23. jūnijs, 2024, Svētdiena

Līga

skatīties video
Jaunākais video no youtube.com

2018.gads Salacgrīvas novada bāriņtiesā

25.02.2019 11:16

Bāriņtiesa kā aizbildnības un aizgādnības iestāde. Bāriņtiesa kā aizbildnības un aizgādnības iestāde Salacgrīvas novada administratīvajā teritorijā2018.gadā ir nodrošinājusi Bāriņtiesu likumā noteikto uzdevumu izpildi - bāriņtiesa nodrošina bērnu vai personu ar ierobežotu rīcībspēju personiskās un mantiskās intereses, sava novada iedzīvotājiem izgatavo pilnvaras, sagatavo un apliecina darījumus, apliecina parakstus, izgatavo testamentus, sastāda un apliecina nostiprinājuma lūgumus zemesgrāmatai.

Pārskata gadā no jauna ierosinātas 24 lietas, aktīvas – 81 lieta, pieņemti 56 lēmumi, nodrošināta bāriņtiesas pārstāvība 31 tiesas sēdē (2017.gadā – 15), par bāriņtiesu apliecinājumiem iekasēta valsts nodeva EUR 2446 apmērā.

Bāriņtiesas sastāvā ir priekšsēdētāja Maruta Pirro, bāriņtiesas locekles Ginta Jēkabsone un Dina Bantersone, kā arī vēl trīs bāriņtiesas locekles (Ligita Dambe, Ināra Karlsone, Daiga Krūze), kuru pastāvīgā darba vieta nav bāriņtiesa un darbs bāriņtiesā tiek veikts tikai dažas stundas mēnesī, piedaloties bāriņtiesas sēdēs (bāriņtiesas lēmumi ir koleģiāli).

Aizgādība

Līdz pilngadības sasniegšanai bērns ir vecāku aizgādībā. 2018.gadā bāriņtiesa nevienam vecākam nepārtrauca un neatjaunoja pārtrauktās bērnu aizgādības tiesības.

Tiesā strīdu par aizgādības tiesībām (bērnu dzīvesvieta vai saskarsme) 2018.gadā iesniedza trīs vecāki. Attiecīgi bāriņtiesa sniedza tiesai atzinumus. Šie strīdi tiesā par bērniem notiek lēni, tiesas sēdes tiek atliktas un līdz šim strīdi nav atrisināti.

Četri vecāki pārsūdzēja bāriņtiesas pieņemtos lēmumus par pārtraukto aizgādības tiesību neatjaunošanu vai bērnu saskarsmes ierobežošanu ar vecākiem, kuriem ir pārtrauktas aizgādības tiesības. Trīs gadījumos bāriņtiesai bija jāieceļ bērniem sevišķie aizbildņi, viņu interešu pārstāvībai Administratīvajā tiesā. Visi bāriņtiesas lēmumi atstāti spēkā, izņemot vienu, kuru vecāks vairākkārt pārsūdzējis un šobrīd lieta atrodas Administratīvajā apgabaltiesā. Viens no pārsūdzētajiem lēmumiem spēkā stājās pēc tā pārsūdzības Augstākās tiesas Senātā.

2018.gadā bāriņtiesa pieņēma divus lēmumus par prasības iesniegšanu tiesā, aizgādības tiesību atņemšanai diviem vecākiem. Abos gadījumos tiesa pieņēma spriedumu, ar kuru nolēma atņemt vecākiem bērna aizgādības tiesības, bet šie spriedumi vēl nav stājušies spēkā. Četru bērnu abiem vecākiem, par kuriem bāriņtiesa iesniedza prasību 2017.gadā, 2018.gadā notikušās tiesvedības ir pabeigtas, vecākiem atņemot bērnu aizgādības tiesības. Viens no šiem bāriņtiesas lēmumiem stājās spēkā 2018.gada 28.decembrī, pēc tā pārsūdzības Vidzemes apgabaltiesā.

Ārpusģimenes aprūpe

Ārpusģimenes aprūpē esošo bērnu skaits 2018.gada 31.decembrī bija 29 (32) bērni (iekavās aiz cipara skaits 2017.gada 31.decembrī). Aizbildnībā ir 15 (19) bērni, audžuģimenē - 12 (11) bērni, institūcijā - 2 (2) bērni.

Līdz 2018.gada sākumam mūsu novadā bija viena audžuģimene, kura aprīlī lūdza tai izbeigt šo statusu. Tomēr gada vidū kāda persona ieradās bāriņtiesā, lūdza viņu izvērtēt un lemt par piemērotību audžuģimenes pienākumu veikšanai. Jau 2018.gada nogalē bāriņtiesa šai ģimenei piešķīra audžuģimenes statusu. Šobrīd audžuģimenē bērni gan vēl nav ievietoti.

