27. septembris, 2020, Svētdiena

Ilgonis, Ādolfs

skatīties video
Jaunākais video no youtube.com

Teritorijas plānojuma apspriešana

30.05.2019 11:02

Teritorijas plānojuma apspriešana

Teritorijas plānojuma līdz 2030.gadam pilnveidotās redakcijas sabiedriskā apspriešana. Ir sagatavota Salacgrīvas novada teritorijas plānojuma līdz 2030.gadam un vides pārskata (turpmāk – SNTP2030) pilnveidotā redakcija, kas ar Salacgrīvas novada domes 22.maija lēmumu Nr.201 nodota publiskajai apspriešanai laika posmā no 2019.gada 31.maija līdz 21.jūnijam.

Šajā laika posmā aicinām iepazīties ar SNTP2030 saturu, kas pieejams:

  • vietnes ĢeoLatvija.lv sadaļā “Teritorijas attīstības plānošana” (saite uz SNTP2030 dokumentiem ir https://geolatvija.lv/geo/tapis#document_14401)
  • Salacgrīvas novada pašvaldības mājaslapas www.salacgriva.lv sadaļā “Teritorijas plānošana”
  • Salacgrīvas novada domes ēkā Smilšu ielā 9, Salacgrīvā. Apmeklētāju pieņemšana Salacgrīvas novada domes 209.kabinetā pirmdienās 8:00-18:00, otrdienās, trešdienās, ceturtdienās 8:00-17:00, piektdienās 8:00-16:00 ar pārtraukumu 13:00-14:00.

Sabiedriskās apspriešanas sanāksmes par SNTP2030 papildināto redakciju tiks organizētas 2019.gada 14.jūnijā trīs novada vietās:

  • Ainažu kultūras namā, Valdemāra ielā 50, Ainažos, 15:00;
  • Salacgrīvas Jaunatnes iniciatīvu centrā “BĀKA”, Sila ielā 2, Salacgrīvā, 17:00;
  • Tūjas zinību centrā, Liedaga ielā 11, Tūjā, 19:00.

Rakstveida priekšlikumus par SNTP2030 papildināto redakciju aicinām iesniegt:

  • klātienē Salacgrīvas novada pašvaldībā darba laikā, Smilšu ielā 9, Salacgrīvā, Salacgrīvas novadā, LV-4033;
  • elektroniski uz e-pasta adresi dome@salacgriva.lv;
  • reģistrējoties Teritorijas attīstības plānošanas informācijas sistēmā (TAPIS) līdz 2019.gada 21.jūnijam.

Iesniedzot priekšlikumus, jānorāda kontaktinformācija (vārds, uzvārds, adrese, tālruņa numurs un/vai e-pasta adrese), kā arī īpašuma, par kuru tiek izteikts priekšlikums, nosaukums un kadastra numurs.

 

 Ar SNTP2030 ieviešanu saistītās būtiskākās izmaiņas

Salacgrīvas novada teritorijas plānojuma līdz 2030.gadam un tā stratēģiskā ietekmes uz vidi novērtējuma vides pārskata (turpmāk – SNTP2030) pilnveidotās redakcijas nodotas publiskajai apspriešanai laika posmā no 2019.gada 31.maija līdz 21.jūnijam.

Lai skaidrotu un izceltu būtiskākās izmaiņas, ko paredz šis plānošanas dokuments, sagatavoti vairāki atsevišķi skaidrojumi.

