03. augusts, 2020, Pirmdiena

Augusts

skatīties video
Jaunākais video no youtube.com

Aktualitātes vidējās izglītības ieguvē ar 2020.gada 1.septembri – 10.klasē

30.01.2020 15:25

Aktualitātes vidējās izglītības ieguvē ar 2020.gada 1.septembri – 10.klasē

Kompetenču pieejas īstenošana mācību saturā ar 2020./2021.m.g. 1. septembri veidos nozīmīgas pārmaiņas vidējās izglītības posmā. Īpaši aktuālas šīs pārmaiņas būs tiem skolēniem, kuri nākamajā gadā uzsāks mācības Salacgrīvas vidusskolas 10.klasē. Vispārējās vidējās izglītības pakāpes mērķis ir palīdzēt jaunietim apzināties savas intereses, spējas un sagatavoties izglītības turpināšanai augstskolā vai profesionālai darbībai.Kāpēc vajadzīgas pārmaiņas? Šobrīd ir pārāk liels mācību priekšmetu skaits, ko vidusskolēns mācās vienlaikus, ir liels obligāto priekšmetu skaits un sasniedzamie rezultāti, kas ir vienādi visās izglītības programmās.

Jaunais vidusskolas modelis Salacgrīvas vidusskolā paredz:

  • samazinātu mācību priekšmetu skaitu - lai skolēns varētu izvēlēties un padziļināti apgūt tos mācību priekšmetus, kas ir nepieciešami nākotnes profesijas apguvei;
  • mācību satura apguvi 3 līmeņos (vispārīgajā, optimālajā un augstākajā);
  • valsts pārbaudījumi (eksāmeni) būs jākārto atbilstoši mācību satura apguves līmenim;
  • mācību satura apguve optimālajā līmenī ir pietiekama, lai iestātos augstskolā.

Mācības vidusskolā notiks kursu veidā – pamata, padziļinātos un specializētos kursos. Būs noteikts stundu skaits katram kursam, ko skola var elastīgi plānot ilgākā vai īsākā laika periodā. Plānots, ka vispārējās vidējās izglītības posmā stundu skaits mācību satura apgūšanai paliek nemainīgs – ar 36 stundu maksimālo skolēna slodzi nedēļā. Mācību stundas ilgums joprojām būs 40 minūtes.

Mācību satura apguve notiks 3 līmeņos:

  • vispārīgajā līmenī - šajā līmenī skolēns risina problēmas pazīstamās situācijās, nostiprina pamatizglītībā apgūto mācību saturu, veido domāšanas paradumus. Mācību saturs šajā līmenī ir katras mācību jomas obligāti apgūstamā satura daļa;
  • optimālajā līmenī - šajā līmenī skolēns nostiprina prasmes plānot un īstenot patstāvīgu izziņas un problēmu risināšanas darbību, identificē un risina problēmas vienkāršās, nepazīstamās situācijās, demonstrē kompleksas prasmes, iegūst produkta radīšanas pieredzi. Mācību saturs šajā līmenī ir svarīgs vispusīgai vispārējai vidējai izglītībai;
  • augstākajā līmenī - šajā līmenī skolēns apzināti plāno un pārrauga savu izziņas darbību, patstāvīgi risina problēmas nepazīstamās, sarežģītās situācijās, saskata starpdisciplināras likumsakarības, mācās patstāvīgi plānot, īstenot, uzraudzīt un izvērtēt produkta radīšanas procesu. Mācību saturs šajā apguves līmenī ir padziļināts un paplašināts, un svarīgs skolēna iecerēto studiju profila specializācijas virzienam.

Katrā mācību jomā ir pamatkursi, padziļinātie un specializētie kursi ar noteiktiem satura apguves nosacījumiem skolēnam. Vidusskolas posmā skolēni mācību saturu apgūst saskaņā ar jomās plānotajiem rezultātiem kursu veidā: pamatkurss sniedz vispārīgā vai optimālā līmeņa zināšanas, padziļinātais kurss sniedz augstākā līmeņa zināšanas, bet specializētais kurss sniedz specifiskas zināšanas, izpratni un prasmes. Plānots, ka skolēni pamatkursus mācīsies galvenokārt 10. un 11. klasē, bet padziļinātos kursus – 11. un 12. klasē, atbilstoši skolas veidotajam mācību stundu sarakstam. Skola kursu var īstenot īsākā vai garākā laika posmā, piedāvājot kursu apgūt, piemēram, viena gada laikā ar vidēji sešām mācību stundām nedēļā, vai divu gadu laikā ar vidēji trīs mācību stundām nedēļā. Izglītības iestāde varēs mainīt mācību stundu skaitu kursā, bet nesamazinot kopējo kursa stundu skaitu vairāk par 15 %.

Vidusskolas posmā skolēnam jāapgūst trīs padziļinātos kursus un saistībā ar vienu no tiem jāveic patstāvīgu pētniecības, jaunrades vai sabiedrisko darbu. Valsts pārbaudes darbus (eksāmenus) paredzēts kārtot latviešu valodā (vismaz optimālajā līmenī), svešvalodā (angļu vai vācu) vismaz optimālajā līmenī, matemātikā (vismaz optimālajā līmenī) un divos no padziļinātajiem kursiem (augstākajā līmenī), kurus skolēns pats ir izvēlējies.

Izvērtējot skolēnu aptauju rezultātus, Salacgrīvas vidusskola plāno piedāvāt 3 izvēļu grozus jeb kursu komplektus – valodu jomā (ar svešvalodu apguvi), dabaszinātņu jomā (nodrošinot fizikas, ķīmijas, bioloģijas, ģeogrāfijas, matemātikas apguvi) un tehnoloģiju jomā. Kursu komplekti tiks noteikti, ņemot vērā skolēnu izdarīto izvēli. Projektu nedēļas laikā plānota tikšanās ar 7.-9.klašu skolēniem, lai pārrunātu aktuālos jautājumus par kursu komplektu izvēli. Izmantojot Edurio aptauju platformu, skolēniem un vecākiem būs iespēja aizpildīt elektroniskas aptaujas veidlapas.

Izdarot izvēli par labu vienam no piedāvātajiem kursu komplektiem, ļoti būtiski ir objektīvi izvērtēt vēlamo nākotnes profesiju, lai izvairītos no vilšanās sajūtas. Piemērs: jaunietis, kurš nākotnē vēlas studēt mūzikas un vokālās pedagoģijas jomā, norāda, ka vidusskolā apgūs dabaszinātņu kursu, padziļināti mācoties ķīmiju, fiziku un citus eksaktos mācību priekšmetus. Jā, šādu izvēli var izdarīt un īstenot, taču iepriekš lūdzu apdomāt pieņemamo lēmumu un neskaidrību gadījumā tikties ar mani vai mācību pārzinēm individuālā sarunā.

 

Sanita Šlekone