23. jūnijs, 2024, Svētdiena

Līga

skatīties video
Jaunākais video no youtube.com

Lēmums Nr.90 Par dzelzceļa infrastruktūras līnijas Rail Baltica projektu

13.03.2015 07:16

Noklausījusies 2015.gada 2.marta SIA „Estonian, Latvian & Lithuanian Environment” Salacgrīvā organizēto sākotnējo sabiedrisko apspriešanu par dzelzceļa infrastruktūras līnijas Rail Baltica paredzētās darbības ietekmes uz vidi novērtējumu, iepazinusies ar informāciju par plānoto dzelzceļa infrastruktūras līnijas Rail Baltica izbūvi mājas lapā www. railbalticainfo.lv, Salacgrīvas novada dome konstatē, ka plānotā dzelzceļa līnijas infrastruktūras līnija Rail Baltica šķērso Salacgrīvas novadu visā tā garumā, t.i., aptuveni 60 km, un ietekmes uz vidi novērtējuma izvērtēšanai tiek piedāvāti divi iespējamie alternatīvie risinājumi - A alternatīva un B alternatīva.

Ņemot vērā iepriekš minēto, kā arī 2015.gada 11.marta Attīstības komitejas atzinumu, atklāti balsojot PAR- 11 (Jānis Cīrulis, Skaidrīte Eglīte, Ilona Balode, Andris Zunde, Māris Trankalis, Sanita Šlekone, Aleksandrs Rozenšteins, Inga Čekaļina, Aija Kirhenšteine, Gints Šmits, Normunds Tiesnesis), PRET – nav, ATTURAS – 2 (Anda Alsberga, Dace Martinsone), Lija Jokste balsojumā nepiedalās, pamatojoties uz likuma „Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonas darbībā” 11. pantu, Salacgrīvas novada dome NOLEMJ:

1. Prasīt LR Satiksmes ministrijai nodrošināt, ka mēneša laikā tiek sniegtas rakstiskas atbildes uz visiem LR Satiksmes ministrijā, Vides pārraudzības valsts birojā, SIA „Estonian, Latvian & Lithuanian Environment” un pilnsabiedrībā „RB Latvija” saņemtajiem Salacgrīvas novada iedzīvotāju un institūciju iesniegumiem un priekšlikumiem par Rail Baltica dzelzceļa infrastruktūras līnijas projektu, un prasīt pagarināt līdz 2015. gada 30.oktobrim rakstisko priekšlikumu iesniegšanas termiņu Vides pārraudzības valsts birojā par Eiropas standarta platuma publiskās lietošanas dzelzceļa infrastruktūras līnijas Rail Baltica būvniecību. 

2. Prasīt LR Satiksmes ministrijai Rail Baltica dzelzceļa infrastruktūras līnijas izbūvē paredzēt un izbūvēt pieturvietas Salacgrīvas novada Salacgrīvā un Tūjā (ceļa Tūjas krustojums - Limbaži šķērsojuma apkaimē) reģionālo pārvadājumu nodrošināšanai saskaņā ar pielikumu „Rail Baltica dzelzceļa infrastruktūras līnijas pieturvietu izvietošanas Salacgrīvas novadā shēma”.

3. Prasīt LR Satiksmes ministrijai iekļaut Salacgrīvas novada pārstāvi dzelzceļa infrastruktūras līnijas Rail Baltica tehniskā projekta izstrādāšanas darba grupā, lai rastu veiksmīgākos risinājumus, kas skar novada infrastruktūras (ceļu, upju šķērsojumus) izveidošanu, piekļuvi īpašumiem.

4. Lūgt LR Satiksmes ministriju paralēli ietekmes uz vidi novērtējuma procedūras veikšanas procesam izstrādāt skaidru un saprotamu kompensācijas mehānismu nekustamo īpašumu īpašniekiem, kuru nekustamie īpašumi dzelzceļa infrastruktūras līnijas Rail Baltica izbūves gaitā tiks aizskarti vai ietekmēti, un par to informēt katru nekustamā īpašuma īpašnieku atsevišķi.

5. Uzdot domes priekšsēdētāja vietniekam attīstības jautājumos ne vēlāk kā vienu mēnesi pirms otrās sabiedriskās apspriešanas procedūras organizēšanas pieprasīt ietekmes uz vidi novērtējuma veicējam iesniegt domei dzelzceļa infrastruktūras līnijas Rail Baltica iespējamo alternatīvo risinājumu „A alternatīva” un „B alternatīva”, kas skar Salacgrīvas novada administratīvo teritoriju, ietekmes uz vidi novērtējumu un ar to saistītos dokumentus.

6. Atbalstu dzelzceļa infrastruktūras līnijas Rail Baltica iespējamiem alternatīviem risinājumiem „A alternatīva” un „B alternatīva” izteikt ietekmes uz vidi novērtējuma veikšanas procedūras otrās sabiedriskās apspriešanas laikā.

7. Kopumā dzelzceļa infrastruktūras līnijas Rail Baltica izbūvi atbalstīt kā spēcīgas saimnieciskās aktivitātes attīstīšanas iespējas Salacgrīvas novadā, līdz ar to iedzīvotāju dzīves labklājības jeb dzīves kvalitātes celšanas faktora nodrošināšanu, ja tiek plānota un izbūvēta reģionālo pārvadājumu infrastruktūra.

8. Uzdot domes priekšsēdētāja vietniekam attīstības jautājumos sagatavot nodomu protokola projektu par šī lēmuma punktu 2.,3.,4. realizāciju un veikt sarunas ar LR Satiksmes ministriju par nodomu protokola noslēgšanu.

9. Uzdot domes priekšsēdētāja vietniekam attīstības jautājumos līdz 2015.gada 15.martam lēmumu nosūtīt SIA „Estonian, Latvian & Lithuanian Environment” un LR Satiksmes ministrijai.

     12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930