07. augusts, 2020, Piektdiena

Madars, Alfrēds, Fredis

skatīties video
Jaunākais video no youtube.com

Iznomātās zemes un noslēgtie zemes nomas līgumi no 2018.gada 1.decembra

Iznomātās zemes un noslēgtie zemes nomas līgumi no 2018.gada 1.jūlija

 Zemesgabala adrese

Zemes vienības kadastraapz.

Platība ha

 Atļautais zemes izmantošanasveids saskaņā arteritorijas plānojumu

 Raiņa iela 1A, Ainaži (1)

66050040011

1,0126

 var nomāt bez apbūves

Kāpu iela 1, Ainaži (2)

66050020141

4,7153

 var nomāt bez apbūves

Kr.Barona iela 1, (daļa)  Ainaži (1)

66050030038

1,9907

 var nomāt bez apbūves

Gatves iela 7, Ainaži (2)

66050030047

0,1231

 var nomāt bez apbūves

Gatves iela 1A, Ainaži (1)

66050030048

0,0956

 var nomāt bez apbūves

Zeme, Ainaži (3)

66050030075

0,22

 var nomāt bez apbūves

Valdemāra iela 77A, Ainaži (2)

66050030092

0,3255

 var nomāt bez apbūves

Valdemāra iela 75A, Ainaži (2)

66050030093

0,1680

 var nomāt bez apbūves

Zeme, Ainaži (3)

66050040044

0,94

 var nomāt bez apbūves

Miera iela 1A, Ainaži (1)

66050060088

0,0172

 var nomāt bez apbūves

Daļa no Kapu iela 2, Salacgrīva (1)

66150010079

0,8405

 var nomāt bez apbūves

Tērces 8, Salacgrīva (1)

66150020089

0,4597

 var nomāt bez apbūves

Zeme,Salacgrīva (3)

66150020105

0,74

 var nomāt bez apbūves

Rīgas iela 1A, Salacgrīva (1)

66150030060

0,2160

 var nomāt bez apbūves

Tīruma 21D, Salacgrīva (1)

66150040117

0,4456

 var nomāt bez apbūves

Tirgus iela 9, Salacgrīva (1)

66150050100

0,2910

 var nomāt bez apbūves

Krasta iela 44A, Salacgrīva (1)

66150050137

0,6740

 var nomāt bez apbūves

Grīvas iela 3, Salacgrīva (10

66150060032

1,9445

 var nomāt bez apbūves

Zeme, Salacgrīva (3)

66150060074

0,5924

 var nomāt bez apbūves

Valmieras iela 10, Salacgrīva (1)

66150060113

0,4884

 var nomāt bez apbūves

Bangu iela 1B, Salacgrīva (1)

66150070162

0,6209

 var nomāt bez apbūves

Jūrmalas iela 13A, Salacgrīva (1)

66150070213

0,1023

 var nomāt bez apbūves

Jūrmalas iela 15A, Salacgrīva (1)

66150070214

0,0645

 var nomāt bez apbūves

Jūrmalas iela 21A, Salacgrīva (1)

66150070216

0,0046

 var nomāt bez apbūves

Melnalkšņu iela 2, Salacgrīva (1)

66150070216

0,9506

 var nomāt bez apbūves

Murdu iela 1, Salacgrīva (1)

66150100057

0,7605

 var nomāt bez apbūves

Zeme, Salacgrīva (3)

66150100138

0,27

 var nomāt bez apbūves

Zeme, Salacgrīva (3)

66150100145

0,53

 var nomāt bez apbūves

“Pietrags", Ainažu pagasts (1)

66250030432

2,24

 var nomāt bez apbūves

Zeme, Ainažu pagasts (3)

66250030462

2,1

 var nomāt bez apbūves

Rīgas iela 7F, Liepupes pagasts (2)

66600030458

0,14

 var nomāt bez apbūves

Zeme, Liepupes pagasts (3)

