriņtiesu apliecinājumi

Bāriņtiesā 2017.gadā ir veikti 303 apliecinājumi (pagājušajā gadā – 418), no tiem 196 (242) – Salacgrīvā, 32 (38) – Ainažos un 75 (138) – Liepupē. Kopumā tika sagatavoti 56 darījumu akti, apliecināti 40 (48) darījumi un 48 (108) paraksti uz dažāda veida dokumentiem, sagatavotas 48 pilnvaras un apliecinātas 59 (72) pilnvaras, sastādīti 94 nostiprinājuma lūgumi un apliecināti 263 (131) paraksti uz nostiprinājuma lūgumiem, sastādīti 4 (2 ) testamenti (skatīt diagrammu). Par šiem apliecinājumiem pašvaldības budžetā ir iekasēta valsts nodeva EUR 3363 (2016.gadā EUR 4126).

Darba organizācija, kontakti

2017.gada 1.martā darbu uzsāka pārvēlētais Salacgrīvas novada bāriņtiesas sastāvs. Proti, pastāvīgā darbā strādā bāriņtiesas priekšsēdētāja Maruta Pirro (Salacgrīva, Salacgrīvas pagasts), bāriņtiesas locekle Ginta Jēkabsone (Liepupes pagasts, Ainaži un Ainažu pagasts) un sekretāre, bāriņtiesas locekle Dina Bantersone. Bāriņtiesa savus lēmumus pieņem koleģiālā sēdē, vismaz 3 cilvēki, tādēļ bāriņtiesas sastāvā ir vēl 3 bāriņtiesas locekļi (Ligita Dambe, Ināra Karlsone, Daiga Krūze), kuru pastāvīgais darbs ir citās iestādēs.

Bāriņtiesa apmeklētājus pieņem:

pirmdienās 900-1800 (pusdienas laiks no 1300-1400) Salacgrīvā un Liepupē;

otrdienās 800-900 Salacgrīvā;

trešdienās 800-1300 Liepupē;

ceturtdienās 830-1230 Ainažos.

Kontakti:

64071990, 25436459 Salacgrīvā;

64023933, 28007713 Liepupē;

64071313, 28007713 Ainažos.

barintiesa@salacgriva.lv 

Bāriņtiesa nodrošina bērnu vai personu ar ierobežotu rīcībspēju personiskās un mantiskās intereses. Papildus minētajam bāriņtiesa sava novada iedzīvotājiem veic arī apliecinājumus: izgatavo pilnvaras, sagatavo un apliecina darījumus, apliecina parakstus, izgatavo testamentus, sastāda un apliecina nostiprinājuma lūgumus zemesgrāmatai.

Par iedzīvotāju rīcību neatliekamās situācijās bērna dzīvības vai veselības apdraudējuma gadījumā.

Informāciju par bērna dzīvības vai veselības apdraudējumu bāriņtiesai var sniegt jebkurā citā bāriņtiesas darba laikā (otrdienās, trešdienās un ceturtdienās 800-1300 un 1400-1700; piektdienās 800-1300 un 1400-1600). Ārpus bāriņtiesas darba laika jāzvana policijai 110 vai neatliekamajai medicīniskajai palīdzībai 113.

Salacgrīvas novada bāriņtiesas

priekšsēdētāja Maruta Pirro

BĀRIŅTIESAS PĀRSKATS PAR DARBU 2017.GADĀ

Bāriņtiesas apliecinājumi 2017.gadā

     12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930