 SNTP2030 IZSTRĀDES GAITĀ SAŅEMTIE IESNIEGUMI
SNTP2030 1.redakcijas sabiedriskās apspriešanas laikā tika saņemti 79 privātpersonu iesniegumi un 15 institūciju atzinumi. 2018.gada ietvaros pirms sabiedriskās apspriešanas sākuma saņemti 13 iesniegumi un pēc sabiedriskās apspriešanas noslēgšanās saņemti vēl 9 iesniegumi ar priekšlikumiem teritorijas plānojuma izmaiņām.
Kopumā uz teritorijas plānojuma izstrādi attiecināmi 290 priekšlikumi, kas saņemti ne tikai laika posmā kopš šī teritorijas plānojuma izstrādes uzsākšanas 2014.gadā, bet reģistrēti laika posmā pēc Salacgrīvas pilsētas un pagasta teritorijas plānojuma apstiprināšanas 2004.gadā. Šo iesniegumu izskatīšanas laikā īpaša uzmanība pievērsta to aktualitātei, iespējamai īpašumtiesību maiņai uz konkrēto zemes vienību un citiem jautājumiem, lai nodrošinātu, ka iesnieguma satura iestrādāšana plānošanas dokumentā konkrētajos gadījumos joprojām ir aktuāla.
Zemāk iekļautajā grafikā redzams teritorijas plānojuma izstrādes laikā saņemto priekšlikumu tematiskais dalījums, no kuriem 76% attiecas uz zemes vienībai noteiktās funkcionālās zonas nomaiņu.

chart1.jpg
 skatīt attēlu

 CIEMU ROBEŽU IZMAIŅAS
Pēc garas un saturiski piesātinātas diskusijas ar atbildīgajām valsts institūcijām, salīdzinot ar līdzšinējo periodu, SNTP2030 piedāvā paplašināt divu Salacgrīvas novada ciemu – Lāņu un Lembužu - teritorijas.
Lāņu ciema teritorija tiek paplašināta, ņemot vērā iedzīvotāju interesi veidot ciemam raksturīgu apbūvi tam piegulošā teritorijā, ciema robežu nosakot līdz valsts galvenā autoceļa A1 nodalījuma joslas robežai

chart2.jpg
 skatīt attēlu

 Lembužu ciema teritorija tiek paplašināta, ņemot vērā iedzīvotāju interesi veidot ciemam raksturīgu apbūvi tam piegulošā lauksaimniecības teritorijā, kā arī šajā teritorijā attīstīt kultūras, sporta un tūrisma aktivitātes.   

chart3.jpg
 skatīt attēlu

 VĒJA PARKU POTENCIĀLĀS TERITORIJAS

Ziemeļvidzemes biosfēras rezervāta likumā ir noteiktas teritorijas, kurās ir iespējams veidot vēja parkus jeb vienotā sistēmā saslēgtas piecas vai vairāk vēja elektrostaciju grupas, kurās atsevišķas vēja elektrostacijas ir izvietotas ne tālāk kā 2 km attālumā cita no citas. Ar likumu noteiktās teritorijas skar Salacgrīvas novadam ainaviski būtiskas teritorijas pie Ainažu un Salacgrīvas pilsētām, kā arī ciemiem un piejūras teritorijas.

Lai saglabātu esošās Salacgrīvas novada piekrastes ainaviskās vērtības, teritorijas plānojums paredz samazināt ZBR likumā noteikto vēja parku izbūvei izmantojamo teritoriju platības Salacgrīvas novada piekrastes daļā, par robežu nosakot plānoto Rail Baltica dzelzceļa līniju (TIN 71). Tādējādi starp Rīgas līča piekrasti un šo dzelzceļa līniju vēja parku ierīkošana nav atļauta.

Attiecībā uz atsevišķu vēja elektrostaciju izbūvi Salacgrīvas novadā, SNTP2030 paredz, ka:

 

Ir atļauts būvēt vēja elektrostacijas, kuru augstākais punkts nepārsniedz 30 m augstumu;

vēja elektrostacijas, kuru jauda ir lielāka par 20 kW, atļauts izvietot rūpniecības teritorijā (R), tehniskās apbūves teritorijā (TA) un lauksaimniecības teritorijā (L) vai citās lokālplānojumos norādītās vietās.  