66600080116

0,74

 var nomāt bez apbūves

Starpgabals, Liepupes pagasts (3)

66600080172

0,3

 var nomāt bez apbūves

Daļa no „Cilpas", Liepupes pagasts (2)

66600090599

2,00

 var nomāt bez apbūves

Zeme pie Liepupe 27, Liepupes pagasts (2)

66600090444

0,04

 var nomāt bez apbūves

Ezera iela 4, Liepupes pagasts (2)

66600090490

0,1860

 var nomāt bez apbūves

Ezera iela 6, Liepupes pagasts (2)

66600090491

0,3533

 var nomāt bez apbūves

Muižas iela 18, Liepupes pagasts (2)

66600090495

0,3412

 var nomāt bez apbūves

Pārupes iela 6, Liepupes pagasts (2)

66600090499

0,555

 var nomāt bez apbūves

Daļa no Muižas iela 22, Liepupes pagasts (2)

66600090497

0,3841

 var nomāt bez apbūves

“Sprīdis", Salacgrīvas pagasts (2)

66720050165

0,8990

 var nomāt bez apbūves

Zeme, Salacgrīvas pagasts (3)

66720050301

0,2

 var nomāt bez apbūves

Sporta laukums Svētciemā (1)

66720070375

1,0742

 var nomāt bez apbūves

Sēņu iela 16, Salacgrīvas pagasts (1)

66720070395

1,1074

 var nomāt bez apbūves

Dārza iela 26A, Salacgrīvas pagasts (2)

66720070453

0,0862

 var nomāt bez apbūves

 Zeme pie Vāverītēm Salacgrīvas pagasts (2)

66720070466

0,6500

 var nomāt bez apbūves

 „Mazuļi” Svētciems Salacgrīvas pagasts (1)

66720070487

0,2788

 var nomāt bez apbūves

 Zeme Salacgrīvas pagasts (2)

 66720070511

 0,13

 var nomāt bez apbūves

 „Upuralas” Salacgrīvas pagasts (1)

 66720080030

 3,92

 var nomāt bez apbūves

 "Mellenes"

 66050050016  0,57  var nomāt bez apbūves

1 - pašvaldības īpašums

2 - pašvaldībai piekritīga zeme

3 - rezerves zemes fonda zeme

Aktuālo informāciju varat saņemt Salacgrīvas novada domes nekustamo īpašumu nodaļā tel.64071986. Par Liepupes pagasta teritorijā iznomājamām zemes platībām informāciju sniegs Liepupes pagasta pārvaldē pa tālruni 64023931 un 64020118.
Informāciju par apbūves tiesībām un papildus zemes izmantošanas mērķi, iespējams saņemt Salacgrīvas novada būvvaldē pa tālr. 6 4071996.
Informācija mājas lapā www.salacgriva.lv, sadaļā / iznomājamās zemes platības tiek atjaunota katru mēnesi pēc kārtējās domes sēdes.

Lai noslēgtu zemes nomas līgumu, persona iesniedz pašvaldībai šādus dokumentus:

fiziskā persona - pieteikumu, kurā norādīts vārds, uzvārds, personas kods, deklarētās dzīvesvietas adrese un cita adrese, kurā persona ir sasniedzama, telefons, e-pasts, nomājamā zemesgabala adrese, platība, kadastra apzīmējums (ja tāds ir zināms) un zemes nomas laikā plānotā darbība, kā arī, ja nepieciešams, pašvaldības sociālā dienesta izziņu par atbilstību trūcīgas ģimenes (personas) statusam vai pašvaldības lēmumu par maznodrošinātas ģimenes (personas) statusa piešķiršanu;

juridiskā persona - pieteikumu, kurā norādīts juridiskās personas nosaukums (firma), juridiskā adrese, reģistrācijas numurs, telefons, e-pasts, nomājamā zemes gabala adrese, platība, kadastra apzīmējums (ja tāds ir zināms) un zemes nomāšanas laikā plānotā darbība.