Ar 2018.gada 13.septembri valstī ir spēkā Ministru kabineta 04.09.2018. noteikumi Nr. 563 “Audžuģimeņu informācijas sistēmas noteikumi”. Šie noteikumi ir saistoši bāriņtiesām, kurām sistēmā ir jāievada dati par audžuģimenēm, kurām tiek piešķirts statuss, un bērniem, kuri tiek ievietoti audžuģimenēs. Pašvaldība noslēdza ar Iekšlietu ministriju attiecīgu līgumu, bāriņtiesas darbinieki 2018.gada 22.novembrī kursos ieguva nepieciešamās zināšanas un tūlīt pēc tam veica visus nepieciešamos ierakstus sistēmā.

Aizgādnība

Salacgrīvas novadā ir 9 aizgādnībā esošas personas (pilngadīgas personas, kurām tiesa ir nodibinājusi aizgādnību). Pārskata gadā pēc tiesas lūguma aizgādņi iecelti četrām personām, kurām tiesa nodibināja aizgādnību.

Bērnu manta

Bērnu mantu lietās ir pieņemti 4 lēmumi, t.sk. 2 par bērnam pienākošā mantojuma pieņemšanu (vienā gadījumā nolemts atraidīt bērnam pienākošos mantojumu), bērnam piederoša nekustamā īpašuma apsaimniekošanu, konta atvēršanu. Uz 2018.gada 31.decembri bāriņtiesā aktīvas bija 30 mantu lietas.

Pieņemtie lēmumi

2018.gadā bāriņtiesā pieņemti 56 (61) lēmumi. Tai skaitā 8 (5) lēmumi pieņemti par aizbildņu iecelšanu/atlaišanu, 21 (18) – bērnu aizgādības lietās, 4 (6) – par bērnu mantu, 1 (1) – ar adopcijas procesu saistīts lēmums, 5 (7) – par aizgādnību, 3 (2) – par bērnu izņemšanu/ievietošanu audžuģimenē, 2 (2) par bērna ievietošanu/izņemšanu no institūcijas, 5 (1) – par vecāka aprūpē esošu bērnu ievietošanu citā ģimenē.

Bāriņtiesu apliecinājumi

Bāriņtiesā 2018.gadā ir veikti 256 apliecinājumi (pagājušajā gadā – 303), no tiem 161 (196) – Salacgrīvā, 41 (32) – Ainažos un 54 (75) – Liepupē. Kopumā tika sagatavoti 27 darījumu akti, apliecināti 34 (40) darījumi un 64 (48) paraksti uz dažāda veida dokumentiem, sagatavotas 37 (48) pilnvaras un apliecinātas 54 (59) pilnvaras, sastādīti 67 (94) nostiprinājuma lūgumi un apliecināti 180 (263) paraksti uz nostiprinājuma lūgumiem, sastādīti 3 (4) testamenti. Par šiem apliecinājumiem pašvaldības budžetā ir iekasēta valsts nodeva EUR 2446 (2018.gadā EUR 3363).

Bāriņtiesas darba pārbaude

2018.gada 8.novembrī bāriņtiesā notika neplānota Valsts bērnu tiesību aizsardzības inspekcijas (VBTAI) pārbaude, par kuru bāriņtiesai tika paziņots dienu iepriekš. Pārbaudes laikā bāriņtiesas darbība vērtēta VBTAI Bāriņtiesu un audžuģimeņu departamenta 2018.gadā noteikto prioritāšu kontekstā, proti, bāriņtiesas darbības izvērtēšana deinstitucionalizācijas kontekstā un bāriņtiesas darbības izvērtēšana bērna, kas atrodas ārpusģimenes aprūpē, saskarsmes tiesību nodrošināšanā un veicināšanā ar bērnam tuviem radiniekiem (vecākiem, brāļiem, māsām u.c.).

Pārbaudes gaitā konstatēts, ka bāriņtiesas lietas un lietu reģistrācijas žurnāli ir iekārtoti “rūpīgi, secīgi, saprotami”, bāriņtiesa regulāri ievada nepieciešamo informāciju Nepilngadīgo personu atbalsta informācijas sistēmā un savā darbā izmanto “Bāriņtiesas iekšējās kontroles veidlapu". Bāriņtiesai tika sniegta atsevišķa metodiska palīdzība 7 jautājumos un bāriņtiesas darbs kopumā tika atzinīgi novērtēts.

BĀRIŅTIESAS PĀRSKATS PAR DARBU 2018.GADĀ

Salacgrīvas novada bāriņtiesas priekšsēdētāja Maruta Pirro

     12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930