05. jūlijs, 2020, Svētdiena

Edīte, Esmeralda, Andžejs, Andžs

skatīties video
Jaunākais video no youtube.com

Apstiprināts Salacgrīvas novada teritorijas plānojums līdz 2030.gadam

24.02.2020 15:43

Ar Salacgrīvas novada domes 2019.gada 11.decembra sēdes lēmumu Nr.496 uzsākta Teritorijas plānojuma papildinātās redakcijas (4.0) publiskā apspriešana. Publiskā apspriešana notika no 2019.gada 27.decembra līdz 2020.gada 17.janvārim. Tās laikā saņemti 17 atzinumi no institūcijām un 11 iesniegumi no iedzīvotājiem.

Pēc publiskās apspriešanas noslēgšanās, 10.02.2020. 10:00 Salacgrīvas novada domes apspriežu zālē tika organizēta sabiedriskās apspriešanas laikā saņemto priekšlikumu un atzinumu izskatīšanas sanāksme.

2020.gada 10.februārī saņemts Teritorijas plānojuma izstrādes vadītāja Kristapa Močāna ziņojums par Salacgrīvas novada teritorijas plānojuma līdz 2030.gadam atkārtoti papildinātās redakcijas (4.0) sabiedriskās apspriešanas laikā saņemto institūciju atzinumu un iedzīvotāju priekšlikumu izvērtēšanu. Izstrādes vadītājs pēc redakcionālu precizējumu veikšanas Teritorijas plānojumā rekomendē virzīt Teritorijas plānojuma papildināto redakciju (4.0) apstiprināšanai domes sēdē.

Ar Salacgrīvas novada domes 2020.gada 19.februāra lēmumu Nr.38. “Par Salacgrīvas novada Teritorijas plānojuma līdz 2030.gadam un Vides pārskata apstiprināšanu un saistošo noteikumu Nr.4 “Salacgrīvas novada teritorijas plānojuma līdz 2030.gadam teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi un grafiskā daļa” izdošanu” apstiprināts Salacgrīvas novada teritorijas plānojums līdz 2030.gadam un izdoti saistošie noteikumi Nr.4 “Salacgrīvas novada teritorijas plānojuma līdz 2030.gadam teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi un grafiskā daļa”.

Saskaņā ar Teritorijas attīstības plānošanas likumu, teritorijas plānojums stājas spēkā nākamajā dienā pēc attiecīga paziņojuma publicēšanas oficiālajā izdevumā “Latvijas Vēstnesis” (laidiens: 02.03.2020., Nr. 43; publikācijas numurs: 2020/43.TP1). Divu mēnešu laikā pēc tam, kad stājušies spēkā saistošie noteikumi, ar kuriem apstiprināts vietējās pašvaldības teritorijas plānojums, persona ministrijai var iesniegt iesniegumu par vietējās pašvaldības teritorijas plānojumu. Mēneša laikā no dienas, kad beidzies iesniegumu iesniegšanas termiņš, atbildīgā ministrija izvērtē iesniegtos iesniegumus. Ja, izskatot iesniegumu, konstatēti teritorijas plānojuma izstrādes procedūras pārkāpumi vai neatbilstība normatīvo aktu prasībām, ministrs izdod rīkojumu apturēt saistošos noteikumus. Ja pārkāpumi nav konstatēti, ministrija sniedz atbildi uz iesniegumu. Par to, ka pārkāpumi nav konstatēti, ministrija informē arī vietējo pašvaldību un vienlaikus nosaka dienu, kad var uzsākt attiecīgo saistošo noteikumu īstenošanu.

Tādējādi līdz saistošo noteikumu īstenošanas uzsākšanai pēc ministrijas informācijas saņemšanas par dienu, kad var uzsākt saistošo noteikumu īstenošanu VAI ministra rīkojuma saņemšanas par saistošo noteikumu apturēšanu, pašvaldība piemēro saistošos noteikumus, ar kuriem tika apstiprināts iepriekšējais teritorijas plānojums.

 

LĒMUMS Nr.38 Par Salacgrīvas novada Teritorijas plānojuma līdz 2030.gadam un Vides pārskata apstiprināšanu un saistošo noteikumu Nr.4 “Salacgrīvas novada teritorijas plānojuma līdz 2030.gadam teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi un grafiskā daļa” izdošanu

 

SAISTOŠIE NOTEIKUMI 2020.gada 19.februārī Nr.4 “Salacgrīvas novada teritorijas plānojuma līdz 2030.gadam teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi un grafiskā daļa”

 

SALACGRĪVAS NOVADA TERITORIJAS PLĀNOJUMS LĪDZ 2030.GADAM (Stratēģiskais ietekmes uz vidi novērtējums. Papildinātā redakcija)

 

Jelgavkrasti, Liepupe

Svētciems, Lāņi, Vitrupe

Tūja, Lembuži

Vecsalaca, Korģene, Mērnieki

Ainaži

Salacgrīva D.daļa

Salacgrīva Z.daļa

Novads 1.

Novads 2.

Novads 3.

Novads 4.

Paskaidrojuma raksts

Stratēģiskais ietekmes uz vidi novērtējums (Papildinātā redakcija)

Teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi

  12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031