19. jūnijs, 2024, Trešdiena

Nils, Viktors

skatīties video
Jaunākais video no youtube.com

Par Rail Baltica trases novietojumu

03.05.2017 13:07

Salacgrīvas novada domē saņemta Administratīvās rajona tiesas Rīgas tiesu nama 29.03.2017. vēstule Nr. A00855-17/19/4458, kurā tiesa lūdz pašvaldību sniegt atzinumu par Salacgrīvas novada pašvaldības administratīvās teritoriju šķērsojošo posmu B2-2 un C5 alternatīvu. Ņemot vērā iepriekš minēto, Salacgrīvas novada pašvaldība sniedz šo atzinumu. 

Saskaņā ar Vides pārraudzības valsts biroja Atzinumu Nr. 5 par Eiropas standarta platuma publiskas lietošanas dzelzceļa infrastruktūras līnijas Rail Baltica būvniecības uz vidi novērtējuma ziņojumu (turpmāk tekstā - IVN), Salacgrīvas novadā netiek rekomendēts IVN ziņojuma sagatavotāja “RB Latvija“ rekomendētais trases novietojuma variants C5, kurš tapis smagās diskusijās ar iedzīvotājiem un atzīts par vismazāk postošu gan novada iedzīvotājiem, attiecībā uz dzelzceļa infrastruktūras trases skartajiem nekustamajiem īpašumiem, gan no ainaviskā viedokļa, gan no dabas daudzveidības saglabāšanas viedokļa, gan no turpmākas ilgtermiņa teritorijas attīstības viedokļa.

Salacgrīvas novada teritoriju plānotā dzelzceļa trase virzienā no Ainažiem uz Rīgu šķērso kopgarumā ap 57 km. Tas būtiski ietekmē iedzīvotāju īpašumus, visas iedzīves un visu turpmāko dzīvi. Salacgrīvas novada piejūras zona bija, ir un būs vieta, kas uzskatāma par vērtību arī nākotnē no ilgtermiņa attīstības viedokļa. Salacgrīvas novada deputāti un Limbažu novada deputāti, paužot iedzīvotāju viedokli, atbalstījuši rekomendēto variantu (pielikumā-Salacgrīvas novada domes un Limbažu novada domes deputātu kopīgais paziņojums par plānoto dzelzceļa Rail Baltica trases novietojumu). Bez ietekmi uz vidi novērtējuma ziņojuma publiskajām apspriedēm, Salacgrīvas novada dome arī organizējusi iedzīvotāju kopsapulci, lai uz tās pamata pieņemtu Salacgrīvas novada domes lēmumu trases novietojuma C-5 varianta atbalstam (pielikumā –Salacgrīvas novada domes 06.07.2016. ārkārtas sēdes lēmums Nr.274).
Vides pārraudzības valsts birojs, savā atzinumā, pēc būtības par būtisku kaitējumu dabai, realizējot C5 variantu, “Vitrupes ieleja” nenosauc, taču vērš uzmanību uz normatīvo aktu ierobežojumu.
Salacgrīvas novada domes priekšsēdētājs D.Strauberga k-gs, piedaloties konsultācijās ar Eiropas Komisiju par Eiropas standarta platuma publiskās lietošanas dzelzceļa infrastruktūras līnijas Rail Baltica C5 alternatīvu, guva pārliecību, ka, veicot konkrētas darbības no Satiksmes ministrijas un Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministriju puses , neskatoties uz to ka Ministru kabinets Salacgrīvas novadā ir akceptējis B2-2 trases variantu, joprojām, nekavējot projekta kopējo virzību, iespējams veikt korekcijas trases novietojuma Ministru kabineta akcepta lēmumā un akceptēt C5 alternatīvu.
Arī Salacgrīvas novada dome uzskata, ka šķērsojot “Vitrupes ieleju”, iespējams pielietot tādus tehniskos risinājumus (estakādes būvniecība, u.c.), lai ietekme uz vidi būtu nebūtiska.
- Visa ZBR piekraste ārpus pilsētu robežām ir ietverta ZBR ainavu aizsardzības zonā. Tās galvenais uzdevums ir reģionam raksturīgo ainavu, tūrisma un atpūtas resursu saglabāšana
- Nevar neņemt vērā, ka C5 variantu ir atbalstījuši Salacgrīvas novada un Limbažu novada deputāti , kuri kopā pārstāv 26690 iedzīvotājus.
- Salacgrīvas novadā atkārtoti ir savākti 800 paraksti C5 atbalstam!

- Attiecībā uz paredzētās darbības skartajiem biotopiem un īpaši aizsargājamo sugu atradnēm (visā posmā, ne tikai dabas lieguma “Vitrupes ieleja” teritorijā) IVN ziņojuma izstrādē iesaistītie sertificētie biotopu eksperti ir konstatējuši sekojošo: “Saistībā ar intensīvo mežizstrādi izpētes koridorā un tam pieguļošajās platībās nav paredzama būtiska aizsargājamo biotopu kvalitātes un kvantitātes uzlabošanās”, kā arī “….. Neviena no konstatētajām īpaši aizsargājamo sugu atradnēm neatrodas C5 alternatīvas nodalījuma joslā.” (skat. IVN ziņojuma gala redakcijas 387.lpp.).
- IVN ziņojumā sniegts salīdzinājums posmu griezumā par nodalījuma joslas skarto aizsargājamo biotopu platībām (3.18.1.nodaļa, 574 lpp.). Salīdzinot abas alternatīvas B2-2 ar C51un C5-3, var secināt, ka virzot trasi pa B2-2 tiek skartas lielākas aizsargājamo biotopu platības (skat. 1. tabulu).
- 1.tabula. Skarto aizsargājamo biotopu platība 

Alternatīva

Prioritārie ES biotopi, ha

ES biotopi, ha

B2-2 un B2-3

9,27

1,05

C5-1 un C5-3

3,88

1,3

- IVN ziņojuma autori norāda arī sekojošo, ka neskaitot posmu, kur trase šķērso dabas liegumu “Vitrupes ieleja” Rail Baltica C5 trase plānota pa intensīvi mežsaimnieciski izmantotiem mežiem, līdz ar to nav sagaidāma būtiska ietekme uz īpaši aizsargājamām augu sugām un biotopiem (576 lpp.).
Lieki piebilst, ka piejūra ir ne tikai Salacgrīvas novada bagātība, bet arī visas Latvijas bagātība!
Realizēt C5 variantu ir daudz tālredzīgāk gan no Latvijas nacionālajām interesēm, gan Eiropas Savienības interesēm.

Atsaucoties uz augstāk minēto Salacgrīvas novada dome lūdz lemt par labu IVN izstrādātāja rekomendēto, Rail Baltica dzelzceļa trases novietojumu variantu Salacgrīvas novadā, pielietojot C5 alternatīvu, kas būtu tālredzīgi no ilgtermiņa attīstības viedokļa un ir iedzīvotāju atbalstīts.

     12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930