03. oktobris, 2023, Otrdiena

Ilizana, Elza

skatīties video
Jaunākais video no youtube.com

29.06.2018 07:04

Paziņojums par detālplānojuma “Pelmas”, Ainaži, Salacgrīvas novadā apstiprināšanu galīgā redakcijā

Salacgrīvas novada dome 2018.gada 20.jūnija sēdē ir pieņēmusi lēmumu Nr.195 (protokols Nr.7; 2.§) Par detālplānojuma 1.0 redakcijas zemes vienībai “Pelmas”, Ainaži, Salacgrīvas novadā( kad.apz. 6605 001 0096) apstiprināšanu galīgā redakcijā.
Ar detālplānojuma materiāliem var iepazīties Salacgrīvas novada domes mājas lapā www.salacgriva.lv sadaļā Teritorijas plānošana un Valsts vienotās ģeotelpiskās informācijas portālā www.geolatvija.lv. sadaļā Teritorijas attīstības plānošana.

Lasīt vairāk →

06.06.2018 08:24

Paziņojums par teritorijas plānojumu 2018-2029. gadam

Paziņojums par Salacgrīvas novada teritorijas plānojuma 2018-2029. gadam. 1. redakcijas un vides pārskata sabiedrisko apspriešanu.

Pamatojoties uz:

1. Teritorijas plānošanas likumu;

2. 30.04.2013. MK noteikumu Nr.240 “Vispārīgie teritorijas plānošanas, izmantošanas un apbūves noteikumi”;

3. 25.08.2009. MK noteikumu Nr.970 “Sabiedrības līdzdalības kārtība attīstības plānošanas procesā”;

4. Salacgrīvas novada domes 2018. gada 16. maija lēmumu Nr. 156 “Par Salacgrīvas novada Teritorijas plānojuma 2018. – 2029.gadam 1. redakcijas un vides pārskata 1. redakcijas nodošanu publiskajai apspriešanai un institūciju atzinumu saņemšanai” (sēdes protokols Nr.5., 1.§).

Lasīt vairāk →

24.03.2011 21:20

Teritorijas plānošana

Uzsākta Salacgrīvas novada Teritorijas plānojuma izstrāde

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 14.panta otrās daļas 1.punktu likuma „Teritorijas attīstības plānošanas likums” 12.panta 1.daļu, Ministru kabineta 2012.gada 16.oktobra noteikumu Nr.711 „Noteikumi par pašvaldību teritorijas attīstības plānošanas dokumentiem” 76.punktu, saskaņā ar Salacgrīvas novada domes 2014.gada 30 jūlija lēmumu nr. 263 ir uzsākta Salacgrīvas novada Teritorijas plānojuma 2016. – 2027.gadam izstrāde.
Par Teritorijas plānojuma izstrādes vadītāju apstiprināta Salacgrīvas novada domes teritorijas plānotāja Vineta Krūze.

 

Ainažu pilsētas un pagasta teritorijas plānojums
Salacgrīvas novada 19.08.2009. saistošajos noteikumos Nr. 6 "Par teritorijas plānojumiem" ietilpstošie, bijušās Ainažu pilsētas ar lauku teritoriju domes 2005. gada 9.marta saistošie noteikumi Nr. 1 "Par Ainažu pilsētas ar lauku teritoriju teritorijas plānu".

Ainažu pilsētas un pagasta apbūves noteikumi
Ainažu pilsētas teritorijas plānotā izmantošana 1. lapa (pilsētas ziemeļi)
Ainažu pilsētas teritorijas plānotā izmantošana 2. lapa (pilsētas centrs)
Ainažu pilsētas teritorijas plānotā izmantoša 3. lapa (pilsētas dienvidi)
Ainažu pagasta teritorijas plānotā izmantošana

Salacgrīvas pilsētas un pagasta teritorijas plānojums
Salacgrīvas novada 19.08.2009. saistošajos noteikumos Nr. 6 "Par teritorijas plānojumiem" ietilpstošie, bijušās Salacgrīvas pilsētas ar lauku teritoriju domes 2004.gada 17.decembra saistošie noteikumi Nr. 42. "Salacgrīvas pilsētas ar lauku teritoriju teritorijas plānojums"

Salacgrīvas pilsētas un pagasta apbūves noteikumi
Salacgrīvas pilsētas teritorijas plānotā izmantošana
Salacgrīvas pagasta teritorijas plānotā izmantošana
Vecsalacas, Svētciema un Korģenes ciemu teritorijas plānotā izmantošana

Liepupes pagasta teritorijas plānojums
Salacgrīvas novada 19.08.2009. saistošajos noteikumos Nr. 6 "Par teritorijas plānojumiem" ietilpstošie, bijušās Liepupes pagasta padomes 2008.gada 10.septembra saistošie noteikumi Nr. 12/2008. "Liepupes pagasta teritorijas plānojums"

Liepupes pagasta apbūves noteikumi
Liepupes pagasta teritorijas plānotā izmantošana 1. lapa (pagasta ziemeļdaļa)
Liepupes pagasta teritorijas plānotā izmantošana 2. lapa (pagasta dienviddaļa)
Liepupes pagasta atļautā izmantojuma karšu nosacītie apzīmējumi
Tūjas ciema teritorijas plānotā izmantošana
Jelgavkrastu un Liepupes ciemu teritorijas plānotā izmantošana
Lembužu ciema teritorijas plānotā izmantošana

      1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
3031