16. jūnijs, 2024, Svētdiena

Justīne, Juta

skatīties video
Jaunākais video no youtube.com

Paziņojums par detālplānojuma publisko apspriešanu

04.01.2018 10:16

 

Pamatojoties uz Ministru kabineta 2014.gada 14.oktobra noteikumu Nr.628 „Noteikumi par pašvaldību teritorijas attīstības plānošanas dokumentiem” 109.punktu, informējam, ka 2017.gada 28.decembrī Salacgrīvas novada dome pieņēmusi lēmumu Nr.418 (protokols Nr.16, 17.§) “Par detālplānojuma nekustamā īpašuma „Pelmas” Ainažos, Salacgrīvas novadā (kadastra Nr. 66050010077) zemes vienībā ar kadastra apzīmējumu 66050010096, publisko apspriešanu”.

Publiskās apspriešanas sanāksme notiks 2018.gada 2.februārī plkst. 15:00 Ainažu kultūras nama Baltajā zālē, Valdemāra ielā 50, Ainažos, Salacgrīvas novadā.

Detālplānojuma izstrādes mērķis ir precizēt atļauto izmantošanu ar apbūves noteikumu detalizāciju, sadalīt zemes vienību, nodrošinot jaunizveidotās zemes vienībās infrastruktūru: piekļūšanas iespējas katra jaunizveidotai zemes vienībai, t.sk. satiksmes organizācija, inženierkomunikāciju un citas infrastruktūras izvietošanu. 

Detālplānojuma izstrādes ierosinātājs ir nekustamā īpašuma “Pelmas” īpašniece un īpašnieka Roberta Lembita Sūrmaņa pilnvarotā persona Ingrīda Linda Sūrmane. Detālplānojuma projekta izstrādātājs ir SIA “Vidzemes mērnieks”, reģ. Nr. 44103030828.
Ar Detālplānojuma projektu var iepazīties un atsauksmes iesniegt Salacgrīvas novada būvvaldē, Smilšu ielā 9, Salacgrīvā, Salacgrīvas novadā, LV-4033, no 2018.gada 2.janvāra līdz 2018.gada 2.februārim. Kontaktpersona: Būvvaldes vadītāja – galvenā arhitekte Ineta Cīrule, tālr. 64071996, mob.t. 29343086, e-pasts: ineta.cirule@salacgriva.lv .

Lēmums

Pielikums

     12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930