20. jūnijs, 2024, Ceturtdiena

Rasa, Rasma, Maira

skatīties video
Jaunākais video no youtube.com

INFORMATĪVAIS ZIŅOJUMS

INFORMATĪVAIS ZIŅOJUMS PAR SALACGRĪVAS NOVADA ILGTSPĒJĪGAS ATTĪSTĪBAS STRATĒĢIJAS 2015.-2038. GADAM UN SALACGRĪVAS NOVADA ATTĪSTĪBAS PROGRAMMAS 2015.- 2021.GADAM VIDES PĀRSKATU

Pamatojoties uz Vides pārraudzības valsts biroja 2015.gada 22.septembra atzinumu Nr.9 “Par Salacgrīvas novada ilgtspējīgas attīstības stratēģijas 2015.-2038. gadam un Salacgrīvas novada attīstības programmas 2015.-2021. gadam Vides pārskatu” un Ministru kabineta 2004. gada 23. marta noteikumu Nr.157 “Kārtība, kādā veicams ietekmes uz vidi stratēģiskais novērtējums” VII “Sabiedrības informēšana pēc plānošanas dokumenta pieņemšanas” sagatavots informatīvais ziņojums.
Salacgrīvas novada dome informē, ka 2015. gada 21. oktobrī ir pieņemts lēmums Nr. 368 “Par Salacgrīvas novada ilgtspējīgas attīstības stratēģijas 2015.-2038. gadam un Salacgrīvas novada attīstības programmas 2015.-2021. gadam vides pārskata galīgās redakcijas apstiprināšanu. 2015.gada 29. jūlija Salacgrīvas novada domes sēdē tika apstiprināta Salacgrīvas novada ilgtspējīgas attīstības stratēģija 2015. -2038.gadam (lēmums Nr.238) un Salacgrīvas novada attīstības programma 2015.-2021.gadam (lēmums Nr.237).
Salacgrīvas novada ilgtspējīgas attīstības stratēģiju 2015.-2038. gadam, Salacgrīvas novada attīstības programmu 2015.-2021. gadam, Salacgrīvas novada ilgtspējīgas attīstības stratēģijas 2015.-2038. gadam un Salacgrīvas novada attīstības programmas 2015.-2021. gadam vides pārskatu ir izstrādājusi Salacgrīvas novada dome, adrese - Smilšu iela 9, Salacgrīva, Salacgrīvas novads, LV – 4033, tālruņa numurs 64071973, e-pasts- dome@salacgriva.lv, interneta vietne www.salacgriva.lv.
Ar Salacgrīvas novada ilgtspējīgas attīstības stratēģiju 2015.-2038. gadam, Salacgrīvas novada attīstības programmu 2015.-2021. gadam, Salacgrīvas novada ilgtspējīgas attīstības stratēģijas 2015.-2038. gadam un Salacgrīvas novada attīstības programmas 2015.-2021. gadam vides pārskatu, kā arī pārskatu par plānošanas dokumentu un vides pārskata izstrādi var iepazīties Salacgrīvas novada interneta vietnē www.salacgriva.lv, kā arī Salacgrīvas novada domē, Ainažu pilsētas pārvaldē un Liepupes pagasta pārvaldē darba laikā.

VIDES APSVĒRUMU INTEGRĒŠANA PLĀNOŠANAS DOKUMENTĀ
Sagatavojot Salacgrīvas novada ilgtspējīgas attīstības stratēģijas 2015. – 2038. gadam un Salacgrīvas novada attīstības programmu 2015.-2021. gadam, tika izvērtēta iespējamā ietekme uz vidi, sagatavojot stratēģiskās ietekmes uz vidi novērtējumu. Stratēģiskais ietekmes uz vidi novērtējums tika veikts, lai plānošanas dokumentu izstrādes laikā novērtētu potenciālo ietekmi uz vidi, kura var rasties īstenojot plānošanas dokumentus, rezultāti aprakstīti Vides pārskatā. Vides pārskatā vērtēts Salacgrīvas novada esošais stāvoklis, ar plānošanas dokumentiem saistītās vides problēmas, būtiskākās ietekmes uz vidi, risinājumi būtiskāko ietekmju novēršanai vai mazināšanai. Salacgrīvas novada plānošanas dokumentos iekļautas darbības, kas vērtētas Vides pārskatā, tās jāņem vērā īstenojot plānošanas dokumentus.

SABIEDRISKĀS APSPRIEŠANAS REZULTĀTI, IZTEIKTIE ATZINUMI
Vides pārskata projekta publiskā apspriešana notika vienlaicīgi ar Salacgrīvas novada ilgtspējīgas attīstības stratēģijas 2015.-2038. gadam un Salacgrīvas novada attīstības programmas projekta publisko apspriešanu no 2015. gada 30. marta līdz 2015. gada 11. maijam.
Publiskās apspriešanas sanāksmes norisinājās:
Ainažos, Ainažu kultūras namā – 13.04.2015. plkst. 18.30.
Salacgrīvā, Salacgrīvas kultūras namā – 14.04.2015. plkst.16.30.
Salacgrīvas pagastā, Svētciema attīstības biedrības telpās – 15.04.2015. plkst. 17.00.
Liepupes pagastā, Tūjā „Zinību centrā” - 16.04.2015. plkst. 15.00.
Liepupes vidusskolā - 16.04.2015. plkst. 17.00 (reģistrācijas lapas un protokolus skatīt pielikumā - Publiskās apspriešanas dalībnieku reģistrācijas lapas un protokoli).

