28. septembris, 2020, Pirmdiena

Sergejs, Svetlana, Lana

skatīties video
Jaunākais video no youtube.com

Salacgrīvas novada domes sēde

14.09.2020 17:06

Salacgrīvas novada domes sēde

SALACGRĪVAS NOVADA DOMES SĒDE
2020.gada 16.septembrī plkst. 15.00, Salacgrīvas novada domes sēžu zālē, Smilšu ielā 9, Salacgrīvā, Salacgrīvas novadā

DARBA KĀRTĪBA

1. Par patvaļīgās būvniecības seku novēršanu nekustamajā īpašumā [..]
2. Par patvaļīgās būvniecības seku novēršanu nekustamajā īpašumā [..]
3. Par sadarbību Limbažu novada attīstības plānošanas dokumentu izstrādē

4. Par Salacgrīvas novada domes 2020.gada 22.jūlija saistošo noteikumu Nr.11 “Nolikums „Par licencēto vēžošanu Svētupes posmā Salacgrīvas novada administratīvajā teritorijā”” precizēšanu
5. Par grozījumiem Salacgrīvas novada domes Administratīvās komisijas nolikumā
6. Par izmaiņām Salacgrīvas novada domes darījumu ar lauksaimniecības zemi izvērtēšanas komisijas sastāvā
7. Par deleģēšanas līguma slēgšanu un nekustamā īpašuma Salacgrīvā, Smilšu ielā 15A nodošanu bezatlīdzības lietošanā
8. Par pašvaldības dzīvokļa īpašuma Liepupes skola - 1, Liepupes pagastā, Salacgrīvas novadā pārdošanu par izsolē nosolīto cenu
9. Par pašvaldības nekustamā īpašuma Murdu iela 1A, Salacgrīvā, Salacgrīvas novadā nodošanu atsavināšanai, nosacītās cenas un izsoles noteikumu apstiprināšanu
10. Par pašvaldības nekustamā īpašuma – zemes starpgabala Smiltenes ielā 10A, Salacgrīvā, Salacgrīvas novadā nosacītās cenas un izsoles noteikumu apstiprināšanu
11. Par pašvaldības nekustamā īpašuma Madeiras, Salacgrīvas pagastā, Salacgrīvas novadā atsavināšanu, nosacītās cenas un izsoles noteikumu apstiprināšanu
12. Par pašvaldības nekustamā īpašuma “Dālijas”, Liepupes pagastā, Salacgrīvas novadā atzīšanu par starpgabalu un nodošanu atsavināšanai, nosacītās cenas un izsoles noteikumu apstiprināšana
13. Par pašvaldības nekustamā īpašuma Tērces iela 41,  Salacgrīvā, Salacgrīvas novadā nosacītās cenas un izsoles noteikumu apstiprināšanu
14. Par pašvaldības nekustamā īpašuma – zemes starpgabla “Muižas parka ceļš”, Liepupes pagastā, Salacgrīvas novadā atsavināšanu, pārdodot to izsolē ar pretendentu atlasi, nosacītās cenas un izsoles noteikumu apstiprināšanu
15. Par pašvaldības nekustamā īpašuma – apbūvēta zemesgabala Pārupes iela 1, Liepupes pagastā,  Salacgrīvas novadā nodošanu atsavināšanai
16. Par apbūves tiesību izsoles rīkošanu, izsoles sākumcenas un izsoles noteikumu apstiprināšanu zemes gabala daļai Ganību ielā 4, Salacgrīvā
17. Par pašvaldības nekustamā īpašuma Krišjāņa Barona iela 5, Ainažos, Salacgrīvas novadā nodošanu atsavināšanai
18. Par 2008.gada 14.oktobrī noslēgtā nedzīvojamo telpu nomas līguma pagarināšanu Krišjāņa Barona iela 5, Ainažos
19. Par 2009.gada 28.septembrī noslēgtā nedzīvojamo telpu nomas līguma Nr.8-2.3/5 pagarināšanu Smilšu ielā 9, Salacgrīvā
