20. februāris, 2020, Ceturtdiena

Smuidra, Vitauts, Smuidris

skatīties video
Jaunākais video no youtube.com

Kārtība kādā iespējams saņemt tehniskos noteikumus ēku ūdens apgādei un saimnieciskajai kanalizācijai

31.08.2016 08:46

Nepieciešamie dokumenti:

1.Iesniegums par tehnisko noteikumu saņemšanu. (veidlapa pielikumā)

2.Salacgrīvas novada būvvaldes izsniegts plānošanas – arhitektūras uzdevums

3.Īpašuma tiesību apliecinošas dokumentu kopijas

4. Juridiskām personām – uzņēmuma reģistrācijas kopijas

Par tehnisko noteikumu sagatavošanu noteikta sekojoša samaksa(ar PVN)

 Nosaukums

 Mērv.

 Cena EUR, ar PVN

 Maksa par tehnisko noteikumu sagatavošanu ūdensapgādei un/vai kanalizācijai

 Gab

 14.22

Pēc augstākminēto dokumentu un apmaksas saņemšanas, uzņēmums 20 dienu laikā izsniedz tehniskos noteikumus vai atteikumu  tehnisko noteikumu izsniegšanai.

PAKALPOJUMU izcenojumi

Ūdens un kanalizācijas izcenojumi