Ņemot vērā Salacgrīvas novada uzņēmēju konsultatīvās padomes interesi Salacgrīvas novada plānošanas dokumenti un vides pārskatu tie tika prezentēta uzņēmēju konsultatīvās padomes sanāksmes ietvaros 21.04.2015. plkst.14.00.

Pēc Rīgas plānošanas reģiona administrācijas iniciatīvas 30.04.2015. plkst.12.30. notika sanāksme kopā ar kaimiņu pašvaldībām un Rīgas plānošanas reģiona pārstāvjiem.
Vides pārskata projekts tika iesniegts izvērtēšanai un atzinumu saņemšanai Vides pārraudzības valsts biroja norādītajām institūcijām:
1) Veselības inspekcijai,
2) Valsts vides dienesta Valmieras reģionālai vides pārvaldei,
3) Rīgas plānošanas reģiona administrācijai,
4) Dabas aizsardzības pārvaldei.
Salacgrīvas novada dome saņēma institūciju atzinumus un ieteikumus plānošanas dokumentu un vides pārskata precizēšanai.
Vides pārskats atzinuma saņemšanai tika iesniegts arī Vides pārraudzības valsts birojam. 2015. gada 22.septembrī no Vides pārraudzības valsts biroja tika saņemts atzinums, ka Salacgrīvas novada ilgtspējīgas attīstības stratēģijas 2015.-2038. gadam un Salacgrīvas novada attīstības programmas 2015.- 2038.gadam Vides pārskats kopumā atbilst normatīvo aktu prasībām, taču tajā veicami atsevišķi papildinājumi (skatīt Vides pārraudzības valsts biroja 2015.gada 22.septembra atzinumu Nr.9 “Par Salacgrīvas novada ilgtspējīgas attīstības stratēģijas 2015.-2038. gadam un Salacgrīvas novada attīstības programmas 2015.-2021. gadam Vides pārskatu”).
Saņemtie ierosinājumi tika izvērtēti un nepieciešamības gadījumā iestrādāti Salacgrīvas novada plānošanas dokumentu gala redakcijās, papildinot vai precizējot sākotnējo redakciju. Saņemto ierosinājumu izvērtējums redzams pārskatā par Salacgrīvas novada ilgtspējīgas attīstības stratēģijas 2015.-2038. gadam un Salacgrīvas novada attīstības programmas 2015.- 2038.gadam Vides pārskata izstrādi.

PAMATOJUMU, KĀPĒC NO VISIEM IESPĒJAMIEM RISINĀJUMA VARIANTIEM IZRAUDZĪTS PIEŅEMTAIS VARIANTS
Salacgrīvas novada plānošanas dokumenti neietver alternatīvas novada attīstībai, tādēļ veicot stratēģisko ietekmes uz vidi novērtējumu ir izvēlēts „nulles scenārijs”, kur tiek pieņemts, ka ilgtspējīgas attīstības stratēģijas un attīstības programma netiek izstrādāta.
„Nulles scenārijs” varētu kavēt Salacgrīvas novada attīstību, jo tiktu liegta iespēja dažādu investīciju, fondu līdzekļu piesaistei, pastāvētu risks par saimniecisko darbību, kas nav balstīta uz ilgtspējīgas attīstības principiem, kas nav sabiedrības interesēs par neorganizētu tūrisma plūsmu, apdraudot aizsargājamus dabas objektus, bioloģisko daudzveidību.

PASĀKUMI PLĀNOŠANAS DOKUMENTA ĪSTENOŠANAS MONITORINGA VEIKŠANAI
Salacgrīvas novada ilgtspējīgas attīstības stratēģijas un attīstības programmas monitoringa nepieciešamību nosaka MK noteikumi Nr.157 „Kārtība, kādā veicams ietekmes uz vidi stratēģiskais novērtējums”. Monitoringa mērķis ir iegūt informāciju par plānošanas procesa īstenošanas gaitu, sasniegtajiem rezultātiem, vides stāvokli.
Lai konstatētu Salacgrīvas novada ilgtspējīgas attīstības stratēģijas 2015.-2038.gadam un Salacgrīvas novada attīstības programmas 2015.-2021.gadam īstenošanas radīto tiešo vai netiešo ietekmi uz vidi, Salacgrīvas novada pašvaldībai, izmantojot valsts vides monitoringa un citus pieejamos datus, vismaz divas reizes plānošanas periodā (2018. un 2021.gadā) jāizstrādā monitoringa ziņojums un jāiesniedz Vides pārraudzības valsts birojā.


Sagatavoja:
Vineta Krūze, Salacgrīvas novada domes teritorijas plānotāja

Informativais zinojums - vides pārskats

Vides pārskata izstrāde

VIDES PĀRSKATS

VIDES PĀRSKATA kopsavilkums

     12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930