20. Par zemes gabala daļas Muižas ielā 6, Liepupē, Liepupes pagastā iznomāšanu un nomas līguma slēgšanu
21. Par zemes gabala daļas iznomāšanu un nomas līguma slēgšanu Svētciemā, Salacgrīvas pagastā
22. Par zemes gabalu Svētciemā, Salacgrīvas pagastā iznomāšanu un nomas līgumu slēgšanu
23. Par ceļa servitūta nodibināšanu Ainažu pagastā, Salacgrīvas novadā
24. Par kustamās mantas - automašīnas OPEL MERIVA atsavināšanu, pārdodot par brīvu cenu
25. Par palīdzības sniegšanu dzīvokļa jautājuma risināšanā
26. Par palīdzības sniegšanu dzīvokļa jautājuma risināšanā
27. Par noteikumu „Noteikumi par Salacgrīvas novada pašvaldības mantas un finanšu līdzekļu izmantošanas kārtību” apstiprināšanu
28. Par grozījumiem Salacgrīvas novada domes 2020.gada 20.maija lēmumā Nr.198 „Par Salacgrīvas novada domes bilancē esošā autotransporta izmantošanu”
29. Par Salacgrīvas novada domes nomātā autotransporta izmantošanu un degvielas limita noteikšanu
30. Par grozījumiem Salacgrīvas novada domes 2017.gada 28.decembra lēmumā Nr.412 “Par Salacgrīvas novada domes patapinātā autotransporta izmantošanu”
31. Par grozījumu Salacgrīvas novada domes 2019.gada 23.janvāra lēmumā Nr.40 „Par Salacgrīvas novada domes struktūrvienību un iestāžu štatu un amatalgu sarakstu”
32. Par naudas balvas piešķiršanu par izciliem sasniegumiem izglītībā
33. Par pašvaldības izmaksu noteikšanu vienam izglītojamam Salacgrīvas novada izglītības iestādēs
34. Par apkures pakalpojumu maksas apstiprināšanu
35. Papildus darba kārtības jautājumi:
35.1.Par atvaļinājuma piešķiršanu domes priekšsēdētāja vietniekam attīstības jautājumos
        Kristapam Močānam
35.2. Par atvaļinājuma piešķiršanu domes priekšsēdētāja vietniecei izglītības, kultūras, sporta
un jaunatnes jautājumos Evijai Keiselei
35.3. Par pašvaldības nekustamā īpašuma Tērces iela 43, Salacgrīvā, Salacgrīvas novadā pārdošanu par izsolē nosolīto cenu

36. Par saistošo noteikumu Nr. B–10 “Grozījumi Salacgrīvas novada domes 2020.gada 19.augusta saistošajos noteikumos Nr.B-9 “Par Salacgrīvas novada pašvaldības 2020. gada budžetu”” apstiprināšanu

Salacgrīvas novada domes priekšsēdētājs       Dagnis Straubergs 

 Dita Lejniece – Salacgrīvas novada domes padomniece juridiskos jautājumos
Ilze Bendrāte – Salacgrīvas novada domes Finanšu nodaļas vadītāja
Ināra Lazdiņa – Salacgrīvas novada domes ekonomiste -budžeta plānotāja
Digna Būmane – Salacgrīvas novada domes pašvaldības nekustamo īpašumu speciāliste
Guna Paegle – Salacgrīvas novada domes zemes lietu speciāliste
Ziedonis Tomsons – Salacgrīvas novada domes enerģētiķis
Antra Paegle – Salacgrīvas novada domes izglītības speciāliste
Ineta Cīrule – Salacgrīvas novada būvvaldes vadītāja – galvenā arhitekte
Dana Buša – Salacgrīvas novada domes juriskonsulte
Gunta Kristiņa–Tomsone – Salacgrīvas novada domes personāla speciāliste