chart4.jpg
 skatīt attēlu

 DERĪGO IZRAKTEŅU IEGUVE
Derīgo izrakteņu ieguve normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā atļauta SNTP2030 iekļautajās funkcionālajās zonās Rūpnieciskās apbūves teritorija (R), Mežu teritorija (M), Lauksaimniecības teritorija (L) un Ūdeņu teritorija (Ū). Lai arī teritorijas plānojuma grafiskajā daļā ir atzīmētas atsevišķas vietas, kas noteiktas kā Rūpnieciskās apbūves teritorijas, kur paredzēta vai ir esoša derīgo izrakteņu ieguve, ar mērķi mazināt iedzīvotāju administratīvo slogu, SNTP2030 noteikts, ka derīgo izrakteņu ieguve ir iespējama Lauksaimniecības, Meža un Ūdeņu teritorijās, ja tiek izpildīti sekojoši nosacījumi:
• ir veikta derīgo izrakteņu ieguves teritorijas izpēte un ir saņemta LVĢMC izdota derīgo izrakteņu pase un ieguves licence;
• meža teritorijās atbilstoši normatīviem aktiem veikta meža zemes transformācija.

 ZEMES VIENĪBU SADALĪŠANAS MINMĀLO PLATĪBU IZMAIŅAS

SNTP2030 paredz izmaiņas zemes vienību sadalīšanai, veidojot līdzvērtīgus nosacījumus visām Salacgrīvas novada teritorijām, cita starpā samazinot minimālo noteikto jaunizveidojamā zemes gabala platību Savrupmāju apbūves teritorijās DzS1 piejūras ciemos līdz 1200 m2 un mazdārziņu vajadzībām jaunizveidojamo zemes gabala platību Lauksaimniecības teritorijās L2 līdz 300 m2. Detalizēts funkcionālo zonu būtiskāko raksturlielumu salīdzinājums iekļauts tabulā. (skatīt pielikumu)  

 

Teritorijas plānotāja

 

Salacgrīvas novada teritorijas plānojums līdz 2030.gadam - Paskaidrojuma raksts

Salacgrīvas novada teritorijas plānojums līdz 2030.gadam _ Funkcionālais zonējums Ainažu pilsētā

Salacgrīvas novada teritorijas plānojums līdz 2030.gadam. Funkcionālais zonējums Ciemi: Vecsalaca, Korģene, Mērnieki

Salacgrīvas novada teritorijas plānojums līdz 2030.gadam. Funkcionālais zonējums - ciemi: Svētciems, Lāņi, Vitrupe

Salacgrīvas novada teritorijas plānojums līdz 2030.gadam. Funkcionālais conējums - ciemi: Tūja, Lembuži

Salacgrīvas novada teritorijas plānojums līdz 2030.gadam. Funkcionālais zonējums - ciemi: Jelgavkrasti, Liepupe

Salacgrīvas novada teritorijas plānojums līdz 2030.gadam. Funkcionālais zonējums - Novada ZA daļa

Salacgrīvas novada teritorijas plānojums līdz 2030.gadam. FUnkcionālais zonējums - Novada ZR daļa

Salacgrīvas novada teritorijas plānojums līdz 2030.gadam. Funkcionālais zonējums - Novada vidus daļa

Salacgrīvas novada teritorijas plānojums līdz 2030.gadam. Funkcionālais zonējums - Novada Dienvidu daļa

Salacgrīvas novada teritorijas plānojums līdz 2030.gadam. Funkcionālais zonējums - Salacgrīvas pilsētas Dienvidu daļa

Salacgrīvas novada teritorijas plānojums līdz 2030.gadam. Funkcionālais zonējums - Salacgrīvas pilsētas Ziemeļu daļa

Salacgrīvas novada teritorijas plānojums līdz 2030.gadam. Teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi

Salacgrīvas novada teritorijas plānojums līdz 2030.gadam. Vides pārskats - Stratēģiskais uz vidi novērtējums